Barns röster räknas – får demokratipris

När Geografens testamente, ett program på Utbildningsradion (UR), i våras annonserade sin nedläggning reagerade klasserna i 5A och 5B på Edboskolan starkt. Enträget har de skrivit insändare, fått in 1 200 namn i en namninsamling, gjort intervjuer och debatter i tv och haft ett möte med UR:s programchef Ami Malmros. För sina innovativa idéer och bevis för att barn kan påverka, står de därför som vinnare av Huddinge demokratipris 2015.

Läs mer

Största lekplatssatsningen på decennier

Huddinge kommun genomför en storsatsning på lekplatser. I kommunens lekplatsprogram har befintliga lekplatser och dagens och framtida behov analyserats och förslag till åtgärder under perioden 2013–2020 tagits fram.rådsparkens lekplats

– Vi har för första gången på många decennier tagit ett helhetsgrepp kring kommunens lekplatser. Det handlar både om att rusta upp dem som finns idag och om att bygga helt nya i områden som idag saknar lekplats. Huddinge är en av landets barnrikaste kommuner, vi vill att den också ska vara en av de barnvänligaste, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I kommunfullmäktige den 9 december 2013 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra lekplatsprogrammet, men också att samverka med förskolor och skolor för att möjliggöra ett ökat samutnyttjande av lekplatser i de olika verksamheternas regi.

– Vi måste använda skattemedlen på ett klokt sätt. Istället för att bygga två olika anläggningar nära varandra kan vi satsa på att bygga en som är riktigt bra. Det behövs bra lekplatser runt om i hela kommunen – och till våren kan vi komma igång med att förverkliga lekplatsprogrammets idéer, säger Tomas Hansson (KD).

Genomförandet kommer att ske utifrån budgetförutsättningarna för varje år. Investeringsbudgeten tas årligen tillsammans med övriga budgetposter i kommunfullmäktige i juni.


Snabb befolkningsökning kräver nya förskolor

SCB:s nya befolkningsstatistik för första halvåret 2013 visade att Huddinges befolkning växte med 756 personer till 101 766. Ökningen beror till största delen på ett stort födelseöverskott. Huddinges födelseöverskott om 416 personer överträffas bara av storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Huddinge är en populär kommun för barnfamiljer och befolkningen växer snabbt – framför allt handlar det om de allra minsta. Vi måste fortsätta att bygga nya förskolor i snabb takt och också erbjuda andra alternativ för småbarnsföräldrar. Kristdemokraternas ambition är att Huddinge ska bli Sveriges mest attraktiva kommun för barn och unga, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.


Huddinge investerar i parker och lekplatser

I den politiska majoritetens förslag till Mål och Budget 2014 utökas Huddinge kommuns investeringsbudget för samhällsbyggnadsprojekt med 10 miljoner kronor per år för 2014 och de kommande åren. Pengarna ska framför allt användas till att genomföra kommunens lekplatsprogram och parkprogram.

– Vi vill att Huddinge ska utvecklas till länets mest barnvänliga kommun. Lekplatsprogrammet innehåller en rad åtgärder för att rusta upp och utveckla befintliga lekplatser, men också ett antal förslag på helt nya lekplatser. Det handlar om att skapa attraktiva och unika miljöer som uppmuntrar barnens lek, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer vid torsdagens sammanträde att besluta att skicka ut parkprogrammet på remiss.

– Huddinge växer snabbt. När bebyggelsen förtätas ökar behovet av attraktiva parker. Huddinge är idag en fantastisk naturkommun, men vi behöver satsa på parkerna. Programmet innehåller både en parkstrategi och en plan för upprustning och utveckling av kommunens parker, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


Satsning på lekplatser

Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge antog i torsdags ett lekplatsprogram.

– Vi vill att Huddinge ska utvecklas till länets mest barnvänliga kommun. Vi har många barnfamiljer och det behövs lekplatser runt om i kommunen. Vi vill skapa attraktiva och unika miljöer som uppmuntrar barnens lek, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I det nya lekplatsprogrammet görs en inventering av de kommunala lekplatserna. Förslag på åtgärder för att rusta upp och utveckla dem kompletteras av ett antal förslag på helt nya lekplatser. En viktig nyhet är skapandet av konceptlekplatser utifrån olika teman, till exempel en ”förhistorisk” lekplats med dinosaurier i Segeltorp och en lekplats med temat Afrikas savanner i Skogås.

Den sammanlagda investeringskostnaden för lekplatsprogrammet beräknas till cirka 40 miljoner kronor under åren 2013 till 2020.


Huddinge erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolenämnden i Huddinge kommun fattade under tisdagskvällen beslut att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

– En av Kristdemokraternas grundläggande utgångspunkter är att familjer ser olika ut. Förskolan som den ser ut idag är framför allt anpassad för barn som åtminstone har en förälder som arbetar på regelbundna tider dagtid. Men för en ensamstående förälder som arbetar kvälls- eller nattskift fungerar inte det om de inte har ett bra nätverk som kan hjälpa till. Därför har det varit en viktig valfråga för Kristdemokraterna att Huddinge kommun ska kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

Barnomsorg på obekväm arbetstid vänder sig till föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och/eller helger och som inte har några reella möjligheter att själv ordna omsorg för sina barn i åldern 1 – 5 år. Från och med augusti kommer förskolan Falken i Huddinge erbjuda denna tjänst under veckans alla dagar.

– Satsningen på Falken är ett försök. Vi vet idag inte hur stort behovet är. För oss kristdemokrater är det viktigt att den här barnomsorgen blir bra även ur barnens perspektiv och bidrar till att stärka familjerna. Jag kommer därför att följa satsningen noga, säger Pia Berkman.