• Familjens röst

  Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

  Familjebild

  Vi anser att föräldrar vet vad som är bäst för dem och deras barn och därmed själva ska få bestämma hur de vill dela på föräldraförsäkringen och vilken sorts barnomsorg som de vill ge sina barn. Det måste också vara möjligt att prioritera mer tid med barnen. En förbättrad kvalitet i förskolan, inte minst genom mindre barngrupper, är också viktigt. För att öka valfriheten och rättvisan i barnomsorgen föreslår vi en barntidsreform.

  barntidsreform

  1. Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år.

  – Antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 stycken.
  – 30 dagar ska kunna sparas och användas under hela barndomen.
  – Grundnivån och lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen ska höjas från 225 kr/dag till 250 kr/dag.
  – Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) samt den föräldrapenninggrundande inkomsten skyddas i tre år från barnets födsel.
  – Föräldrarna ska ha rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år
  – Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna.

  2. Barnomsorgspeng för egna barn.

  – Den barnomsorgspeng som i dag finns för dem som tar hand om egna och andras barn i hemmet ska även ska kunna ges för enbart omsorg om egna barn. Summan bör motsvara 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg.
  – Kommunerna ska ge bättre information till föräldrarna om barnomsorgspengen.

  Förbättrad kvalite i förskolan!

  Sverige har i mångt och mycket en väl fungerande och utvecklad förskola. Då förskolans primära uppgift är att ta hand om barnen när föräldrarna själva inte kan, är det avgörande att kvaliteten i förskolan är av högsta klass.
  – Det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek.
  – Inför en oberoende kvalitetsuppföljning av förskolan.
  – Föräldrar ska kunna få tillgång till öppna jämförelser av förskolor med viktiga nyckeltal.
  – Maxtaxans utformning bör ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan.
  – Det bör införas ett system för in- och utcheckning i förskolan. Det skulle underlätta planeringen av verksamheten.

  Graviditetspeng

  Kristdemokraterna vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten i syfte att öka tryggheten för gravida kvinnor.

  Föräldraansvar när föräldrarna inte lever tillsammans

  Aldrig tidigare har vi haft en så hög materiell standard i Sverige som nu. Ändå finns det barnfamiljer som har svårt att klara vardagsekonomin. Barn till ensamstående föräldrar är bland dem som har det allra svårast. Många barn med särlevande föräldrar skulle få betydligt bättre ekonomisk standard om föräldrarna samarbetade bättre i ekonomiska frågor som rör barnet.
  – Föräldrar som vill använda sig av Försäkringskassans transfereringssystem för underhållsstöd ska först kunna visa att de försökt nå en frivillig överenskommelse sinsemellan genom kommunens samarbetssamtal eller på liknande sätt.
  – Om föräldrarna inte bor tillsammans, och barnet bor varaktigt ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, ska barnbidraget kunna lämnas med hälften till vardera föräldern efter anmälan av endast en av dem.
  – Reglerna för folkbokföring och för bidrag där folkbokföringen spelar roll ska ses över, med inriktningen att minska risken för konflikter mellan föräldrarna.

   

   

  Faktablad familjepolitiken:
  https://kristdemokraterna.se/Global/Faktablad/Faktabladomfamiljepolitiken.pdf