• Minska arbetslösheten

  Bakgrund:

  Statistik från Eurostat indikerar att ett flertal länder sedan mitten av 2008 upplevt en
  konjunkturbetingad ökning av ungdomsarbetslösheten; i viss mån torde detta även gälla Sverige.
  Men att den svenska ungdomsarbetslösheten generellt sett har legat på en relativt hög nivå beror främst på strukturella faktorer. Forskning visar främst på tre orsaker till den höga strukturella ungdomsarbetslösheten i Sverige:

  1. Höga kostnader för att anställa
  2. Strikt arbetsrättslig lagstiftning
  3. Brister i den yrkesorienterade utbildningen

  Efter att ha analyserat de hinder som finns även på den Svenska arbetsmarknaden har vi kollat på de faktorer som spelar stor roll i processen att söka jobb, arbetsförmedlingen.

  Vi vill se en bättre matchning genom att reformera Arbetsförmedlingen

  Kristdemokraterna föreslår:
  • Konkurrensutsätt förmedlingsverksamheten
  • Renodla myndighetens (Arbetsförmedlingens) ansvarsområde
  • Inför ett system med jobbpeng där arbetsförmedlarna ersätts för varje förmedlat jobb.
  Ersättningens storlek bestäms av den arbetssökandes statistiska risk för långvarig
  arbetslöshet, inte arbetslöshetsperiodens längd
  • Inför fritt val där den arbetssökande kan välja aktör
  • Skapa ett betygssystem för alla godkända förmedlingsaktörer
  • Unga med risk att hamna i långtidsarbetslöshet ska ha möjlighet att få insatser från
  första dagen, enligt uppdrag till arbetsförmedlingen