Sorg i Ribby

Under dagens kommunstyrelsesammanträde valde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet att driva igenom marköverlåtelse av skolgården på Ribby förskola.

–  Sorg! Socialdemokraterna,Centerpartiet och Miljöpartiet hade bestämt sig för att driva igenom bostadsbyggandet på förskolegården. Inget argument spelade roll. Det är tragiskt, säger Marie Litholm (KD), gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen.

Marie_2010-1_pass

 

 

 

 

Mot bakgrund av Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets agerande kring denna fråga, så har vi från Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna skrivit ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande där vi riktar stor stor kritik mot beslutet att sälja delar av fastigheterna på Ribby förskolas skolgård.

 

Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Haninge

 

Sedan föräldrar och personal under våren uttryckt sin oro över kommunens planer att låta bostäder byggas på platsen som i dag utgör Ribby förskolas gård har vi väntat på att någon form av formellt förslag till beslut av den rödgröna minoritetskoalitionen. Ansvariga politiker har uttalat sig i media på ett sätt som bara kan uppfattas att den rödgröna minoritetskoalitionen redan beslutat i ett ärende som först måste hanteras i tre olika nämnder. Nu har slutligen ärendet om att sälja marken till ett byggföretag kommit upp för behandling i kommunstyrelsen. Den rödgröna minoriteten har ingen avsikt att låta kommunfullmäktige ta ställning i ärendet.

 

Enligt reglementet får kommunstyrelsen besluta om fastighetsförsäljning under förutsättning att köpeskillingen eller ersättningen inte överstiger 5 MSEK och överlåtelsen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det föreslagna försäljningspriset är 4,8 miljoner kronor, 200 tusen kronor under den tillåtna nivån. För de flesta är nog försäljningsprisets storlek och de kraftiga protesterna mot markförsäljningen i sig en anledning till att ärendet bör lyftas till kommunfullmäktige för slutligt avgörande. Därutöver tillkommer det för kommunen en kostnad på cirka 2 mnkr för att iordningställa den kvarvarande delen av förskolegården vilket inte tidigare varit planerat. Kommunens vinst vid försäljningen blir alltså endast cirka 2,8 mnkr för en centralt belägen tomt.

Det faktum att ärendet berör tre nämnder borde också vara ett tillräckligt skäl för att anse att frågan är av principiell betydelse. Ribby förskola etablerades 2008 och har sedan dess använt anslutande mark som förskolegård. Det finns en äldre detaljplan på fastigheten som medger bostäder, men då kommunen har planmonopol och äger marken finns det ingen anledning att hålla fast vid denna plan. Det är inte kommunen som ska skyddas i detaljplaner utan andra aktörer, som ska kunna förlita sig på bestämmelser i planer. I stället för att ta ett helhetsansvar för de kommunala behoven vill den rödgröna minoriteten frånta kommunen dessa möjligheter genom att sälja marken. Det är mer än anmärkningsvärt att en förskoleverksamhet med 136 inskrivna barn nedprioriteras utan någon analys. Den rödgröna minoriten har i sin politiska plattform en prioritering att barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla beslut som berör barn. Förskolan har gjort en barnkonsekvensanalys som visar på ökade risker för barnen men denna analys vill den rödgröna minoriteten inte kännas vid.

Vi har förgäves försökt få den styrande minoriteten att förstå att frågan om Ribby förskolas gård inte är ett enkelt förvaltningsbeslut. Därför kommer vi på dagens möte att lämna in underskrivna listor från partier i kommunfullmäktige som representerar en klar majoritet som är emot förslaget, med begäran om att detta ärende ska avgöras i kommunens högst beslutande organ.

Vi, och många invånare är mycket förvånade över rödgröna minoritetens sätt att försöka undanhålla kommunfullmäktige rätten att besluta i viktiga ärenden. Det är aldrig för sent att göra om och göra rätt. Därför uppmanar vi Socialdemokraterna, Centerpartiet och återstoden av det lokala Miljöpartiet i Haninge att denna gång lyssna på en majoritet invånarnas företrädare i kommunen.


Kristdemokraterna i Haninge söker politisk sekreterare


Läs mer

Avsiktsförklaring klar


Läs mer

ETT HANINGE ATT LITA PÅ


Läs mer

Barngruppsstorlekarna växer i Haninges förskolor


Läs mer

Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor


Läs mer

Martin Strömvall ny toppkandidat för Kristdemokraterna i Haninge


Läs mer

BYGG EN NY SIMHALL PÅ TORVALLAOMRÅDET


Läs mer

Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan


Läs mer

VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE


Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS


Läs mer