Statliga infrastruktursatsningar för utvecklingskraft i Kalmar län – interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth

De båda frågor jag ställde till infrastrukturminister Tomas Eneroth, gällande statens tilldelning till regionala infrastruktursatsningar och höghastighetsbanan, gav endast vaga och i mitt tycke undanglidande svar. Därför har jag ställt en interpellation, för att få möjlighet att debattera frågan i kammaren.

Här följer interpellationen.

Statliga infrastruktursatsningar för utvecklingskraft i Kalmar län

Kalmar län är ett av Sveriges främsta besökslän, med en rad väl kända platsvarumärken. Kalmar, Öland, Vimmerby med Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Västervik med Visfestivalen är några exempel. Miljontals besökare kommer hit varje år. Här finns också flera tunga industrier, som Södra i Mönsterås och Scania i Oskarshamn.

I Kalmar län ska man bo om man vill leva länge. Länet har en av Sveriges äldsta befolkningar, men ligger långt under genomsnittet vad gäller utbildningsnivå och skattekraft. För att ta vara på den växtkraft som finns i länet behövs avsevärda förbättringar av såväl järnvägar som landsvägar. Det skulle då vara till stor hjälp om staten tog ett övergripande fördelningspolitiskt ansvar och inte lämnar en hel landsända åt sitt öde.

Kalmar län har, vilket jag nyligen lyfte i en skriftlig fråga, den lägsta tilldelningen per invånare i hela landet i den nu gällande nationella transportplanen, endast 2 765 kronor per invånare. Detta ska jämföras med det till ytan och befolkningen mindre grannlänet Kronoberg, som tilldelas 15 247 kronor per invånare, trots att Kronoberg korsas av både södra stambanan och en väl utbyggd Europaväg.

Min fråga gällde hur infrastrukturministern avser att tillgodose behovet av goda och likvärdiga utvecklings- och transportvillkor till befolkning, näringsliv och besökare till Kalmar län i arbetet med kommande nationella transportplan. Ministern svarade att regeringen tagit emot synpunkter från exempelvis branscher och regioner och har vägt ihop det som är regionalt viktiga prioriteringar och regeringens mål. Vidare svarar ministern att en utgångspunkt är att transportinfrastrukturen ska bidra till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, så även i Kalmar län.

I Kalmar län är kommunerna och regionen överens om vilka satsningar som behövs för att länet ska kunna utvecklas väl. Dessvärre medför det geografiska läget att länet inte får någon större draghjälp från grannlänen kring infrastruktursatsningar.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:

  • Har regeringen något mål eller ansvar avseende infrastruktursatsningarnas betydelse för att ge likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar?

Vimmerby den 11 juni 2019

Gudrun Brunegård