Ökad valfrihet för Huddinges hemtjänstkunder

Huddingebor som har beviljats serviceinsatser inom hemtjänsten ska själva få bestämma hur timmarna för deras tilldelade insats ska fördelas. Det beslutade äldreomsorgsnämnden om på onsdagen.

– För oss kristdemokrater är det hela tiden prioriterat att öka människors möjligheter att bestämma mer över sina egna liv. Nu ger vi äldre möjligheten att själva fördela sina ramtimmar på det sätt som passar dem bäst. Det kan exempelvis handla om att omvandla en del av städtiden till mer tid för inköp så den äldre själv kan följa med och handla, eller att minska tiden för inköp för att få mer städtid om den äldre föredrar att få det lite extra fint hemma, förklarar Karl Henriksson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Beslutet gäller oavsett vilken hemtjänstutförare kunden har valt.


Nytt pris för goda exempel i Huddinges äldreomsorg

Äldreomsorgsnämnden i Huddinge har inrättat ett kvalitetspris som ska delas ut varje år med start 2014. Syftet är att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen.

– Vi har väldigt många duktiga och engagerade medarbetare i äldreomsorgen i Huddinge, både i den kommunala verksamheten och hos privata utförare. Kvalitetspriset handlar om att uppmärksamma det fantastiska arbete som görs och uppmuntra till att fortsätta att utveckla och förbättra äldreomsorgen, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge.

För att kunna vinna kvalitetspriset ska man ha använt nya idéer för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Det kan till exempel vara en ny metod eller ett nytt arbetssätt. Alla verksamheter inom Huddinge kommuns äldreomsorg kan delta, såväl kommunal som extern verksamhet. Priset kan ges till enskilda medarbetare, chefer eller verksamheter.

– Uppfinnaren Thomas Edison sägs ha haft ”There’s a better way to do it – find it!” som sitt motto. Det är lika viktigt att vi i äldreomsorgen hela tiden ställer oss frågan hur vi kan göra den bättre. Jag hoppas att kvalitetspriset ska fungera som en inspiration för våra medarbetare, och att de verkligen ska känna att de har vårt stöd när de försöker hitta vägar att förbättra vården och omsorgen, säger Karl Henriksson

Nomineringar till kvalitetspriset kan lämnas av kunder, anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen under perioden den 15 januari till 15 april 2014. Mer information om priset och hur man nominerar kommer att finnas på huddinge.se under nomineringsperioden. Prisutdelningen kommer att ske under Seniorveckan 2014.


Förstärkt nattbemanning och förbättrad uppföljning i Huddinges äldreomsorg

Huddinges äldreomsorg ska präglas av kvalitet, trygghet och valfrihet. I majoritetens budget för 2014 satsas ytterligare fyra miljoner på kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen.

– De äldre ska mötas av en trygg och värdig äldreomsorg, oavsett om de valt privat eller kommunal utförare. Pengarna ska bland annat gå till förbättrad uppföljning och att förstärka bemanningen nattetid, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Ett prioriterat område är att kunna erbjuda mer specialiserad och kvalificerad vård och omsorg för multisjuka äldre och äldre som lider av psykisk ohälsa. Nämnden får därför i uppdrag att utreda förutsättningar för att utveckla profilboenden med dessa specialinriktningar i kommunen.

– Vi måste satsa mest på de som har de största behoven. Alla äldre har rätt till en värdig vård, även de som lider av många sjukdomar och de som mår psykiskt dåligt, slår Karl Henriksson fast.


Satsningar på lärare och äldreomsorg i Huddinges budget

Huddinges lärare, äldre och jobbsökande är de grupper som särskilt prioriteras i den budget för 2014 som majoriteten i Huddinge presenterat i veckan.

– Ekonomin är kärv, men vi har valt att prioritera lärarlönerna och kvaliteten i våra äldreboenden, frågor som ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat. Barns och ungas uppväxtvillkor löper som ett tema genom budgeten, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd.

Majoriteten i Huddinge presenterade idag kommunens budget för 2014. Det ekonomiska utrymmet är mindre än tidigare år beroende på en svagare utveckling av skatteintäkterna i riket i kombination med införandet av det nya skatteutjämningssystemet i vilket Huddinge är en av de stora förlorarna.

Trots det satsas 6 miljoner extra på att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga pedagoger. Ytterligare 6 miljoner satsas på jobbreformen ”100 Huddingejobb” som under 2014 kommer att erbjudas 150 unga och vuxna Huddingebor. Även äldreomsorgen ges ett särskilt tillskott. För att förstärka kvaliteten på särskilda boenden satsas 4 miljoner kronor extra. För att öka takten i bostadsbyggandet tillsätts 1 miljon extra och 3 miljoner extra avsätts för att förbättra gatuunderhållet. För att möjliggöra dessa satsningar och klara överskottsmålet om en procent av kommunens omsättning föreslås effektiviseringar på 0,36 procent generellt för alla nämnder.

Sammantaget stärks nämndernas budgetar med 199 mnkr, varav den största delen går till skola och omsorg.

– Vi väljer att prioritera kommunens kärnuppgifter och ge mer resurser där. Vi behöver öka volymerna när befolkningen växer och ge full pris- och lönekompensation till skolor, förskolor och äldreboenden. För att ha råd med det måste vi effektivisera i kommunens administration, avslutar Tomas Hansson.


”Framtidens äldreomsorg – kvalitet och valfrihet”

malinappelgrenDen 29 april kl 18.30 är alla varmt välkomna till Folkets Hus i Huddinge centrum för en temakväll om äldreomsorg. Huvudtalare är Malin Appelgren (KD), som är kommunalråd i Solna med ansvar för vård och omsorg. Under hennes ledning har Solna genomfört en rad reformer för att öka kvaliteten och valfriheten i äldreomsorgen. Ett exempel är den uppmärksammade upphandlingen av äldreboenden med olika profiler, till exempel med inriktning mot mat, kultur eller natur, trädgård och utevistelser. Malin ingår också i den arbetsgrupp som ska utforma Kristdemokraternas nya äldreomsorgspolitik på riksplanet.

Medverkar i temakväkarlhenriksson_a4_5852_originalllen gör också Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge och tidigare nämndordförande. Under hans ledning blev Huddinge kommun en av de första i landet som införde en värdighetsgaranti i äldreomsorgen och ett valfrihetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Folkets Hus ligger på Sjödalstorget 1 i Huddinge C. Kristdemokraterna bjuder på fika.

(Foto av Malin Appelgren: Jonna Thomasson.)


Huddinge utvidgar värdighetsgarantin

– Vi i Huddinge var en av pionjärerna när det gällde att införa kommunala värdighetsgarantier. De antogs redan på våren 2010. Nu går vi vidare och utvecklar och utvidgar vår värdighetsgaranti, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, efter gårdagens nämndsammanträde.

Bland förändringarna kan nämnas att en ny kvalitetsdeklaration för dagverksamhet tillförts värdighetsgarantin. Kvalitetsdeklarationen för vård- och omsorgsboende har formulerats om så att den ska gälla alla äldreboenden, inte bara dem som drivs av kommunen. Regler för tystnadsplikt och rätten att få information på ett annat språk eller i anpassad form införs också, liksom rätten att få vård och omsorg helt eller delvis på det nationella minoritetsspråket finska.

– Arbetet för att ge en värdig vård och omsorg åt alla som behöver det stärks av den nya värdighetsgarantin. Vår värdegrund som baseras på respekt för den enskilde ska genomsyra allt inom äldreomsorgen. Det blir tydligt vilka krav kunderna kan ställa på äldreomsorgen och vad de har rätt att förvänta sig, berättar Karl Henriksson.


Första elbilarna i hemtjänsten

elbil hemtjänstNu har de första elbilarna levererats till den kommunala hemtjänsten i Huddinge. Sammanlagt ska elva elbilar levereras, de två första som nu finns på plats ska köra i centrala Huddinge och Flemingsberg.

– Det är bra att den kommunala hemtjänsten satsar på ett alternativ som både är miljövänligt och prisvärt, säger äldreomsorgsnämndens vice ordförande Karl Henriksson (KD). Hemtjänsten är ett bra verksamhetsområde för elbilar eftersom fordonen bara körs kortare sträckor inom ett begränsat område.

Totalt har den kommunala hemtjänsten idag 19 bilar, som successivt kommer att bytas ut.


Nytt äldreboende planeras i Segeltorp

Ett nytt äldreboende planeras i Segeltorp. Vid torsdagens sammanträde beslutade äldreomsorgsnämnden att begära en förstudie för ett nytt äldreboende på en tomt i hörnet Häradsvägen/Utsäljeleden.

– Idag har vi gott om platser på äldreboenden i Huddinge, men med nuvarande befolkningsutveckling ser vi ett behov om fyra, fem år. Vi vill vara steget före så att vi inte får nya problem med långa köer, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Under de senaste åren har det varit en äldreboendeboom i kommunen med tre helt nya äldreboenden och flera äldre äldreboenden som byggts till. Två av de nya äldreboendena är i privat regi.

– För äldreboendet i Segeltorp vill vi undersöka förutsättningarna bland olika aktörer på marknaden. Jag vill gärna se en bra mix av privatdrivna, ideellt drivna och kommunala äldreboenden i kommunen, säger Karl Henriksson i en kommentar.


Västergårdens äldreboende i Rosenhill invigt

Idag invigdes det nybyggda äldreboendet Västergården i Rosenhill i centrala Huddinge. Västergården har 90 bostäder med hög standard fördelade på tio avdelningar. Ett professionellt tillagningskök finns i huset och köken på varje avdelning ska också klara Livsmedelsverkets krav. Det finns olika utrymmen för kultur och social samvaro och stora balkonger i flera riktningar på varje avdelning. Tvättmaskin finns på varje rum.

 – Jag var ordförande i äldreomsorgsnämnden när byggplanerna togs fram och gjorde tillsammans med fastighetsbolaget Huges ordförande Anti Avsan i september 2010 den symboliska första sprängningen för bygget. Idag känner jag mig stolt. Det blev bra! säger Karl Henriksson (KD), äldreomsorgsnämndens 1:e vice ordförande.

– Västergården är ett exempel på kristdemokratisk äldrepolitik i praktiken. Här ser man hur ett äldreboende ser ut när man prioriterar mat, utevistelser och social gemenskap och god kvalitet i arkitekturen. Nu ser jag fram emot att de boende, anhöriga och anställda ska sätta sin personliga prägel på ett väldigt fint hus. För hus i all ära, men det är människorna som skapar ett hem. På Västergården finns alla förutsättningar för att det ska bli ett väldigt trivsamt hem för de äldre som bor här, konstaterar Karl Henriksson.

De boende på Västergården har flyttat från Stortorps Äldrecentrum, där hus B under det närmaste året ska genomgå en grundlig renovering så att även det huset lever upp till de krav som boende och myndigheter ställer på äldreboenden idag.