Förbättra dialogen med företagarna!

Lyhörd dialog med företagarna livsviktig för kommunen!

Man kan inte bli annat än bedrövad när man ser hur Vimmerby återigen dalat i Svenskt Näringslivs enkät. När en av de svaga punkterna återigen visar sig vara attityden till företagande bland kommunens politiker och tjänstemän, då är det riktigt allvarligt.

Det är i företagandet som resurserna till välfärden skapas. En svällande offentlig sektor behöver ett inflöde av resurser. Det kan bara skapas genom den privata sektorn. Genom att det går bra för ett privat företag ökar sysselsättningen, fler människor kommer i arbete och betalar skatt. Alf Svensson (KD) kallade företagandet för ”loket som drar hela välfärdståget, där vagnarna heter Skola, Vård och Omsorg”. Därför är det en mycket allvarlig signal när företagare inte upplever att den kommunala servicen fungerar.

Vimmerby har under åren uppvisat en kraftigt svängande kurva, från långt över rikets snitt till lika långt under och upp emot snittet, innan den vek nedåt igen.

En del saker har vi svårt att påverka, som hur kommunikationer och infrastruktur ser ut. Vi kan svårligen konkurrera med Markaryds läge vid en av Sveriges trafiktätaste Europavägar, på lagom avstånd till den dynamiska Öresundsregionen. Det sammanvägda värdet i årets mätning i Markaryd är 4,52 mot Vimmerbys 3,02.

Men vi skulle verkligen kunna påverka attityderna till företagande!

Just i Markaryd finns kommunalrådet Bengt Germundsson (KD), som med stor framgång leder kommunens arbete. Redan när jag satt i kommunstyrelsen och arbetsutskottet försökte jag, inspirerad av honom, verka för en tätare dialog med företagarna.

Åtskilliga gånger har jag föreslagit att vi, liksom i Markaryd, skulle inleda varje kommunstyrelse och arbetsutskott med studiebesök på ett företag. Det skulle vara en väl investerad timme. Under en mandatperiod skulle man på så sätt hinna besöka något hundratal företag i kommunen. Jag är övertygad om att det skulle bli en drivkraft till förbättring, att höra deras villkor och förutsättningar. Jag upprepade förslaget vid Företagarnas utfrågning på Stadshotellet för några månader sedan, men tyvärr har ännu ingen tagit upp vårt förslag.

Liksom i Markaryd har vi kristdemokrater i Vimmerby försökt införa tjänstegarantier, för att förtydliga kommunens uppdrag gentemot befolkning och företag och ge kompensation vid förseningar, exempelvis i form av nedsatta avgifter. Tyvärr visade sig motståndet vara stort i den kommunala byråkratin. Efter vår motion infördes en tjänstegaranti i några av nämnderna, men i de verksamheter som arbetar gentemot företag har dessvärre aldrig några tjänstegarantier införts.

Vimmerby behöver ett blomstrande företagande. Därför behövs lyhörda politiker och kommunala tjänstemän, som kan rensa i regelkrångel och lotsa genom byråkratin. Tänk på det när du röstar i hö

Mindre barngrupper och fler förskoleenheter

Många föräldrar upplever att deras barn blir stressade av stora barngrupper. Skolverket pekar på studier som visar att stora barngrupper kan skapa otrygghet hos små barn. Kristdemokraterna vill därför minska barngrupperna. Vi har lagt bifogade motion i fullmäktige.

Kommunfullmäktige
Vimmerby kommun

Motion
Mindre barngrupper och fler förskoleenheter
Barn är olika och har olika behov. Behoven förändras också efter barnets utvecklingsfaser. Små barn behöver små grupper med ett begränsat antal vuxna att knyta an till, för att känna trygghet och utvecklas väl.

Därför har Skolverket 2016 rekommenderat att för barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets riktmärken för barngrupper ska bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.

Enligt Skolverkets statistik var genomsnittet för barngruppernas storlek i Vimmerby 16,6 år 2014. Ingen uppgift finns tillgänglig för åldersgruppen 1-3 år. Man kan dock befara att barngruppernas storlek för de minsta barnen ligger över rekommendationen.

För stora grupper påverkar enligt Skolverket både barn och personal. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten. Studier visar också att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande.

Med detta i åtanke är vi fortsatt mycket tveksamma till den rådande trenden i kommunen, med allt fler mastodontförskolor, med många avdelningar som samarbetar. Det ger barnen ännu fler barn och vuxna att relatera till, än de som ingår i den egna gruppen, och kan riskera att öka otryggheten ytterligare. Vår uppfattning är att kommunen därför bör avbryta planeringen av en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre enheter, exempelvis en andra avdelning i Djursdala.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att ​ta fram aktuell statistik för hur stora barngrupperna är för olika åldersgrupper i kommunen,
Att ​ta fram underlag för hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets
rekommendationer med sex till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre år, samt
Att​avbryta planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre förskolor.

Vimmerby den 22 maj 2018

Gudrun Brunegård​Torbjörn Sandberg​Ola Gustafsson

Utbilda fler medicinska sekreterare!


Gudrun Brunegård, Arne Sjöberg och Jimmy Loord vill att landstinget ska utbilda fler medicinska sekreterare, för att avlasta läkare och sjuksköterskor administrativa uppgifter, så att de istället kan ägna sig åt mötet med patienten.

Pressmeddelande
Kalmar den 8 maj 2018

– Det råder stor brist på kompetent personal inom en rad områden inom hälso- och sjukvården. Det är då viktigt att avlasta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor administrativa uppgifter, så att deras specifika kompetenser används på bästa sätt i mötet med patienten. De medicinska sekreterarna har där en nyckelroll.

Det säger oppositionsrådet Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, med anledning av att Kristdemokraterna lägger en motion om att kunna utbilda medicinska sekreterare på någon eller några fler av landstingets folkhögskolor.

Medelåldern är relativt hög bland landstingets medicinska sekreterare. Inom en femårsperiod kommer 150 av de 426 medicinska sekreterarna fylla 65 år, dvs en dryg tredjedel av kåren.

– Jag brukar jämföra de medicinska sekreterarna med blodomloppets lilla kretslopp, som syresätter hjärtat och rensar från koloxidpartiklar. Det arbete de gör är tidsbesparande för hela organisationen. Läkare och sjuksköterskor har otrolig nytta av det administrativa stödet. Deras uppgift kommer bli än större med den IT-utveckling som pågår. Utöver de uppgifter de redan gör skulle de kunna avlasta första linjens chefer med administrativt stöd i Heroma och administration kring sjukskrivningar och rehabärenden bland personalen. Vi skulle behöva fler medicinska sekreterare för att ytterligare avlasta administrativa uppgifter och effektivisera vårdflödet, säger Arne Sjöberg, som utöver sitt uppdrag som landstingsledamot till vardags arbetar som läkare och verksamhetschef på länssjukhuset.

– Vi känner stor frustration över landstingets problem att bemanna hälso- och sjukvården. Det inger oro att så stor andel av de medicinska sekreterarna närmar sig pension, utan att det finns något naturligt tillflöde. Den YH-utbildning som tidigare fanns i Nybro förlorade statsbidraget härom året och lades ned. Därför är det angeläget att vi i landstinget tar tag i saken på egen hand, säger Jimmy Loord, landstingsledamot och Kristdemokraternas representant i personaldelegationen.

– Att avlasta den hälso- och sjukvårdsutbildade personalen administrativa uppgifter är helt rätt väg att gå. Sedan mycket lång tid finns en utmärkt utbildning i medicinsk administration vid Vimmerby folkhögskola. De medicinska sekreterare som utbildas där får snabbt jobb i hela norra och mellersta länsdelen. Därför vore det naturligt att starta liknande utbildning i södra länsdelen, förslagsvis på Högalids folkhögskola, avslutar Gudrun Brunegård.

Börja planera för att bygga helikopterplatta vid sjukhusen!

Landstingsfullmäktige
Landstinget i Kalmar län

Motion
Börja planeringen för att bygga ambulanshelikopterplattor!

Ambulanshelikopter räddar liv och minskar lidande, genom att snabbt vara på plats med intensivvårdsläkare, som kan ställa diagnos och inleda behandling direkt vid olyckor eller vid svåra akut sjukdomar som stroke eller hjärtinfarkt.

Ambulanshelikoptern kan under pågående intensivvårdsbehandling transportera patienten till rätt instans, vare sig det gäller PCI-lab i Kalmar, neurokirurgen eller brännskadeavdelningen i Linköping eller akutmottagningen i Västervik.

Med anledning av den pågående nivåstruktureringen, när behandlingen vid ett antal diagnoser ska behandlas vid särskilt utpekade sjukhus med specifik kompetens, kommer även transporter mellan sjukhusen att öka. I en del fall kan patienten opereras vid en högspecialiserad klinik och sedan i relativt nyopererat skick transporteras till hemsjukhuset. Långa sådana transporter kan med fördel göras med ambulanshelikopter istället för att blockera en vägambulans kanske en hel dag. Erfarenheten från landsting/regioner med struktur som liknar Kalmar län och som har ambulanshelikopter är att man har omkring tio uppdrag om dagen.

Kristdemokraternas motion ”Ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) för mer jämlik vård” föreslås besvaras med att landstingets ledamöter i Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen initierar en dialog om en eventuell gemensam helikopterambulansverksamhet för sjukvårdsregionen samt att genom landstingets ledamöter i Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg följa utvecklingen nationellt.

Detta är ett stort steg framåt. Vi bedömer det inte osannolikt att Landstinget i Kalmar län inom några år kommer att finnas med i någon typ av samverkan kring en ambulanshelikopter. Det är därför angeläget att rusta för att en sådan ska fungera optimalt. Det är då inte lämpligt att vara beroende av landningsplats på ett flygfält fler kilometer från sjukhuset, vilket kräver tidsödande och för patienten påfrestande omlastningar. Självklart behöver länets tre sjukhus helikopterplattor i direkt närhet till respektive sjukhus, med möjlighet till omedelbar transport till operations- och intensivvårdsavdelningar via hiss och kulvert.

Det är en brist att detta försummats vid de stora om- och tillbyggnationer som nyligen genomförts vid sjukhusen. Det är därför hög tid att undersöka möjligheten att

exempelvis lägga en helikopterlandningsplats ovanpå någon av de befintliga byggnaderna eller på lämplig plats strax intill respektive sjukhus.

Vi föreslår därför landstingsfullmäktige ge landstingsstyrelsen i uppdrag

Att omgående börja planeringen för ambulanshelikopterplatta i direkt anslutning till vart och ett av länets tre sjukhus.

Kalmar län den 4/5 2018

Gudrun Brunegård
Kerstin Lahi
Chatrine Pålsson Ahlgren
Arne Sjöberg
Jimmy Loord

Äntligen en framgång i ambulanshelikopterfrågan!


Vid ambulanshelikoptern i Värmland, som jag studerade närmare våren 2017.

Ända sedan sommaren 2010 har Kristdemokraterna i Kalmar län drivit frågan om att länet skulle behöva en ambulanshelikopter för att snabbare kunna vårda och transportera patienter efter allvarlig olycka, brännskada eller svår akut sjukdom, som hjärtinfarkt eller stroke och sjuka, för tidigt födda barn.

2017 lade vi en motion om att samverka med Region Östergötland och Region Jönköpings Län kring en ambulanshelikopter för Sydöstra Sjukvårdsregionen. Svaret på den motionen är nu på väg fram, med ett för första gången . När ärendet hanterades i landstingsstyrelsens arbetsutskott lade jag bifogade protokollsanteckning.

Landstinget i Kalmar län

Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 17 april 2017
Ärende 29. Motion 19/2017 Ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) för mer jämlik vård Diarienummer 170556

Protokollsanteckning

Sedan 2010 har Kristdemokraterna i Kalmar län drivit frågan om ambulanshelikopter i landstinget. Inledningsvis fick vi som partigrupp utstå en hel del förklenande omdömen för att vi kom med förslaget. På olika sätt antyddes att detta var ett helt onödigt förslag. Nu är det ett annat och mer konstruktivt tonläge, vilket vi välkomnar.

Hela tiden har vi när vi drivit frågan gjort det i syfte att förkorta transporttiderna vid allvarlig akut sjukdom eller trauma. Vi har konstaterat att vården inte är jämlik, med tanke på att sydöstra och södra Sverige helt står utan ambulanshelikopter, trots betydande avstånd och långa transporttider via vägambulans. Detta speglas bland annat i högre risk för dödsfall inom 90 dagar efter stroke och inom 28 dagar efter hjärtinfarkt. Med senare års nivåstrukturering och fördelning av olika behandlingar mellan olika sjukhus – i riket och inom länet – har dessutom behovet att transportera patienter ökat kraftigt. Vi anser det angeläget att invånare och besökare i Kalmar län ska ha tillgång till lika snabb och säker vård och behandling som i övriga delar av landet.

Vi ser det som en framgång när nu övriga partier i vårt landsting lägger detta förslag och vi ställer oss därför bakom förslaget att besvara motionen med att ge landstingets ledamöter i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen i uppdrag att initiera en dialog om eventuell gemensam organisation för ambulanshelikopter i sjukvårdsregionen, samtidigt som landstingets ledamöter i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bevakar frågan ur ett nationellt perspektiv.

Vi förutsätter att uppdragen nu äntligen leder till konkret handling. Ett löfte från oss, lika säkert som när vi började driva frågan, är att vi inte ger oss förrän det blir verklighet och där vi i sydöstra Sverige får samma förutsättningar till ambulanshelikopter som gäller i stora delar av övriga Sverige.

Gudrun Brunegård
Kristdemokraterna

277 för – 4 emot ambulanshelikopter!


Glascylindern för Ja fylldes snabbt med flirtkulor, från alla seniorer som ville uttrycka stöd för Kristdemokraternas krav.

”Vill du också ha en ambulanshelikopter i Kalmar län?” Den frågan ställde Kristdemokraterna vid Seniorgalan i Västervik tidigare i veckan.

Det var ingen tvekan om vad deltagarna vid Seniorgalan i Västervik tycker! Vår opinionsmätning, som gick ut på att lägga flirtkulor i glasrör märkta med Ja eller Nej, drog stor uppmärksamhet till sig. Periodvis var det tjockt med folk som ville visa vad de tycker i frågan. Många påtalade Västerviks utsatta läge, med sin vidsträckta, befolkade skärgård.

Ambulanshelikopter räddar liv och minskar lidande. Genom att läkare snabbt kommer på plats och kan inleda behandling minskar risken för kvarstående men efter en trafikolycka, stroke eller hjärtinfarkt. Detsamma gäller exempelvis för tidigt födda barn.

Tack vare snabb transport till rätt kompetens, med intensivvårdsläkare under hela transporten, minskar lidandet hos den enskilde patienten. Det är gynnsamt även för samhällskostnaderna, då rehabiliteringen går snabbare och personen kan komma tillbaka i arbete fortare. Det framgår av åtskilliga utredningar, både här i Sverige och internationellt.

Det vi nu kunde se på Seniorgalan är en hoppfull signal inför valet när det gäller att få stöd för ambulanshelikopter. Ingen kan tveka på detta tydliga uttryck för vad seniorer i Västervik tycker.

Gudrun Brunegård (KD)
Oppositionslandstingsråd

Maud Ärlebrant (KD)
Landstingspolitiker

Totalförbjud barnäktenskap i Sverige

Att bli tvingad till ett giftermål med någon du aldrig träffat i ett land långt borta, ryckas ur skola från kompisar och det som kommit att bli ett hemland – det är verklighet för alldeles för många i Sverige.

Svensk lagstiftning har släpat efter. Alliansregeringen tog initiativ till ett flertal lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 2014. Alliansregeringen tog dessutom initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång.

Trots det uppdagades behovet av fler åtgärder. Förbudet mot barnäktenskap täcker inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning. Många barn som gifts bort i sitt hemland har därför fortfarande ansetts vara gifta när de sökt asyl i Sverige. Påtryckningar från Alliansen ledde till att regeringen tillsatte en utredning som skulle täppa igen hålen i lagstiftningen. Utredningen blev klar under vintern men ville låta en undantagsbestämmelse om synnerliga skäl vara kvar. Men inget barn under 18 år ska någonsin räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks.

Nu har frågan behandlats i riksdagen. Allianspartierna vann majoritet med kravet om totalförbud mot barnäktenskap. Helt obegripligt nog framhärdar regeringen S, MP med stöd av V i att behålla särskilda skäl för barnäktenskap. Ett svek mot flickorna!

Nolltoleransen måste vara glasklar – barnäktenskap ska vara totalförbjudet i Sverige. Så stärks skyddet även för de barn som fruktar sommarens ”semester” till ursprungslandet.

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet,
vice ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund (KDK)

Gudrun Brunegård, oppositionslandstingsråd (KD) och ordförande i KDK Kalmar län

Ingen mänsklig rättighet att få barn

Replik till Elin Landerdahl och Carl Dahlin

Det är inte för att förhindra barnlängtande personer från att få barn, utan för att skydda barn, kvinnor och deras livmödrar från att bli handelsvaror, som i stort sett hela den svenska kvinnorörelsen, inte bara Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, vill förbjuda surrogatmödraskap. Det förvånar oss att Elin Landerdahl och Carl Dahlin väljer att blunda för de grava missförhållanden som avslöjats, med ett stort antal kvinnor i fattiga länder som utnyttjas.

Det låter på sätt och vis bra, när Elin Landerdahl och Carl Dahlin skriver om surrogatmödraskap och så kan det kanske vara i vissa fall. Men att genomgå en graviditet och en förlossning är något av det mest riskfyllda en kvinna kan utsätta sig för. Det finns en lång rad med allvarliga och rent av livshotande komplikationer som kvinnan kan drabbas av. Är det rätt att utsätta en annan människa, känd eller okänd, och hennes familj och egna barn för sådana risker?

Allt som är tekniskt och medicinskt möjligt är inte lämpligt. Det finns djupt etiska och människorättsliga aspekter på surrogatmödraskap, som inte får komma i skymundan bakom enskilda människors längtan efter barn. Det finns mycket i livet som är orättvist. Ett barn har rätt till sitt liv, sitt ursprung och har rätt att så långt som möjligt växa upp och fostras av sina föräldrar. Det slås fast i FN:s Barnkonvention. Vi har stor respekt för det lidande det innebär att inte själv kunna få barn. Men hur stark längtan efter barn än må vara är det ingen mänsklig rättighet att få barn. Gränsen för hur långt samhället kan gå för att tillfredsställa barnlängtan måste dras vid handel med människor och deras kroppar.

Adoption är en helt annan väg att gå. Där handlar det vanligtvis om ett barn som av någon anledning saknar föräldrar som kan ta hand om det och ge det ett hem att växa upp i. Svenska myndigheter kontrollerar noga att de avgifter som svenska föräldrar betalar i samband med en adoption är rent rättsliga och administrativa avgifter. Handel med barn är självklart inte tillåten, lika lite som handel med kvinnor och kvinnors kroppar.

Oavsett på vilket sätt ett barn kommer till en familj, så är det ett oerhört stort och livslångt ansvar föräldrarna tar på sig, att se till en ny persons behov, att älska, stödja, fostra och ge möjlighet till barnet att utvecklas till sin fulla potential. Ett barn är i beroendeställning. Det finns skäl till varför FN i Barnkonventionen förordnat att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Inte de biologiska eller presumtiva föräldrarnas behov eller önskemål.

Gudrun Brunegård
Ordförande KDK Kalmar län

Maud Ärlebrant
Vice ordförande KDK Kalmar län

KD:s #välfärdslöfte: Ska inte bero på adress att få rätt vård i tid!

Pressmeddelande
Kalmar den 24 mars 2018

KD:s #välfärdslöfte: Ska inte bero på adress att få rätt vård i tid!

– Sjukvården är det område som väljarna sätter högst inför höstens val. Det passar oss kristdemokrater bra. Hälso- och sjukvårdsfrågor är en av våra paradgrenar. Vi är Sveriges bästa sjukvårdsparti.

Det säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd i landstinget för Kristdemokraterna och huvudtalare vid partidistriktets årsmöte på lördagen.

– Vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfven blev statsminister. Idag väntar 60,000 människor i riket på vård. Sju av tio får vård i tid mot 9 av 10 på Göran Hägglunds tid. I Kalmar län väntar nu fyra gånger så många på specialist: 313 personer i januari 2015 mot 1263 stycken i januari 2018. Landstinget har bra resultat när det gäller förtroende. Men det är stora variationer när det gäller medicinska resultat, det som borde vara det viktigaste. I exempelvis cancervård, diabetes, hjärtkärlsjukvård och stroke har länet riktigt dåliga resultat, säger Gudrun Brunegård.

– Många vårdplatser panikstängdes hösten 2016, officiellt pga sjuksköterskebrist. Det har lett till att köerna ökar ännu mer. Många sjuksköterskor sade upp sig som följd av en än tuffare arbetssituation, fortsätter Gudrun Brunegård.

– Vårt löfte är att bygga upp välfärden igen. Vi vill växla över hyrbolagspengar till att förbättra arbetssituationen för vår egen personal, så det blir attraktivt att jobba i landstinget. Vi vill anställa fler distriktsläkare, så de både får tillräckligt med tid för sköra äldre och patienter med omfattande vårdbehov hinner och med akuta besök. Då lättar trycket på sjukhusens akutmottagningar och vårdavdelningar, förklarar Gudrun Brunegård.

– För att få ordning på sjukhusvården som är så ojämn i landet vill vi öka den statliga styrningen. Dagens modell med tjugoen landsting och regioner som var och en sköter sjukvården på sitt sätt är en kvarleva sedan 155 år. Det är dags att ändra på det nu. Det ska inte bero på var man bor, om man ska få rätt vård i tid, avslutar Gudrun Brunegård.

Vid årsmötet valdes en ny distriktsstyrelse. Den består av Anders Andersson, Järnforsen (ordförande), Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås (vice ordförande), Jimmy Loord, Nybro (2:e vice ordförande), Gudrun Brunegård, Vimmerby, Eric Dicksson, Färjestaden, Åke Nilsson, Silverdalen, Kerstin Lahi, Västervik, Ola Gustafsson, Vimmerby, Maud Ärlebrant, Västervik, Rebecka Englund, Oskarshamn, Karin Karlsson, Kalmar och Christopher Dywik, Kalmar. Ersättare är Andreas Englund, Oskarshamn, Anna Olausson, Torsås, Per-Eric Ohlsson, Högsby, Nina Åkesson Nylander, Färjestaden, Alexander Krasnov, Kalmar, Anne Thuresson, Emmaboda, Marwin Johansson, Löttorp, Tobias Callenryd, Nybro, och Sven Söderholm, Torsås.

De associerade förbunden representeras genom Gull-Britt Hellborg, Broakulla, och Karl-Gustav Kyrk, Kalmar, för Seniorförbundet, Gudrun Brunegård, Vimmerby och Maud Ärlebrant, Västervik, för Kvinnoförbundet samt Albin Johansson, Emmaboda, och Alexander Brännlund, Gamleby, för KDU.

Under eftermiddagen hölls fem seminarier, där deltagarna kunde välja två områden att fördjupa sig i, med rubrikerna Barn och familj, Jobb och äldres ekonomi, Trygghet, Sjukvårdsfrågor i vårt län och Kommunala frågor som skapar tydlighet.

Avslutningen på den fullmatade dagen var en appell av Jimmy Loord, förstanamn från länet på riksdagslistan:

– Nu laddar vi för valframgång och återtar riksdagsmandatet i Kalmar län!

Allvarliga sprickor i skyltfönstret (som den rödgröna landstingsledningen talar tyst om)

Pressunderlag
Kalmar län den 28 februari 2018

Allvarliga sprickor i skyltfönstret
(som den rödgröna landstingsledningen talar tyst om)

Den rödgröna landstingsledningen har i många år haft ambitionen att framhålla Landstinget i Kalmar län som ett rödgrönt skyltfönster. Tack vare fantastiska och många gånger självuppoffrande medarbetare kan man också uppvisa många fina resultat i nationella jämförelser, trots svåra arbetsförhållanden med underbemanning, extrapass och överbeläggning.

Mediarapporteringen har formligen översköljts av självgodhet när Anders Henriksson (S) och kompani har slagit på trumman över ”pallplatser” i olika rankningar. Det hade hedrat Anders Henriksson om man istället för att jaga ”pallplatser” hade vågat erkänna att det också finns stora förbättringsområden och i större utsträckning riktat in jakten på att förbättra de områden där vårt landsting ligger i botten av skalan.

För hur många gånger har någon lyft fram att andelen patienterna i Kalmar län som får läkarbesök i primärvården inom sju dagar ligger fjärde sämst i landet (Bild 5.2)?

Samma sak gäller andelen personer med diabetes, 18 år eller äldre, som är fysiskt inaktiva (Bild 19.2).

Obetydligt bättre, sjunde från slutet, är utfallet för andel personer med diabetes som röker (Bild 20.2). Detta måste ses som ett misslyckande för landstingets stolta slogan ”H län – hälsolänet”.

När det gäller personer som har ökad risk för att få stroke på grund av förmaksflimmer ligger länet näst sist i att ge förebyggande behandling med antikoagulantia (Bild 21.2).

Sjua från slutet ligger Kalmar län i kategorin Påverkbar slutenvård vid hjärtsvikt, diabetes, astma eller KOL (Bild 24.2). Här är det uppenbarligen något i primärvården som brister, vilket gör att patienter i vårt län vårdas på sjukhus i större omfattning än i andra län.

Att förstföderskor i Kalmar län är de som näst mest drabbas av bristningar i underlivet i samband med förlossning har det dock rapporterats om tidigare (Bild 32.3).

Särskilt tråkigt är detta resultat, med tanke på att Sverige ligger näst sämst till av de OECD-länder som Socialstyrelsen jämför med (Bild A.9).

Allra sämst i Sverige ligger Kalmar län avseende antalet återfrakturer inom tre år efter en fraktur hos personer över femtio år (Bild 34.2). Socialstyrelsen påtalar att strukturerade vårdkedjor ökar andelen utredningar och behandlingar och kan minska andelen nya frakturer med runt 40 procent. Här har vi något konkret att arbeta med i Kalmar län.

En allvarlig indikator är dödlighet inom 90 dagar efter stroke, där Kalmar också ligger sämst i riket (Bild 37.3).

Inte mycket bättre är det när det gäller dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, där Kalmar län ligger näst sämst i landet (Bild 38.3).

Slutligen en sorglig notering i en fråga vi kristdemokrater har lyft många gånger, den palliativa vården, det vill säga vården i livets slutskede. Kalmar län ligger här fyra från slutet i andel döda med två eller flera inskrivningar i slutenvård de sista dagarna i livet (Bild 42.2).

Man ska inte behöva åka ut och in på sjukhus på sitt yttersta! Det är en förhoppning att detta kan bli bättre med den nya, palliativa enheten i Västervik, som nu äntligen är på gång, efter tolv år med rödgrönt förhalande av frågan.

Denna uppräkning är några nedslag i påfallande förbättringsområden för vårt landsting.

Vi kristdemokrater underkänner majoritetens oförmåga att ta länsinvånarnas behov av jämlik vård på allvar. Vi kräver nu en analys av vilka systemfel som ligger bakom det dåliga utfallet och en åtgärdsplan för hur invånarna i Kalmar län ska tillförsäkras lika god vård på dessa områden som befolkningen i riket i övrigt.

Gudrun Brunegård
Oppositionsråd (KD)