• Bättre vård – Framtiden

  Här är våra förslag för en ännu bättre vård och omsorg:

  • Vårdpersonalen behöver få en ny framtidstro, bland annat genom kompetensutveckling.

  • Patientens kontakt och väg genom sjukvården måste bli enklare.

  • Ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård för de mest sjuka. De mest sjuka äldre bör få VIP-status i sjukvården.

  • Den nationella vårdgarantin måste skärpas ytterligare och uppfyllas över hela landet. Målet ska vara en sjukvård utan köer.

  • Maximalt fyra timmars väntetid på akutmottagningen.

  • Det förebyggande folkhälsoarbetet måste förbättras.

  • Patientsäkerhetstänkandet inom hälso- och sjukvården måste utvecklas för att eliminera undvikbara vårdskador. Öppenhet och ett säkerhetstänkande som i första hand inriktar sig på systembrister i stället för på individuella misstag ökar kunskapen och förbättrar patientsäkerheten.

  • Antalet vårdplatser måste utökas för att bättre motsvara behoven.

  • Psykiskt sjukas och funktionshindrades behov av god vård och omsorg måste prioriteras.

  • Inför en samlad patienträttighetslag som på ett tydligt sätt slår fast vilka rättigheter man har som patient.

  • Vården, liksom omsorgen, behöver många olika utförare. Vi välkomnar privata, kooperativa och ideella utförare av vård.