• Utvecklingsplan för vägar och järnvägar i Region Gävleborg

  Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att kunna skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är därför en viktig del i Region Gävleborgs samlade politiska utvecklingsansvar.

  De omfattande satsningar på järnväg och tågtrafik under 1990- talet och 2000-talet i bland annat Mälardalen, Västra Götaland och Skåne visar tydligt hur ökad tillgänglighet bidrar till ökat resande och en positiv samhällsutveckling.

  Utgångspunkten måste vara det framtida samhälle vi vill bygga. Det är därför – enligt den kristdemokratiska regiongruppen – viktigt att det finns politiskt mod att fatta de avgörande besluten.

  De viktiga frågor som politiken i regionen har att fundera över och ge svar på i en utvecklingsplan för vägar och järnvägar i Region Gävleborg är t ex:

  • Kan behovet av resande påverkas?
  • Kan viss trafik som i dag går på väg flyttas över till järnväg?
  • Kan kollektivtrafiken utvecklas?
  • Kan väg- eller järnvägsnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom hastighetsanpassning, variabla hastigheter eller trafikreglering?
  • Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats, en ny mötesstation eller en helt ny väg eller järnväg?

  Intressanta utvecklingsprojekt är t ex riksväg 83 och Ostkustbanan. Ett nytt framtidsprojekt som utvecklingsplanen ska ta ställning till är en upprustning av Dellenbanan och därmed möjliggörandet av en ”Regionpendel” Gävle-Bollnäs-Ljusdal-Hudiksvall-Söderhamn-Gävle och även en ”Hälsingependel” Kilafors-Bollnäs Ljusdal-Hudiksvall-Söderhamn-Kilafors och därmed inkludera den nya järnvägen som nu byggs mellan Söderhamn och Kilafors.

  Kristdemokraterna föreslår regionfullmäktige:

  att        uppdra till den politiska ledningen i regionen att kraftfullt verka för en positiv utveckling av väg- och järnvägsnätet i regionen utifrån intentionerna i denna motion

  att        återrapportera till fullmäktige inom ett år

   

  För Kristdemokraterna i Region Gävleborg

  Bertil Eriksson                      Lili André                             Margareta Sidenvall