Uttalande

De äldre får inte ramla mellan stolarna. Inrätta vårdteam!

Falun har ett stort antal utskrivningsklara patienter, framför allt äldre, som tvingas ligga kvar på sjukhuset.

Bristen på äldreboendeplatser och korttidsplatser nämns som orsaker till att Falun låter utskrivningsklara patienter ligga kvar flera dygn på sjukhuset. I skrivande stund finns det minst 18 patienter som väntar på att få komma hem.

Många patienter behöver mycket stöd och hjälp av kompetent vårdpersonal efter sin vistelse på sjukhuset, och då ses korttidsboende eller äldreboende ofta som den bästa lösningen. I Falun kan väntan på äldreboende eller korttidsplats bli lång.

Att ligga länge på sjukhus för att sedan skickas hem till sin egen lägenhet, där de riskerar att känna sig ensamma och otrygga, kan kännas ensamt även om anhöriga kan hjälpa till. Kontrasten mot Falu Sjukhus, som ständigt har närvarande vårdpersonal är för stor. Därför ska hemkomsten säkras för att de äldres trygghet ska öka. Kristdemokrater föreslår att hemtagningsteam ska införas i vår kommun.

Hemtagningsteamet ansvarar också för överlämning till hemtjänsten eller övergången till egenvård med stöd av primärvården. De ska även kunna ge stöd den första tiden till dess att vård och omsorg i hemmet fungerar bra. Genom att underlätta hemgången från sjukhuset ökas tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning.

Det blir dessutom en begränsad mängd personal som möter den vårdbehövande de första veckorna efter sjukhusvistelsen. Personen behöver inte ta ställning på sjukhuset om hjälp som kommer att behövas i hemmet, utan kan i lugn och ro bestämma hemma vad som behövs.

Det finns stora vinster i att införa hemtagningsteam. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av ytterligare sjukhusvård och onödiga inskrivningar. För den vårdbehövande och anhöriga är vinsten en ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet.

Katarina Gustavsson gruppledare, Rita Magnusson, Ilona Nyland, Sonja Shirwani, Roger Westlund, Lars Nilsson

—————————————————————————————————-

Barn vräks till hemlöshet. Förbjud detta!!

Trots regeringens nollvision vräks fortfarande barn med sina familjer. Men varken lagstiftningen eller socialtjänsten erbjuder något skydd för de barn som riskerar att vräkas.

Det här är ett allvarligt problem som vi måste göra något åt. Barn behöver en trygg boendemiljö och möjligheter till ett socialt liv med kamrater och fritidsaktiviteter. De behöver få gå i skolan utan ständiga uppbrott för att få förutsättningar till fullgoda betyg och en bra start i livet.

Barn som tvingas flytta till följd av vräkning eller avhysning rycks ofta upp från hela sin tillvaro. Situationen skapar stress och barnen mår dåligt när föräldrarna hamnar i kris.

Vi måste gå till botten med problemet och jobba med förebyggande åtgärder så familjer inte hamnar i sådana situationer. Målet är att förhindra att barn vräks. Förebyggande insatser lönar sig alltid.

Hyresskulder är den främsta orsaken till vräkning. Socialtjänsten har ofta kontakt med de familjer som riskerar att vräkas. Det är viktigt att socialtjänsten har en handlingsplan för hur de ska agera när ett barn riskerar att vräkas.
Socialtjänsten ska ha ett tydligt barnperspektiv när man utreder en familjs behov av ekonomiskt bistånd.

Kristdemokraterna

Katarina Gustavsson, gruppledare

Rita Magnusson, socialnämnden


Vi kräver att alla sökande till sommarjobb ska få det.

”Kristdemokraterna i Falun kräver att dagens regerande ska avsätta 9 miljoner kronor som ska täcka kostnaderna för alla sökande unga till sommarjobb i vår kommun.”
Detta säger Katarina Gustavsson gruppledare för kd i Falun.

Vidare säger Katarina:
”Ni har chans att prioritera våra unga.  Budgetdialogen har startat och alla bör ha en insikt i att denna investering borde ha hög prioritet.  Detta ser vi som investering och lösning på kompetensförsörjningen inför framtiden.  Unga bör ha möjligheter att kunna välja rätt och upptäcka möjligheterna till flera yrken. Vi kräver nu besked.

Vi vill gärna se en hög beredskap kring handledning och ökat engagemang kring frågan.
Kd i Falun har alltid prioriterat denna fråga.

Inom kort kommer ansökningarna till sommarjobb att börja strömma in.
Lottningen sker i april och i maj vet de sökande om de har fått sommarjobb.
Kd i Falun kräver att alla unga sökande ska få jobb i kommunen.
Varje sökande kostar mellan 8000-9000 kronor och detta ser vi som investering för Faluns UNGA.”