Ge särbegåvade elever det stöd som de behöver

 

Image result for böcker

Kristdemokraterna har lämnat in en motion för behandling till Haninges kommunfullmäktige som handlar om att vi vill kartlägga hur särbegåvade elever har det i Haninges skolor.

Det är allmänt känt att skolresultaten i Haninge har varit alldeles för låga  under lång tid, även om resultaten har förbättrats under det senaste åren. För att skolresultaten på sikt ska kunna förbättras i Haninges skolor, så behövs det en tydlig strategi för hur man arbetar med denna grupp av elever. Därför vill vi att det görs en kartläggning i Haninges skolor över hur man arbetar med denna grupp elever. Vi anser att Haninges skolor ska låta alla elever ges möjlighet att göra sitt bästa, utifrån sina egna förutsättningar, och detta måste även gälla för de elever som är särbegåvade

 

Motionen går att utläsa i sin helhet nedan:

Ge särbegåvade elever det stöd som de behöver

 

För oss kristdemokrater är det självklart att förskolan och skolan ska utformas utifrån elevers olika behov och begåvningar. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever, oavsett förutsättningar, ges möjlighet till maximal utveckling. Det ska inte spela någon roll om man har lätt eller svårt att lära. Vi anser att Haninges skolor ska låta alla elever ges möjlighet att göra sitt bästa, utifrån sina egna förutsättningar, och detta måste även gälla för de elever som är särbegåvade.

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med sju kommuner, tagit fram en handlingsplan, ’’Handlingsplan särbegåvade elever 2014’’ och där uppmärksammat en grupp elever som ofta har stora svårigheter i skolan. Det finns mycket forskning som visar att det är viktigt att särbegåvade elever ges utmaningar i skolarbetet utifrån sina egna styrkor och färdigheter. I vissa fall har särbegåvade elever svårt att följa skolans och lärarens ritualer. De har en tendens att ifrågasätta läraren och undervisningen på ett provocerande sätt, vilket ställer stora krav på lärarna och skolan. Skolk är vanligt och många är mobbade. Många beskriver ett utanförskap och ett misslyckande i skolan.

 

Upprinnelsen till att SKL tillsammans med Uppsala, Luleå, Karlstad, Sollentuna, Borås och Landskrona har valt att ta fram en handlingsplan är att dessa kommuner gjorde en kartläggning kring hur de klarar att möta elevers olika behov och färdigheter.  Efter genomförandet av denna kartläggning, insåg både SKL och de berörda kommunerna att de behövde mer kunskap och vägledning för att kunna erbjuda särbegåvade elever en studiesituation som är anpassad efter deras förutsättningar, och lärare som har kunskap om elevens situation.

 

Kristdemokraternas uppfattning är att det behövs en handlingsplan för att skapa en ökad medvetenhet kring särbegåvade elever, och även hur man på bästa möjliga sätt kan anpassa undervisningen för dessa elever. För att skolresultaten på sikt ska kunna förbättras i Haninges skolor, så behövs det en tydlig strategi för hur man arbetar med denna grupp av elever.

 

 

 

 

Kristdemokraterna föreslår därför

 

  • grund-och förskolenämnden tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar initiativ till att med SKL:s handlingsplan och Skolverkets allmänna råd som grund kartlägga hur särbegåvade elever har det idag i Haninges skolor.

Kristdemokraterna

Marie Litholm

Gruppledare i kommunfullmäktige

 

 

 

______________________


Kristdemokraterna i Haninge söker politisk sekreterare


Läs mer

Avsiktsförklaring klar


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Barngruppsstorlekarna växer i Haninges förskolor


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer