Vår politik för Haninge

Kommunpolitiskt program 2014-2018

Kommunprogram-14.bmp
Haninge ska bli den bästa kommunen att växa upp i
Inledning:
Barns och ungas uppväxtvillkor påverkar förutsättningarna för hur vår kommun och samhället i stort ska utvecklas. Människor som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar bättre. Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet. En sund och framgångsrik utveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag – alla familjers, oavsett hur familjen ser ut. Ingen människa kan fungera optimalt i sina olika roller i livet om man inte har balans i tillvaron. Detta är viktigt i det lilla men också i det stora. Det är viktigt för oss vuxna, men inte minst viktigt för barnen som är helt beroende av vuxnas och föräldrars omsorg och fostran.
Den kommunala verksamheten ska drivas utifrån förhållningssättet ”Hållbar utveckling” som handlar om att vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och visa nödvändigheten att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Såväl mänskliga resurser som naturresurser och ekonomiska resurser måste värnas. Flera av de globala kriser som vi upplever påverkar också den lokala nivån. Detta ställer krav på lokala beslut för att kunna säkra en långsiktig hållbar utveckling.
Det finns mycket i Sverige som är bra och som vi ska vara stolta över. Men vi kan också se en välfärdsparadox: ”Barn och unga mår inte så bra som de har det”. I genomsnitt får barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro vardag för alltför många. Vi ser att skolresultaten generellt sjunker och många unga har svårt att få jobb. Den psykiska ohälsan hos barn och unga oroar. Förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och unga ökar. Trots att det har skett en kraftig nedgång i självmordsstatistiken generellt har antalet självmordsförsök bland barn och unga ökat. Att må bra handlar inte bara om pengar och standard, utan om mycket mer än så.
Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet, ges förutsättningar till en egen försörjning och möjligheten att leva i hälsosamma och hållbara miljöer. Varje individ ska garanteras möjlighet att tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och god hälsa.
En långsiktig ekonomisk politik är avgörande för att inte välfärdssystemen ska hotas och för att en tillväxt som är hållbar över tid kan skapas. Detta är inte minst ett lokalt ansvar.
Det övergripande målet måste vara att skapa ett gott samhälle på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar. Det handlar om människor och om människors unika och lika värde. Varje människa har rätt att känna delaktighet, tillgänglighet och att ta ansvar. Det innebär också stor öppenhet för mångfald och tolerans för olikhet. Haninge ska vara en fantastisk kommun att växa upp i.
Kristdemokraterna Haninge
Läs eller ladda ner hela programmet här:

Kommunpolitiskt program 2014-22019.pdf