• Utveckla landsbygden

  LandsbygdEn levande landsbygd innebär för mig att människor i alla åldrar lever och verkar på landsbygden i hela Sverige. Det är en miljö där mångfalden av människor och natur tas tillvara och där grupper, företag och föreningar utvecklas. En levande landsbygd tryggar en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Naturen och den biologiska mångfalden blomstrar genom ett aktivt förvaltarskap. En levande landsbygd bygger på ett naturligt beroende och ett ständigt utbyte mellan stad och land.

  Den negativa trenden måste vändas. I detta inlägg presenteras tre förslag i syfte att utveckla landsbygdens otroliga potential.

  •  att det ska tas fram tydliga värden på ekosystemtjänster och att dessa tydliggörs i budgetarbete på alla nivåer.
  •  uppmuntra till att lokala kontrakt sluts mellan handlare, konsument och producent genom att resurser i landsbygdsprogrammet kan användas för att utveckla instrument och riktlinjer för utformningen av sådana kontrakt.
  • att det genomförs en förändring och att en tydlig struktur skapas för de offentliga resurser som är riktade mot landsbygden och landsbygdsföretagen.
  •  att en översyn görs vad gäller utvecklingsmöjligheter inom landet utifrån skillnaderna mellan bygder med respektive utan lokala banker.
  •  att kommunernas näringslivskontor, där det är relevant, ska arbeta aktivt med lantbruks- och landsbygdsföretagen eftersom de har stor betydelse för bygdens utveckling.
  •  att det ska finnas minst en servicepunkt i varje kommun.