Ny industrimark i Länna ger plats för nya företag

Upplagsområdet Gräsvreten i Länna ska omvandlas till ett industriområde och utökas för att ge plats åt nya företag. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen.
– Huddinge ska vara en företagsvänlig kommun. Genom det här beslutet underlättar vi för nya entreprenörer att etablera sig i kommunen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


IKEA vill satsa ytterligare i Kungens kurva

IKEA i Kungens kurva planerar att bygga nytt alldeles i närheten av möbelföretagets nuvarande lokaler. Tanken är att bygga ihop det nya varuhuset med Kungens kurva Shoppingcenter samtidigt som shoppingcentret också byggs ut och blir tre gånger så stort som i dag.

Läs mer


40 lägenheter byggs i Snättringe

Kommunfullmäktige har godkänt en ny detaljplan samt mark- och exploateringsavtal för cirka 40 nya lägenheter i korsningen Snättringeleden-Kallkärrsvägen i Snättringe. Husen blir i 3-5 våningar. Byggherre är Promus Livsmedelsfastigheter AB, som sedan tidigare äger delar av området, bland annat byggnaden där Hemköps butik ligger.

– Det är välkommet med en mer blandad bebyggelse i Snättringe, där det idag nästan bara finns villor och radhus. Det gör det möjligt att bo kvar i samma område när man till exempel som ung vill flytta hemifrån eller som äldre vill lämna sin villa, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Livsmedelsbutiken kommer att ligga kvar och får möjlighet att byggas ut. Dessutom ska minst 120 kvm handel och service finnas i bottenvåningen på de nybyggda flerfamiljshusen.

– Vi vill att det här området ska bli till ett litet stadsdelscentrum. Det är viktigt att livsmedelsbutiken får möjlighet att utvecklas, och där fyller också de tillkommande bostäderna en funktion. Ny service som en restaurang eller ett café kan också bidra till att utveckla områdets karaktär, konstaterar Tomas Hansson.


Nej till exploatering av Gömmarens naturreservat

Uttalande från Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet och Kristdemokraterna i Huddinge

Vi vill göra följande kommentar till centerpartiets förslag om exploatering i naturreservatet Gömmarskogen i anslutning till Kungens kurva.

”Vi säger nej till centerpartiets förslag eftersom det förstör värdefull natur och går emot vår strävan att skapa tätare och levande stadsmiljö i Kungens kurva. Det finns andra förslag om bostadsbyggande i Kungens kurva som betydligt bättre stämmer överens med vår inriktning att i första hand förtäta och planera för ett effektivare markutnyttjande i redan exploaterade områden. Problemet med Kungens kurva är inte att det är för mycket natur – snarare för mycket markparkeringar.

Vi noterar att centerpartiet inte berättar att hela den planerade bebyggelsen är tänkt att ske på mark som är skyddad som naturreservat. Gömmarens naturreservat är en grön lunga i västra Huddinge och ett mycket välbesökt område för friluftsliv och rekreation. De gröna värdena är högt prioriterade av våra partier och en av de starkaste drivkrafterna att flytta till Huddinge.”

Fakta Kungens kurva

Det pågår för närvarande ett omfattande arbete i kommunen med att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Förslaget innebär att Kungens kurva ges en tätare och mer stadslik gatu- och bebyggelsestruktur. Utgångspunkten är att handeln ska vara drivkraften men att området ska kompletteras med upplevelser, kultur, kontor och andra verksamheter så att det tillsammans med Skärholmen blir en komplett stadskärna. Vi vill skapa ett trivsamt område att besöka såväl till fots som med bil och spårvagn för de 30 miljoner människor som besöker området årligen. En utbyggnad enligt planförslaget innebär att mellan 10 000 och 15 000 nya arbetsplatser kan bli verklighet i Kungens kurva. På sikt föreslås en överdäckning av motorvägsområdet för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen.


Mer handel i Kungens kurva

Handelsytorna i fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva, där byggvaruhuset K-Rauta ligger, kan nu i det närmaste fördubblas. Det framgår av den nya detaljplan som samhällsbyggnadsnämnden godkände vid torsdagens sammanträde.

– Även om Kungens kurva redan är Skandinaviens största handelsområde, behöver området fortsätta att växa och utvecklas. Det behövs nya investeringar som gör att området moderniseras och bibehåller sin attraktionskraft, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– När fastigheten byggs om ska det vara med en tydlig entré från gatan i byggnadens sydöstra hörn. I framtiden ska det här inte vara en del av ett externhandelsområde utan en del i en modern stadskärna, med Spårväg syd som passerar strax utanför byggnaden. Den nya detaljplanen är ett led i genomförandet av den visionen, berättar Tomas Hansson.

Fastighetsägaren Bonnier fastigheter AB har tänkt komplettera den befintliga byggvaruhandeln med andra verksamheter kopplat till byggnationer och renoveringar enligt ett så kallat Hemmakoncept. Sammanlagt kommer handelsbyggrätten omfatta 18 500 kvm bruttoarea.