Här spränger vi för framtidens skola!

20130625_10275720130625_10275920130625_102811

Idag var det äntligen dags för den första sprängningen för den nya skolan och förskolan i Kästa i Flemingsberg. Det blir den första helt nya skolan i Huddinge på mer än tio år. När den väl står på plats lagom till höstterminsstarten år 2015 kommer den att ha plats för 100 förskolebarn och 400 barn från förskoleklass till sexan – även om den ska vara så flexibelt utformad att lokalerna för skolans lägre årskurser även ska kunna användas som förskola.

Skolan kommer att vara unik i sitt slag genom sitt starka miljötänk. Den kommer att bli Sveriges största passivhusförskola och dessutom miljöklassad med märkningen Miljöbyggnad från Sweden Green Building Council, som förutom energianvändningen också reglerar materialval och kemikalieanvändning. Skolan kommer också att förses med   sedumtak av levande gröna växter, vilket förbättrar dagvattenhanteringen, och solceller som bidrar med elektricitet.

– Kästa förskola och skola är på många sätt ett visionärt och spännande skolbygge, med smarta lösningar både för att öka skolans användbarhet och för att minska dess miljöpåverkan. Bra arkitektur kan bidra till att skapa bra miljöer för lärandet och göra det lättare att rekrytera riktigt bra lärare, som ju är den viktigaste faktorn för en bra skola, säger Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter som är fastighetsägare och byggherre.

 


Huddinges förskolor ska satsa på maten

I majoritetens budget som presenterades i förra veckan lägger förskolenämnden extra fokus på att fortsätta arbetet med att etablera goda matvanor bland Huddinges yngre invånare. Alltfler förskolor i Huddinge har numera egna tillagningskök vilket öppnar för möjligheten att öka engagemanget för den mat som serveras. Som ett led i detta ska förskolenämnden arbeta för att det är utbildade kockar eller personal med motsvarande kunskap som nyanställs då personalens kompetens är viktig för att öka kvaliteten på maten.

– Maten är viktig del i förskolans verksamhet, inte bara för att barnen ska få i sig näring för att orka med dagen, att sitta ner tillsammans och äta hör också till det pedagogiska arbetet. Barnen lär sig tidigt att äta själva och många föräldrar vittnar om att barnen vågar testa mat i förskolan som de säkert skulle rata i hemmet. Vi vill lyfta fram de små barnen, det är viktigt att börja tidigt med goda matvanor säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

Förskolenämnden ska också arbeta för att stimulera barnens intresse av och kunskap om den mat som serveras i syfte att etablera goda matvanor.


Ny skola och förskola byggs i Kästa

En ny grundskola inklusive förskola ska byggas i korsningen Hälsovägen/Katrinebergsvägen i Kästa i Flemingsberg. Kommunfullmäktige beslutade igår att godkänna beställningen av den nya skolbyggnaden, med en tänkt inflyttning till höstterminen 2015. Byggnaden uppförs i två plan och dimensioneras för 400 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt en förskola för 100 barn.

– Kästa och hela Flemingsberg växer och det finns ett stort behov av både nya skolor och förskolor. Samtidigt vet vi att årskullarnas storlek varierar över åren och jag är därför glad att planerna ger ett stort utrymme för flexibilitet så att verksamheterna enkelt kan växla mellan skola och förskola utifrån behoven, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Den totala investeringen beräknas till 262 miljoner kronor, vilket motsvarar en årshyreskostnad på 15 miljoner kronor. Den planerade anläggningen ska certifieras enligt klassningen Miljöklassad byggnad, miljöklassning silver, och klara minst passivhusstandard enligt FEBY 12 (Forum för energieffektiva byggnader). Skolan ska dessutom förses med solcellspaneler för att ytterligare reducera byggnadens energiförbrukning.


Ny förskola planeras i Gladö kvarn

Kommunstyrelsen gav igår samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för förskola/skola i Gladö kvarn.  Planområdet ligger i korsningen Gladövägen – Sundbyvägen vid infarten till bostadsområdet. Det är idag obebyggt och används som jordbruksmark.

– Vi ser att behovet av förskola ökar i Gladö kvarn. Det pågår en omvandling av det gamla fritidshusområdet till permanentboende och planeras fler bostäder framöver, konstaterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är viktigt att vi planerar i god tid så att vi slipper mindre lyckade paniklösningar. Det föreslagna läget verkar vara strategiskt klokt, nära kollektivtrafiken och infarten till området men ändå med ett visst avstånd till stora vägen. Nu ska vi utifrån kommunstyrelsens uppdrag pröva det och arbeta fram ett förslag till detaljplan, säger Tomas Hansson.


Huddinge erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolenämnden i Huddinge kommun fattade under tisdagskvällen beslut att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

– En av Kristdemokraternas grundläggande utgångspunkter är att familjer ser olika ut. Förskolan som den ser ut idag är framför allt anpassad för barn som åtminstone har en förälder som arbetar på regelbundna tider dagtid. Men för en ensamstående förälder som arbetar kvälls- eller nattskift fungerar inte det om de inte har ett bra nätverk som kan hjälpa till. Därför har det varit en viktig valfråga för Kristdemokraterna att Huddinge kommun ska kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

Barnomsorg på obekväm arbetstid vänder sig till föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och/eller helger och som inte har några reella möjligheter att själv ordna omsorg för sina barn i åldern 1 – 5 år. Från och med augusti kommer förskolan Falken i Huddinge erbjuda denna tjänst under veckans alla dagar.

– Satsningen på Falken är ett försök. Vi vet idag inte hur stort behovet är. För oss kristdemokrater är det viktigt att den här barnomsorgen blir bra även ur barnens perspektiv och bidrar till att stärka familjerna. Jag kommer därför att följa satsningen noga, säger Pia Berkman.


Huddinge satsar på högre lärarlöner

Huddinge kommun lägger nu extra pengar för att det nya läraravtalet med rejäla löneökningar för lärarna inte ska behöva leda till större klasser i skolan. För år 2012 kommer höjningen av skolpengen innebära att 5,3 miljoner extra betalas ut till grundskolorna, såväl kommunala som fristående.

För nästa år avsätts 11,4 miljoner kronor extra till förskole-, grundskole- och gymnasienämnderna för att kompensera för de ökad kostnader som läraravtalet innebär. Nästa år satsas därutöver även 3 miljoner kronor ytterligare på högre löner utöver läraravtalet, som är tänkta att användas för att göra lönenivåerna mer individuella.

– För en kommun med många barn och unga, som Huddinge, är det otroligt viktigt att satsa på skolan och se till att vi kan rekrytera och behålla skickliga lärare. Vi vill att de bästa lärarna ska uppleva att Huddinge är en kommun som erbjuder dem bra villkor, både i lönekuvertet och i skolan. Vi inrättar nu också karriärtjänster i form av förstelärare och lektor, som ger ytterligare möjligheter för duktiga lärare, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

– För oss kristdemokrater är det viktigt att jobba för små barngrupper i förskolan och mindre klasser för barnen i de lägre årskurserna i skolan. Vi vill inte att det nya läraravtalet sätter krokben för det arbetet, konstaterar Tomas Hansson.


Huddinges första passivhusförskola invigd

Huddinges första passivhusförskola har nu invigts. Sagoskogen i Västra Balingsnäs är en tvåvåningsbyggnad med plats för fem avdelningar och cirka 100 barn. Ett passivhus är välisolerat med en värmeåtervinnande ventilation och förbrukar därför väldigt lite tillförd energi. Istället är det barnen och personalen själva som värmer upp huset när de rör sig.

– I Huddinge byggs det hela tiden nya förskolor för att täcka det växande behovet av förskoleplatser. Naturligtvis vill vi göra de nya förskolorna så bra som möjligt, både för barnen och för miljön och klimatet. Passivhustekniken känns som en bra möjlighet att skapa en barn- och framtidsvänlig förskola, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

– Det är viktigt att Huge Fastigheter tar till sig den nya tekniken och försöker hitta lösningar som är både bra för miljön och ekonomiskt genomförbara. Ett energieffektivt byggande som ger bra miljöer för barnen kommer att löna sig på sikt, konstaterar Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter AB, som äger byggnaden.