Nya bostäder planeras i Trångsund

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i torsdags fattades beslut om ett planprogram för nya hyresbostäder i centrala Trångsund. De nya husen ska ligga på ett område vid Trångsundsvägen där det idag är boendeparkering samt vid Korpstigen på höjden ovanför. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter, som bland annat planerar att bygga 50-75 ungdomsbostäder.

– Ur trafik- och servicesynpunkt är det här läget nära Trångsunds centrum och Trångsunds station väldigt bra. Jag tror att det kommer att bli väldigt populärt, inte minst bland unga, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi kristdemokrater vill ha bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Trångsund har en bra mix av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem och det här projektet bidrar till att den balansen fortsätter att upprätthållas.

Hur många bostäder som kan byggas avgörs bland annat av hur man lyckas lösa problemen med buller och parkeringsplatser.

– Läget nära järnvägen och flera stora vägar gör att det är svårt att få bullernivåer utomhus som motsvarar lagens krav, men tillsammans med Huge försöker vi hitta bra lösningar. Det ska självklart gå att bygga bostäder även i centrala, kollektivtrafiknära lägen där folk gärna vill bo! säger Tomas Hansson.

Nästa steg efter att planprogrammet antas är att detaljplaner ska tas fram.


Nej till exploatering av Gömmarens naturreservat

Uttalande från Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet och Kristdemokraterna i Huddinge

Vi vill göra följande kommentar till centerpartiets förslag om exploatering i naturreservatet Gömmarskogen i anslutning till Kungens kurva.

”Vi säger nej till centerpartiets förslag eftersom det förstör värdefull natur och går emot vår strävan att skapa tätare och levande stadsmiljö i Kungens kurva. Det finns andra förslag om bostadsbyggande i Kungens kurva som betydligt bättre stämmer överens med vår inriktning att i första hand förtäta och planera för ett effektivare markutnyttjande i redan exploaterade områden. Problemet med Kungens kurva är inte att det är för mycket natur – snarare för mycket markparkeringar.

Vi noterar att centerpartiet inte berättar att hela den planerade bebyggelsen är tänkt att ske på mark som är skyddad som naturreservat. Gömmarens naturreservat är en grön lunga i västra Huddinge och ett mycket välbesökt område för friluftsliv och rekreation. De gröna värdena är högt prioriterade av våra partier och en av de starkaste drivkrafterna att flytta till Huddinge.”

Fakta Kungens kurva

Det pågår för närvarande ett omfattande arbete i kommunen med att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Förslaget innebär att Kungens kurva ges en tätare och mer stadslik gatu- och bebyggelsestruktur. Utgångspunkten är att handeln ska vara drivkraften men att området ska kompletteras med upplevelser, kultur, kontor och andra verksamheter så att det tillsammans med Skärholmen blir en komplett stadskärna. Vi vill skapa ett trivsamt område att besöka såväl till fots som med bil och spårvagn för de 30 miljoner människor som besöker området årligen. En utbyggnad enligt planförslaget innebär att mellan 10 000 och 15 000 nya arbetsplatser kan bli verklighet i Kungens kurva. På sikt föreslås en överdäckning av motorvägsområdet för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen.


Nya bostäder och trygg trafik i Rosenhill

I Rosenhillsområdet sydväst om Huddinge station planeras för nya bostäder. Förtätningen innebär att det blir ungefär 120 villor och 90 bostäder i radhus, kedjehus och flerfamiljshus i området. Det framgår av det detaljplaneprogram som samhällsbyggnadsnämnden på torsdagen tillstyrkte.

– Det här är ett attraktivt område nära Huddinge centrum. Nu kommer det att få modern standard och kommunalt vatten och avlopp, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

En viktig del i programmet är gatunätet. I detaljplaneprogrammet föreslås att såväl sträckan mellan Rosenhillsvägen och Kolonivägen som mellan Rosenhillsvägen och Vistabergs Allé stängs av för biltrafik. Endast trafikering med buss samt gång- och cykeltrafik ska tillåtas.

– Vi vill bygga med gång-, cykel- och kollektivtrafik som norm och leda genomfartstrafiken i det regionala vägnätet. Nu kan vi skapa attraktiva och lugna boendemiljöer som är trygga för barnen samtidigt som det går snabbt och smidigt att ta sig fram med kollektivtrafik, berättar Tomas Hansson.

I planen förses Rosenhillsvägen, Kolonivägen, Fågelsångsvägen och Annelundsvägen med gång- och cykelbana, vilket bland annat kommer att leda till trygga gång- och cykelförbindelser till Rosenhillsskolan. I planområdet avsätts också mark för en ny förskola/skola.


Ja till Spårväg syd

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattade under tisdagen beslut om en fördjupad utredning av Spårväg syd för att möjligöra en snabb byggnation. Spårväg Syd är ett förslag till en ny regional spårväg som förbinda tre nyckelområden för tillväxten och företagandet i södra Stockholm, Flemingsberg, Kungens Kurva – Skärholmen och Älvsjö.

– Kristdemokraterna gick till val på att bygga Spårväg syd. Nu är vi på god väg att uppfylla det vallöftet, säger Karl Henriksson (KD) i trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterar Karl Henriksson trafiknämndens beslut om en fördjupad förstudie för att möjliggöra en snabb byggnation.

– Spårvägen är en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Huddinge. Vi planerar för ytterligare 11 300 bostäder och 12 850 arbetsplatser utmed Spårväg syds sträckning fram till år 2030, med tyngdpunkten i de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. Därför är det oerhört viktigt att också kommunikationerna byggs ut, konstaterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge.

– Med spårvägen skapas en tvärförbindelse på Södertörn som ger människor möjlighet att resa snabbt och klimatsmart. Det gynnar både företagen och miljön, säger Tomas Hansson.

– Nu är det viktigt att alla intressenter, såväl fastighetsägarna utmed sträckningen som kommuner och landsting, gör sitt yttersta för att Spårväg syd ska kunna byggas så fort som möjligt. Det gynnas alla av, avslutar Karl Henriksson.


Nya bostäder planeras i Segeltorp och centrala Huddinge

– Vi skapar en modern stadsmiljö med tät kvartersbebyggelse som binder samman Huddinge centrum med den nya stadsdel som ska byggas i Storängens industriområde. Med butiker i bottenvåningen och rätt så höga hus kommer den nya bebyggelsen bidra till att både skapa en trevlig stadsmiljö och många nya bostäder.

Så kommenterar kommunalrådet Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktiges beslut att godkänna ett ramavtal för fastigheten Klockarbacken 7, som ligger i hörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen. Fastighetsägare är Centrumporten AB. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Vid samma kommunfullmäktigesammanträde godkändes även ett ramavtal med AB Borätt om cirka 80 nya bostäder på fastigheten Gulsparven 4 i Segeltorp.

– Det här blir ett blandat bostadsområde med radhus, kedjehus och seniorlägenheter i flerfamiljshus. Inte minst seniorlägenheterna känns väldigt angelägna. Många äldre segeltorpsbor vill bo kvar i området när de säljer sina villor men idag finns det för få lägenheter anpassade efter deras behov.  Nu ska det byggas trevliga flerfamiljshus som på ett bra sätt ska passa in i villabebyggelsen, säger Tomas Hansson.

Även för Gulsparven 4 har samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.


”Sänk fastighetsavgiften för studentlägenheter”

Igår överlämnade en statlig utredning om fastighetsavgiften sitt betänkande till finansminister Anders Borg. I förslaget ingår att taxeringsvärdena skulle avskaffas, istället skulle bostadsytan avgöra avgiftsnivån. I storstadsområden skulle taket för fastighetsavgiften höjas till 10 000 kr per år för enfamiljshus.

– Förslagen skulle innebära en stor höjning av fastighetsavgiften för många hushåll med kärv ekonomi och skulle drabba många huddingebor. Jag är glad över att Göran Hägglund (KD) ifrågasatt de lösningar som utredningen presenterat, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge.

– Det som jag skulle vilja se är sänkt eller rent av avskaffad fastighetsavgift för smålägenheter, till exempel studentlägenheter. Idag utgör fastighetsavgiften en oskäligt stor del av kostnaden för ett rum i en studentkorridor. Vi vet att det råder stor brist på studentlägenheter, men det är svårt att få ihop ekonomin i projekten. Sänkt fastighetsavgift skulle kunna förbättra förutsättningarna för byggandet av nya studentlägenheter, säger Tomas Hansson.