Anförande Vuxenutbildning

Den 3 april debatterade utbildningsutskottets ledamöter även betänkandet om vuxenutbildning. Här följer mitt anförande:

Anförande i kammaren den 3 april 2019

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU12 Vuxenutbildning

Herr talman!

Jag vill till att börja med ställa mig bakom Kristdemokraternas samtliga reservationer. Jag yrkar bifall till reservation 16. Sfi-undervisningen m.m., punkt 10 och kommer även att säga några ord om reservation 21. Sfi för asylsökande, punkt 13.

Språket är en nyckel till god integration i ett nytt samhälle, men det är också nödvändigt att få kunskap och kännedom om hur samhället är uppbyggt och om kulturella och sociala koder. Språkkunskaper ger också avsevärt bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Sfi-undervisningen behöver förbättras, det är många överens om. Vårt förslag om individuella prestationsplaner och större nivåindelning innebär därför viktiga förbättringar för de berörda. Och då vill jag betona att det handlar inte om en negativ klassindelning, utan att ge var och en möjlighet att lära efter sin egen förmåga. Vem av oss har inte hört exempel på när akademiker blandas med analfabeter. Det skapar frustration för alla parter.

Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Var och en ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, och där är förstås språket en nyckel.

Förslaget att koppla ersättningen till sfi-anordnarna till elevernas resultat ger också en drivkraft att hålla god kvalitet på undervisningen.

Det är, herr talman, viktigt för självkänslan att så snart som möjligt komma i arbete och bli självförsörjande och slippa vara beroende av bidrag. Bästa sättet att lära sig svenska är att använda det, och då i en naturlig miljö. Därför vill vi förbättra möjligheterna att lära sig yrkessvenska på jobbet och kombinera sfi och yrkesvux.

Så några ord om min företrädare, Jimmy Loords reservation 21:

Asylsökande måste vänta länge på handläggning av sin asylansökan. Det kan innebära en lång tid av ovisshet och passivitet. Jag instämmer i Jimmy Loords motion, att det bör ges undervisning i svenska och samhällsorientering redan på asylboendena, från ”dag ett”. En förkortad etableringstid är bra både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Därmed, herr talman, ställer jag mig bakom Kristdemokraternas samtliga reservationer.

Gudrun Brunegård