• Valmanifest 2018

  Hälso- och sjukvård

  ”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.”

  Kristdemokraternas principprogram s.61

  Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor där det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan hela människan. Hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten. I sammanhanget ska påpekas att varje person har ett eget ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att kunna ha en god hälsa. Vården ska styras av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Att själv få välja vårdenhet eller vårdgivare är en självklarhet.

   

  Köerna till sjukvården har ökat och idag finns en oförsvarbar ojämlikhet inom sjukvården. Både vårdresultat och tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Cancervården är ett allvarligt exempel på detta. Vi ser också en tendens att vård ges på en nivå som inte är ändamålsenlig eller av personal som inte har rätt kompetens. Det leder både till resursslöseri och att patienten inte får bästa möjliga vård. Vi vill också understryka att hot och trakasserier mot personal är oacceptabelt och lagändring bör komma till stånd till stöd för att säkra en trygg miljö också på sjukvårdsinrättningar. Hälso- och sjukvårdspersonal ska känna trygghet i sitt arbete.

  Kristdemokraterna anser att

  • Regionen ska arbeta med utgångspunkt i en personcentrerad vård.
  • staten ska ha huvudansvaret för sjukhusvården.
  • kömiljarden ska återinföras i syfte att minska köerna inom hälso- och sjukvården.
  • ökade resurser till primärvården. Hälsocentraler med utökade öppettider ska finnas för att avlasta akutmottagningarna samt för att patienterna ska få vård av rätt kompetens.
  • en vårdplatsgaranti ska införas som ger varje patient rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens. Överbeläggningar är oacceptabla.
  • vårdvalet ska utvecklas och gälla fler områden, även inom specialistvården.
  • Regionen ska i samverkan med kommunerna och utveckla arbetsformer för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre.
  • sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor ska ha likvärdiga villkor som läkare som genomgår ST-utbildningen.
  • karriär- och utvecklingsvägarna för förlossningspersonal bör förstärkas genom till exempel möjlighet till specialistutbildning med bibehållen lön.
  • så kallade utbildningsanställningar under specialistutbildning ska prövas för att öka tillgången på kvalificerad personal liksom införandet av karriärtjänster för klinisk forskning för att stimulera vårdpersonalens kompetensutveckling.
  • systemet med patientansvarig läkare ska återinföras.
  • Regionen ska erbjuda närsjukvårdsplatser för personer som av olika anledningar behöver extra stöd innan de kan återgå till sitt vanliga boende.
  • Regionen ska säkerställa att återkommande läkemedelsgenomgångar genomförs för äldre och multisjuka för att minska risken för. felmedicinering. Farmaceuter ska om möjligt användas för läkemedelssamtal.
  • fysisk aktivitet på recept bör användas som alternativ och komplement till medicinering.
  • användandet av e-hälsa och välfärdsteknologi ska utvecklas för att öka tillgängligheten, kvaliteten och jämlikheten i vården. Detta innebär också att kontinuitet och uppföljning förstärkas, inte minst när avstånden är stora eller då de fysiska förutsättningarna försvårar ett fysiskt möte med vården.
  • det ska finnas särskilda barnskyddsteam för att upptäcka barn som far illa.
  • vårdpersonalen ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken på barn som far illa samt om hur anmälningsplikten ska tillämpas.
  • det ska finnas en vårdplatsgaranti inom förlossningsvården.
  • den andra föräldern ska erbjudas att övernatta tillsammans med mamman efter förlossningen.
  • för de som har långt avstånd till förlossningsklinik ska det erbjudas plats på patienthotell i väntan på förlossning.
  • vid tidig hemgång efter förlossningen ska hembesök från BB erbjudas.
  • vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalens arbetsuppgifter, exempelvis administrativa tjänster, service i form av transporter och städning med mera.
  • patienter med omfattande vårdbehov ska erbjudas en kontaktsjuksköterska.
  • Regionen ska införa ett system med patientstödjare, där en patient med erfarenhet av sjukdomen ger stöd till nya patienter.

  Närsjukvård och tandvård

  ”Hälsa, i vid mening allt från kost och motion till yttre miljö och relationer, handlar om att få leva ett så friskt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Hälsofrämjande arbete ska stimuleras. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor är viktiga faktorer för hälsoutvecklingen. Folkhälsoarbetet får därför inte inskränkas till hälso- och sjukvården utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika samhällsaktörer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.63

  Primärvården utgör grunden i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och är den vårdnivå som ska tillgodose befolkningens basala och ofta förekommande behov av hälso- och sjukvård. Primärvården har också ansvar att stödja den enskilde i det förebyggande arbetet för en god hälsa. En god tandhälsa grundläggs tidigt i livet, därför behöver föräldrarna ges ökad kunskap genom barnhälsovården, folktandvården och skolan. Rätten att välja utförare ska vara en självklarhet inom såväl primärvård som tandvård.

  På många håll behövs en större tillgänglighet som är anpassad till dagens behov. Det behövs också en bättre kontinuitet, om patienten hela tiden får träffa olika personer inom sjukvården bidrar det vare sig till trygghet, kostnadseffektivitet eller goda vårdresultat. Ytterligare ett problem är ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar.

   

  Kristdemokraterna anser att:

  • primärvården bör utvecklas till det som brukar betecknas som närsjukvård där strävan är att all vårdkompetens samlas kring den enskilde patienten.
  • en kraftig satsning ska göras på primärvården för att utöka öppettiderna på kvällar och helger och flytta vården närmare patienterna.
  • vårdgarantin ska skärpas så att alla inom 24 timmar får träffa den vårdkontakt som de har behov av att träffa.
  • på hälsocentralerna ska fler professioner än läkare kunna fungera som första vårdkontakt, till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
  • vårdvalet ska vidareutvecklas, exempelvis ska den icke sjukhusbundna specialistvården kunna vara en del av vårdvalet och bli en integrerad del av närsjukvården.
  • vårdvalet ska även gälla barnmorskemottagningar och barnhälsovården, liksom primärvårdsrehab, ögon-, hörsel-, hud- och öron-näsa-halsvården.
  • som en del av omställningen till närsjukvård ska Regionen använda vårdval som upphandlingsform för att kunna ge patienten möjlighet till vård utanför akutsjukhusen.
  • ungdomsmottagningarna ska vara tillgängliga för spontana besök och erbjuda goda öppettider anpassade till ungdomars skolgång, arbete och fritidsvanor.
  • team med läkare och sjuksköterskor ska införas tillsammans med kommunerna för att förstärka hemsjukvården och minska antalet återinläggningar på sjukhus av multisjuka och de mest sjuka äldre.
  • fler mobila tjänster bör utvecklas, exempelvis mobil röntgen.
  • det förebyggande hälsoarbetet ska prioriteras.
  • alla över 75 år ska erbjudas årligen återkommande hälsosamtal och hälsokontroller
  • e-hälsa ska utvecklas så att patienten kan använda olika plattformar för att komma i kontakt med och kommunicera med vården.
  • vårdmötet ska kunna ske per telefon, eller i form av ett digitalt eller fysiskt besök beroende på patientens behov.
  • digitala tjänster ska vara en del av vårdgarantin.
  • primärvårdens arbete med missbruks- och beroendevård ska förstärkas.
  • apoteken ska ges en större roll inom vårdkedjan för stöd i egenvård och hälsoförebyggande insatser.
  • vårdpersonalen ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken på barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten.
  • förebyggande och uppsökande tandvård för barn och utsatta grupper ska prioriteras.
  • Regionen ska verka för en större mångfald av vårdgivare inom specialisttandvården.
  • ambulerande tandvårdskliniker ska inrättas för att exempelvis kunna komma till boenden och skolor.

  Vård och stöd vid psykisk ohälsa

  ”Många drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Psykiatrisk vård och omsorg ska präglas av tillgänglighet och flexibilitet utifrån patientens behov. Särskild vikt ska läggas vid snabb och tillgänglig kompetens för barn och ungdom med psykisk ohälsa. Anhörigas vårdinsatser är en ovärderligtillgång som behöver tas tillvara, synliggöras och uppmuntras. Men vård av anhöriga måste bygga på frivillighet.

  Kristdemokraternas principprogram s.63

  Tre av fyra personer lever idag med egen psykisk ohälsa eller nära någon som är drabbad. Vid sidan av det lidande som psykisk ohälsa och sjukdom innebär leder det även till stora kostnader både för den enskilde och för det offentliga. För att minska lidande och sjukskrivningar är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. Fortfarande finns dock mycket skam och social stigma kopplat till psykisk ohälsa vilket gör att människor avstår från att söka hjälp Särskilt viktigt är att barn och unga får stöd i rätt tid då utbildning och framtidsplaner riskerar att spolieras av längre tid av psykisk ohälsa, därtill kommer risken för missbruk och andra riskbeteenden.

  Idag ser vi hur allt fler lider av psykisk ohälsa, särskilt oroande är ökningen bland barn och unga. Köerna till såväl barn och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin är oacceptabelt långa. Att barn tvingas vänta i år på en neuropsykiatrisk utredning ska inte få förekomma.

   

  Kristdemokraterna anser att:

  • primärvården ska vara första linjens sjukvård även för att ta emot och upptäcka psykisk ohälsa.
  • på hälsocentralerna ska kurator eller psykolog finnas som alternativ till läkare som primär vårdkontakt för personer med psykisk ohälsa.
  • ”Första linjen” ska inrättas i samarbete med kommunerna dit barn och ungdomar och vårdnadshavare kan vända sig för att snabbt kunna få stöd och vägledning.
  • samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten ska utvecklas för att bättre kunna stödja personer med psykisk sjukdom och sociala problem.
  • levnadsvanorna behöver i större utsträckning lyftas när en person söker hjälp och stöd inom vården. Sömn, kost och motion samt att komma till rätta med missbruk är viktiga delar i behandling av psykisk ohälsa.
  • barn och ungdomspsykiatrin ska förstärkas för att korta väntetiderna och kunna möta de behov som finns. Inget barn ska vänta mer än 30 dagar på utredning.
  • barn- och ungdomspsykiatrins arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga måste intensifieras. Detta arbete ska ske i samverkan med elevhälsan.
  • övergången mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatri måste förbättras. Vården måste utformas så att de unga vuxnas behov tillgodoses.
  • det är viktigt att sänka trösklarna till psykiatrin, en funktion ”Psykiatri direkt” ska därför införas med ett gemensamt telefonnummer inom hela Regionen.
  • det ska genomföras en utvärdering när en ung person begått suicid.
  • personer med behov av återkommande kontakter med psykiatrin ska ha rätt till en personlig kontaktperson.
  • för att säkra tillgången till personal med rätt kompetens inom barn- och ungdomspsykiatrin bör utbildning och höjd status på yrken inom det barn- och ungdomspsykiatriska området stimuleras.
  • personalen ges återkommande kompetensutveckling för att kunna följa utvecklingen och använda de lämpligaste behandlingsmetoderna.
  • möjligheten till nätbaserad behandling ska utvecklas och bättre tas till vara vid behandling av psykisk ohälsa.
  • riktlinjer ska utarbetas för att i större utsträckning upptäcka somatisk sjukdom och ohälsa hos personer med psykisk ohälsa.
  • fler personalkategorier behövs inom psykiatrin för att i större utsträckning kunna ge vård anpassad till patienter med olika diagnoser
  • kompetenshöjning behövs inom såväl primärvården som missbruksvården för att bättre kunna upptäcka och behandla nätrelaterade missbruk som spelmissbruk och sexmissbruk.

  Äldre

  ”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.59

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Regionens vård och omsorg ska vara personcentrerad.
  • de olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning, funktionsvariationer och vårdbehov.
  • i samverkan med kommunerna ska arbetsformer utvecklas för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre.
  • den palliativa vården ska i samverkan med kommunerna utvecklas för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede. Hospice ska inrättas i länet.
  • mobila enheter ska i inrättas i samverkan med kommunernas hemsjukvård, som kan ge vård i hemmet i de fall detta är en bättre lösning än inläggning vid sjukhus.
  • hemtagningsteam bestående av biståndsbedömare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor införs för att göra övergången från sjukhusvården till det egna boendet tryggare och anpassningen till vardagen bättre.

  Kultur och fritid

  ”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.”

  Kristdemokraternas principprogram s.98

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-, fritids- och friluftsliv.

  Ett problem är att såväl ideellt engagemang som deltagande i kulturaktiviteter är ojämnt fördelat bland medborgarna. Samtidigt som engagemangsgraden generellt sett är hög i Sverige står många i socialt utsatta områden helt utanför det organiserade civilsamhället, personer som i större utsträckning även är arbetslösa. Detta är ett hot mot samhällsgemenskapen.

  Kristdemokraterna anser att:

  • kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla.
  • civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, kyrkan och andra organisationer ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet.
  • stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • personer med funktionsvariation ska ha en självklar tillgång till kultur- och fritidsutbud.
  • kultur är en friskfaktor och ska vara ett naturligt inslag på Regionens sjukhus.
  • kommunen och Regionen ska i samverkan slå vakt om att bevara och tillgängliggöra det lokala och regionala kulturarvet.
  • kultur på recept ska tillämpas i Regionen Gävleborg

  Miljö och klimat

  ”Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.”

  Kristdemokraternas principprogram s.137

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden. Regionen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

  Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte minst i barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. I många av våra städer är bristen på tysta miljöer ett problem att förhålla sig till.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Regionen ska använda reningsprocesser med avancerad reningsmetod för att reducera läkemedelsrester och andra svårrenade produkter.
  • Regionen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel på alla serveringar som finns vid Regionens verksamheter.
  • upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.
  • Regionen ska verka för att förhindra spridning av mikroplaster i vattnet
  • kollektivtrafikens bussar ska ha fossilfria drivmedel.Regionen ska verka för att medborgarnas resvanor blir allt mer hållbara.
  • utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i Regionens infrastruktursatsningar.
  • hormonstörande och miljöfarliga ämnen ska fasas ut. Särskilt viktigt är detta i miljöer där barn och unga vistas.
  • miljözoner för tung trafik ska införas där behov finns.
  • Regionen ska verka för etablering och utveckling av förnybar energiproduktion.

  Jobb och näringsliv

  ”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.”

  Kristdemokraternas principprogram s.126

  Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. För kommunen handlar det om att skapa en förståelse för företagens situation och behov. Vi är även beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan utveckla sin kompetens.

  Trots återhämtningen på arbetsmarknaden finns det alltför många som står utanför. Det rör sig framförallt om personer med ohälsa eller funktionsvariation och personer med otillräcklig utbildningsnivå. Därtill finns idag en stor grupp förhållandevis nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap om de inte kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det brist på arbetskraft inom många områden. Här behöver kommunen i samverkan med arbetsförmedling och företag förbättra sitt matchningsarbete.

  Kristdemokraterna anser att:

  • de offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och förenklade förfrågningsunderlag.
  • det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och det ska gå att följa upp vilken kvalitet som levereras.
  • medel ska avsättas för att stödja ideella sektorns möjlighet till socialt företagande.
  • Regionen ska ta initiativ för att bilda och utveckla innovationssystem där olika aktörer från näringslivet, akademi, civilsamhälle och det offentliga samverkar för att underlätta innovationer.
  • Regionen ska fortsätta utveckla samverkan mellan olika aktörer som region, arbetsförmedling och försäkringskassa för att människor ska kunna gå från arbetslöshet till studier eller arbete. Så kallade samordningsförbund är ett exempel på detta.
  • Regionen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshinder, alla ska ha möjlighet att jobba 100% av sin förmåga.

  Ett samhälle för alla

  ”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar.”

  Kristdemokraternas principprogram s.68

  Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionsvariation men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en social utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid beaktas.

  Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste beaktas. Samhället behöver förståelse och kunskap om personer med funktionsvariation och de möjligheter som faktiskt finns. Med rätt attityd, kommunikationssätt och hjälpmedel kan vi tillsammans skapa en mer jämställt och delaktigt samhälle.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Regionens personal ska ha god förståelse och kunskap om personer med funktionsvariation och god förmåga att bemöta alla människor.
  • Regionen ska vara ett föredöme i att anställa fler personer och matcha såväl personer med funktionsvariation och utrikesfödda.
  • kollektivtrafiken ska tillgänglighetsanpassas utifrån behov, inklusive av- och påstigningsplatser.

  Integration och samhällsgemenskap

  ”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.”

  Kristdemokraternas principprogram s.105

  En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för ett gott samhälle. Den är dessutom en god grund för en fungerande integration. Om integrationen däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på oss som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer hit att anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land vilar på. Att bygga upp parallellsamhällen får inte vara ett alternativ.

  När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande.  Integrationen börjar från dag ett och därför ska både svenskundervisning och sysselsättning ingå även för asylsökande. Genom heldagsaktiviteter redan under asyltiden motas utanförskapet och integrationen underlättas.

  Vi har redan idag problem med så kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen kommer problemen att fördjupas.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Regionen skall inom alla yrkesområden se till att validering, redan under asyltiden, görs av kunskaper och kompetens. Språkundervisningen skall läggas så att olika program anpassas till människors förkunskaper. Språket skall på ett tidigt stadium vara yrkesinriktat.
  • anpassade praktikplatser skall erbjudas på ett tidigt stadium.
  • efter ingång på arbetsmarknaden behövs ett fortsatt mentorskap för optimal inlärning/anpassning.
  • det regionala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som vill starta eget.
  • vårdserviceteam i sjukvården och äldreomsorgen är en bra möjlighet för nyanlända att snabbt komma i arbete samtidigt som teamen underlättar för vårdens övriga medarbetare.

  Regionens ekonomi

  ”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”
  Kristdemokraternas principprogram s.115

  Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande offentlig sektor. Regionen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna.

  En utmaning för Regionens ekonomi är att med en åldrande befolkning är det fler som ska försörjas. Ett liknande problem uppstår om vi får stora grupper som hamnar utanför arbetskraften på grund av misslyckade studier eller bristande integration. Detta i kombination med medborgare som successivt får allt högre förväntningar på vad det offentliga ska stå för riskerar att skapa en olöslig ekvation. Därför behöver vi föra en diskussion om vad vi faktiskt kan förvänta oss att det offentliga står för, men också hur Regionens verksamhet kan utvecklas och bli mer effektiv.

  Kristdemokraterna anser att

  • Regionen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • om förutsättningar finns ska skatten sänkas.
  • styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas.
  • välfärdstjänsterna ska kunna levereras av en mångfald av utförare, bland annat genom att använda Lagen om valfrihetssystem, LOV, utmaningsrätt och Lagen om offentlig upphandling, LOU.
  • Regionen ska inte överta föreningars och enskildas ansvar eller uppgifter, utan istället vara ett stöd om så behövs.
  • medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas den tjänstgöringsgrad som önskas.
  • omotiverade löneskillnader mellan olika grupper av anställda ska fasas ut i samband med lönerevisioner. Särskilt uppmärksamhet bör ges åt könsrelaterade skillnader.
  • Regionen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling.