• En tryggare och bättre skola

  Även om många nödvändiga och lyckade reformer genomförs för den svenska skolan så visar flera nationella och internationella undersökningar att vi alltjämt står inför stora utmaningar. Elevernas resultat sjunker på de områden som mäts – i matematik, läsförståelse och i naturkunskap. Sverige hamnar nu under genomsnittet i OECD. Utmaningen är att lyfta kvaliteten i undervisningen. För en skola i toppklass är en förutsättning för att Sverige ska stå sig väl i framtiden. Vi behöver återupprätta en utbildningstradition som bygger på tillit och förtroende mellan elever, lärare och föräldrar där skolan förmedlar kunskap och stimulerar elevernas intellektuella utveckling.
  Skola
  Kristdemokraternas utgångspunkt är att människan naturligt söker kunskap. Skolans mål är att förverkliga varje enskild elevs fulla potential. Skolan har också ett förvaltande uppdrag – att föra vidare tidigare generationers landvinningar och erfarenheter – och ska uppmuntra till kunskapssökande i samtiden.

  Satsa på bildning och läsning
  − Vårt skolsystem ska värna ett klassiskt bildningsideal som tar avstånd från en relativism    som urholkar kunskapens egenvärde
  − Fler lärarledda undervisningstimmar, motsvarande en normal skolvecka, med fokus på      läsning
  − Inrätta en vidareutbildning för lärare som saknar utbildning i läsinlärning
  − Inrätta en klassikerlista med böcker, film, pjäser och musik som alla svenska elever ska     ha tagit del av när de lämnar skolan

  Lärarna – nyckelpersoner för en bra skola
  − Ge skickliga lärare en god löneutveckling under yrkeskarriären
  − Rensa bland lärares uppgifter och ansvar, låt lärare vara lärare och ge utrymme för mer    lärarledd ämnesundervisningstid
  − Underlätta för fler vuxna i skolan – exempelvis klassmorfar eller unga vuxna som        rastvakter
  − Utveckla och uppvärdera speciallärarnas och fritidspedagogernas roll i skolan
  − Inför högre betygskrav för att kunna antas till lärarutbildningen
  − Inför antagningsprov/lämplighetsprov vid antagning till lärarutbildningen
  − Gör det lättare att stänga av studenter som visar sig uppenbart olämpliga för läraryrket
  − Erbjud fler snabba vägar in i läraryrket
  − Ge lärare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling med delvis bibehållen lön
  − Öka användningen av det kollegiala lärandet i alla skolor