• Stora kostnader drabbar fastighetsägare i framtiden !

  Att vi har kommunala Vatten och Avloppssystem är bra för miljön. men många av de investeringar som gjorts börjar bli gamla och måste förnyas, samtidigt som utbyggnaden av Vatten och Avlopp fortgår i många kommuner.

  De kommunala vatten- och avloppssystemen står inför mycket stora investeringsbehov. För kommunerna är detta en stor ekonomisk utmaning och belastning. Det drabbar även enskilda fastighetsägare som väljer att ansluta sig till ett nytt kommunalt VA-nät. Skälet är att investeringskostnader och avgifter för de kommunala VA-näten läggs ut på de fastigheter som ansluter sig.
  Med de nya kraven på avloppsrening kopplat till nuvarande finansieringsprinciper för VA-avgifter, ställs både kommuner och enskilda fastighetsägare i svåra ekonomiska situationer. Ett alternativ skulle kunna vara att den kommunala fastighetsavgiften kan användas till att reducera anslutningsavgiften till det kommunala VA-nätet och för enskilda fastighetsägares nya avloppssystem.
  Problembilden finns i hela landet, men särskilt i glesbygden. De nya kraven åtföljs inte av en motsvarande finansieringslösning för att klara pålagor, som riksdag och myndigheter beslutat om.

  Vi som Kristdemokrater ser problematiken och anser att staten måste tillsätta en utredning med uppdrag att lägga förslag till realistiska ekonomiska lösningar för kommuner och enskilda fastighetsägare.
  Larry Söder (Kd), Riksdagsledamot
  Lars Gustafsson (Kd), Ordförande Partidistriktet Halland