Sociala skyddsnätet för barn: stora kommunala skillnader

Rädda Barnen har i en ny nationell kartläggning undersökt det förebyggande stödet för barn och unga i utsatta situationer. Resultaten visar stora skillnader mellan kommuner och mellan stadsdelar. Rädda Barnen vill se en lagstiftad garantinivå för det sociala skyddsnätet för barn. I garantinivån ska det ingå familjecentraler, ungdomsmottagningar, en väl fungerande elevhälsovård och en uppsökande socialtjänst med stödgrupper och krissamtal.

  Så länge det inte finns någon lag som reglerar utbudet i det förebyggande arbetet och det tidiga lättillgängliga stödet, så riskerar det som ingår i garantinivån att läggas ner när kommunen eller stadsdelen behöver spara. Familjecentralen som har kommit och gått i Husby under åren är bara ett av många exempel, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Antalet familjecentraler, antalet ungdomsmottagningar och antalet stödgrupper är fler nu än när föregående rap­port presenterades 2009. Men de saknas fortfarande på många håll i landet. En tredjedel av de svarande kommunerna har ingen uppsökande socialtjänst. Krissamtal fattas i mellan 15 och 35 procent av kommunerna som svarat, beroende på vilken problemgrupp det handlar om.

Kartläggningen visar även att ingen av kommunerna levde upp till psykologförbundets rekommendationer om högst 500 elever på en heltidstjänst. Antalet elever per skolpsykolog och kurator varierar stort mellan olika kommuner och stadsdelar.

–  Vi vill ha ett samhälle som fångar upp barn som far illa. Och födelseort får inte vara avgörande för barns och ungas möjligheter i livet. Om alla delar i det som vi kallar garantinivå uppfylls, blir det möjligt att nå barn och föräldrar som annars inte skulle ha sökt stöd – och framför allt att nå dem innan problemen blivit alltför stora, säger Agneta Åhlund.

”Förebyggande arbete är inte obligatoriskt så det är alltid det som skärs ner.” ” Socialtjänstens myndighetsutövning är lagstadgad så den kunde han inte dra in på.” (Anställda inom socialtjänsten i enkäten)

Om enkäten Enkäter har skickats till alla kommuner och stadsdelar, samt till landstingen. 69 procent av kommunerna och stadsdelarna och 75 procent av landstingen besvarade enkäten.

Rädda Barnens krav En (i Socialtjänstlagen) lagstiftad garantinivå för förebyggande arbete och tidigt lättillgängligt stöd för barn i utsatta situationer. De tjänster som ska finnas i samtliga kommuner och stadsdelar är: – Ungdomsmottagningar – Familjecentraler – Fungerande och tillgänglig elevhälsovård – Uppsökande socialtjänst som erbjuder stödgrupper och krissamtal

Källa: Rädda Barnen