• Nationell Socialjour behövs

    Vi som medborgare har stora krav på effektivitet och rättssäkerhet i kommunernas socialtjänst. Men det tryck som många kommuner sätts under idag är övermäktigt. Det kan landa många ensamkommande barn i en kommun som måste direkt tas om hand med både boende, omsorg samt utredningar kring vad de behöver för hjälp och stöd. Många kommuner kommer inte på egen hand klara denna uppgift utan vi som stat måste se till att hjälpa de kommuner som går på knäna. Denna utmaning kräver nya lösningar för att vi som land skall klara av att göra det så bra som möjligt.

    Kristdemokraterna lägger därför i dag en motion i riksdagen där vi föreslår att en nationell socialjoursenhet inrättas.

    Socialjoursenheten ska finnas som resurs för de kommuner som behöver avlastning i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Socialjoursenheten bör ha befogenhet och resurser att upprätta mottagningsboenden, att rekrytera familjehem, gode män m.m , samt kunna ansvara för familjehemsplacering och att verka som stöd för de kommuner som upprätthåller funktionerna i egen regi eller i samverkan med andra kommuner.

    Sverige är och ska vara ett land som ger skydd till människor på flykt. Genom rätt förutsättningar i mottagandet kan vi bygga Sverige ännu starkare.

    Larry Söder/ riksdagsledamot