V anammar KD-politik

I Vänsterpartiets senaste nyhetsbrev som går att läsa på deras hemsida står det att de vill utreda möjligheten att binda ihop Nynäsbanan och Västra stambanan med tvärgående järnvägsförbindelse. Detta är ett förslag som Kristdemokraterna på Södertörn redan har dragit i och som vi uppmärksammade i en debattartikel i Svenska Dagbladet i december förra året. Vi vill nu passa på att gratulera Vänsterpartiet för deras kloka val att anamma en kristdemokratisk politik.

svd opinion– Det är bra att det finns fler partier som är villiga att dra i frågan. Det här är ett problem som inte minst blev aktuellt i november förra året när ett godståg spårade ur vid Stockholm södra och som skapade ett kaos i tågtrafiken i mer än en vecka efteråt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Då godstrafiken kommer att öka med rekordfart de närmaste åren och en mängd nya bostäder kommer att byggas på Södertörn vill Kristdemokraterna därför se ett järnvägsspår parallellt med den kommande tvärförbindelse Södertörn mellan Jordbro och Flemingsberg.

– En ny spårförbindelse mellan Nynäsbanan och Västra stambanan skulle skapa en högre kapacitet för godstrafiken på sträckan och samtidigt avlasta pendeltågstrafiken på Nynäsbanan och öka trafiksäkerheten, säger Tomas Hansson.


”Bygg ny tvärjärnväg på Södertörn”

Bygg en ny tvärjärnväg mellan Jordbro och Flemingsberg. Det föreslår Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, tillsammans med Karl Henriksson, Trafiknämnden i Stockholms läns landsting, och Marie Litholm och Antonella Pirrone, KD:s gruppledare i Haninge respektive Nynäshamn, i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bakgrunden är den stora ökning av godstransporterna som vi kan vänta när den nya containerhamnen i Norvik, Nynäshamn, öppnar. Om alla dessa containrar ska åka lastbil så kommer det leda både till miljöutsläpp och trängsel på Nynäsvägen och Södertörnsleden. Lägg till det utvecklingen i Jordbro Företagspark.

Samtidigt kommer pendeltågstrafiken till Stockholm öka när Citybanan invigts och befolkningen fortsätter att växa. Det betyder att det inte kommer att finnas speciellt mycket ledig kapacitet på Nynäsbanan mellan Jordbro och Älvsjö.

Därför föreslår Kristdemokraterna en ny järnvägsförbindelse mellan Nynäsbanan och Södra stambanan utmed Södertörnsleden, primärt för godstrafiken. På sikt kan man också utveckla en ny pendeltågslinje längs sträckan, till exempel från Farsta strand till Södertälje med stopp i Trångsund, Skogås, Handen, Flemingsberg och Tumba på vägen.

Hela artikeln kan du läsa här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-maste-undvika-fler-ursparningar_8798918.svd


Smartare trafiksatsningar för ett hållbart Huddinge

Så här skriver Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson i veckans nummer av tidningen Vårt Huddinge:

”Huddinge har en imponerande tillväxt. Det är bra – men det sätter också press på vårt redan hårt belastade transportsystem. Frågan som hela tiden måste ställas är hur vi kan bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart.

I den trafikstrategi som kommunen tagit fram står att vi ska utveckla samhället med gång-, cykel- och kollektivtrafik som grund. Det innebär en gigantisk omställning för en kommun som i mer än ett halvsekel har byggts utifrån privatbilismen. Naturligtvis måste vi även fortsättningsvis inse att bilen är ett oerhört viktigt redskap för många huddingebor, men vi måste skapa bra förutsättningar för andra transportslag och därmed minska bilberoendet.

En viktig del i arbetet handlar förstås om var och hur man bygger. Men det handlar också om att se till att det känns tryggt och säkert att ta sig fram till fots eller på cykel i kommunen.

Huddinge har ju sedan tidigare sänkt hastigheterna till 30 på lokalgator i bostadsområden och vid skolor och förskolor. Nu sänker vi också hastigheterna från 50 till 40 och från 70 till 60 på övriga kommunala vägar. Det bidrar till att öka trafiksäkerheten och göra Huddinge till en mer barnvänlig kommun. I kombination med en fortsatt satsning på separata gång- och cykelvägar ökar det tryggheten.

I ett växande Huddinge är det också oerhört viktigt att utveckla kollektivtrafiken. Pulsådern i trafiksystemet är förstås pendeltågen. Med Citybanan, som invigs 2017, kommer vi att kunna få en tätare trafik. Sedan ett par månader tillbaka går pendeltåg hela vägen från Tumba till Uppsala via Arlanda i högtrafik på morgnar och eftermiddagar. Vi är glada över det, men kommer att fortsätta att arbeta för att de ska gå under hela trafikdygnet.

En stor utmaning är tvärförbindelserna. Nyligen fattade landstinget beslut om att gå vidare med Spårväg syd som kopplar samman tre av södra Stockholms viktigaste tillväxtmotorer, Flemingsberg, Kungens kurva/Skärholmen och Älvsjö. Även busstrafiken i kommunen behöver utvecklas. Med rakare och smartare linjer, ökad turtäthet och bättre framkomlighet kan bussen bli mer attraktiv än idag. Vi måste tänka om och tänka nytt för att göra Huddinge mer kollektivtrafikvänligt!

De senaste åren har vi satsat en hel del extraresurser för att komma till rätta med eftersatt underhåll i det kommunala vägnätet. Vi har också drivit på för att viktiga infrastrukturprojekt som Södertörnsleden och Förbifart Stockholm äntligen ska få spaden i jorden. Nu börjar vi se resultat och förhoppningsvis blir det byggstart för Södertörnsleden i år. Det är viktigt både för huddingebornas behov och för utvecklingen av det lokala näringslivet.”


Ostlänken viktig för Huddinge

Idag tillkännagav regeringen att Ostlänken, en ny, cirka 15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, ska byggas. En ny station vid Skavsta flygplats planeras.

– För Huddinge och Södertörnskommunerna är satsningen på Ostlänken väldigt viktig. Inte minst kommer en snabb tågförbindelse till Skavsta flygplats att stärka regionens konkurrenskraft och ge flygplatsen goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. En resa från Flemingsberg till Skavsta som nu tar två timmar kortas till knappa 40 minuter, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge. 

– Med Ostlänken sänks restiderna för den som bor i Linköping och arbetar i Flemingsberg eller vice versa med 30 minuter åt vardera hållet. Förbättrade pendlingsmöjligheten gör regionen mer attraktiv för näringsliv och forskning. Flemingsberg med sina goda järnvägsförbindelser och sin profil mot utbildning, forskning och utveckling inom högkvalificerad vård och life science gynnas självklart väldigt mycket av den här satsningen, konstaterar Tomas Hansson.

I och med dagens besked kan Trafikverket påbörja arbetet med en järnvägsplan som ger ett detaljerat tekniskt underlag för banan. Faktisk byggstart kan bli 2017 och Ostlänken bedöms vara färdig senast 2028. Kostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kronor. Hela den presenterade järnvägssatsningen kostar cirka 55 miljarder kronor och innehåller även en stor satsning på ökat underhåll av järnvägsnätet.