• Förändringar för missbruksvården inom Region Gävleborg

  Vid samtal med verksamhetschefer samt övrig personal inom regionens missbruksvård framkom önskemål på vissa förbättringar. Dessa förslag har arbetats fram i speciella arbetsgrupper.

  Små kommuner kan omöjligt uppfylla kriterierna i de nationella riktlinjerna angående missbruksvården, dels vad gäller utbudet av behandlingsformer liksom även utifrån att ekonomiska förutsättningar saknas. Därför föreslår man centrerade avgiftningsplatser i regionens regi.

  Framarbetande av rutiner för behandling vid samsjuklighet (tidigare dubbeldiagnos). Det är nödvändigt att man behandlar diagnoserna parallellt, inte den ena först och den andra sen som oftast är fallet idag.

  Prioritering för personer inskrivna i kommunens missbruksbehandling, till psykiatrin för snabb utredning. Idag kan en person få vänta upp till 1,5 år på en ADHD-utredning. Som missbrukare är det orimligt att förväntas orka hålla sig nykter/ren så länge i väntan på utredning varför konsekvensen blir återgång till aktivt missbruk.

  Rätt insats vid rätt tillfälle, och av rätt behandlingsinstans är A och O vid en beroendesjukdom.

   

  Utifrån ovanstående föreslår jag Regionsfullmäktige:

  att:                Centrerade avgiftningsplatser inrättas i regionens regi

  Rutiner upprättas för parallell behandling vid samsjuklighet

  Personer inskrivna i kommunens missbruksbehandling prioriteras i kön till psykiatrin för snabb utredning

  Schemalagda utvärderingar av missbruksvården utifrån GU genomförs och protollföres i Hälso & Sjukvårdsnämnden.

  Eva-Mai Mineur Tynong

  Kristdemokraterna