• Utveckla Rut och Rot

    Alliansregeringen införde Rut och Rot-avdragen under sin första mandatperiod. Syftet var delvis att stimulera ekonomin men också, den nog så viktiga aspekten, att utveckla branschen för vardagsnära tjänster. Innan avdragen infördes i mitten på 00-talet var det svårt och dyrt att köpa hemservice. Marknaden var i mycket stor utsträckning bortanför skatteverkets kontroll och tjänster köptes i stor utsträckning på ”svarta marknaden”. Tack vare avdragens tillkomst ändrades dock detta och idag finns det gott om både stora och små företag som erbjuder vardagsnära tjänster lagligt.

    Möjligheterna för att utveckla avdragen ytterligare och således skapa nya jobb är tämligen stor. Uppskattningar gör gällande att ytterligare ca 20 000 jobb går att skapa inom sektorn. Detta är en mycket viktig aspekt i dagens situation när det höjs allt fler röster om behovet av vardagsnära jobb.

    Nu har dock regeringen sänka avdraget till hälften av dagens nivå. Konsekvenserna är uppenbara. En lång rad remissinstanser har pekat på negativa effekter av förslagen. Till exempel anser Arbetsförmedlingen att regeringen underskattar de negativa sysselsättningseffekter som förändringen av ROT-avdraget leder till och att förändringarna i RUT-avdraget bör vägas mot att personer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Ekobrottsmyndigheten avstyrker båda förslagen då myndigheten bedömer att det finns risk för att svartarbetet kommer att öka väsentligt och därigenom den ekonomiska brottsligheten.

    För en person som nyligen kommit till Sverige, eller någon som nyligen slutat gymnasiet men inte för tillfället har kapaciteten att studera vidare, betyder ett jobb all skillnad i världen. För någon som stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid kan skillnaden mellan att ha ett jobb eller inte betyda att man känner att man har ett värde eller inte.

    Istället för att skära i avdragen för branschen borde regeringen se avdragens gynnsamma effekter. Vi efterlyser i en utveckling av RUT-avdraget istället för en nedskärning. En tjänst som skulle kunna bli aktuell är flyttjänster. En annan handlar om IT-tjänster i hemmet. För att ytterligare stärka tjänstesektorn föreslår vi sänkt moms för tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet. Genom att sänka kostnaderna för dessa tjänster kan branscherna växa och fler kan få arbete. Att fler får möjlighet att reparera sina cyklar, skor eller kläder är också gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv.