Motioner

Vräk inte barnen till hemlöshet!!

I den politiska retoriken talas om barnens rätt och bostaden som grundläggande social rättighet. Barn ska slippa uppleva att bli vräkta från sitt hem.
Men verkligheten talar ett annat språk.
Nu är det dags att skapa förbund mot vräkning av barn till hemlöshet.

Det här är ett allvarligt problem som vi måste göra något åt. Barn behöver en trygg boendemiljö och möjligheter till ett socialt liv med kamrater och fritidsaktiviteter.
De behöver få gå i skolan utan ständiga uppbrott för att få förutsättningar till fullgoda betyg och en bra start i livet.

Barn som tvingas flytta till följd av vräkning eller avhysning rycks ofta upp från hela sin tillvaro. Situationen skapar stress och barnen mår dåligt när föräldrarna hamnar i kris.

Vi måste gå till botten med problemet och jobba med förebyggande åtgärder så familjer inte hamnar i sådana situationer. Målet är att förhindra att barn vräks. Förebyggande insatser lönar sig alltid.

Hyresskulder är den främsta orsaken till vräkning. Socialtjänsten har ofta kontakt med de familjer som riskerar att vräkas. Det är viktigt att socialtjänsten har en handlingsplan för hur de ska agera när ett barn riskerar att vräkas.
Socialtjänsten ska ha ett tydligt barnperspektiv när man utreder en familjs behov av ekonomiskt bistånd. Men nu hanteras detta på olika sätt i alla kommuner.

Med tanke på det som anförts vill jag föreslå fullmäktige att besluta

Att ge kommunstyrelsen/alternativ socialnämnden i uppdrag inrätta en handlingsplan för hur de ska agera när ett barn riskerar att vräkas och ett tydligt barnperspektiv när man utreder en familjers behov av ekonomiskt bistånd.

Att verka för förbud mot vräkning av barn till hemlöshet.
.

Katarina Gustavsson
2017-02-06