”Vinter-OS kräver trafiksatsningar”

– Förslaget om hur man ska utveckla Flottsbro är oerhört spännande. Men det krävs en snabb utbyggnad av Södertörnsleden och Spårväg syd för att det ska bli möjligt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, i en kommentar till idrottsrörelsens utredare Jöran Hägglunds rapport om ett eventuellt vinter-OS i Stockholm år 2022.

I förslaget kommer en stor del av tävlingarna vara förlagda till södra Stockholm. Flottsbrobacken i Huddinge föreslås få en fördubblad fallhöjd till 210 meter. I Flottsbro ska slalom, snowboardens boardcross, slopestyle och storslalom samt freestylens skicross och slopestyle gå av stapeln enligt förslaget. Utredarens tanke är att även backhoppningen skulle kunna byggas in i den förhöjda backen i Flottsbro.

– Det är naturligtvis lockande med en förstklassig alpin anläggning i Huddinge, men vi måste också titta närmare på hur realistiska och genomförbara förslagen i Hägglunds utredning är. Logistiken måste fungera både när man ska bygga den nya backen och när själva tävlingarna ska genomföras och då behöver  infrastrukturen vara på plats. Flottsbro ligger också i ett viktigt stadsnära naturområde som vi är måna om, konstaterar Tomas Hansson.

Skidanläggningen i Flottsbro ägs av kommunala Huge Fastigheter AB.


Ny trafikstrategi för hållbara transporter i Huddinge

På måndagskvällen antog kommunfullmäktige i Huddinge en ny övergripande trafikstrategi. Kommunen ska nu i planeringen utgå från gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Tillsammans med bland annat en kollektivtrafikplan, cykelplan och parkeringsplan ska trafikstrategin ge ett tydligt och välfungerande transportsystem i Huddinge kommun.

– Huddinge har under många decennier planerats med bilen som utgångspunkt och bilen kommer att vara ett viktigt transportmedel även i framtiden. Men inriktningen måste vara att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där man ska kunna klara sig bra även utan bil. Huddingeborna kommer att märka hur kommunen steg för steg blir mer kollektivtrafik-, gång- och cykelvänlig. Bebyggelse- och trafikplanering måste hänga ihop, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtidigt som trafikstrategin antogs fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en gångplan, vägtrafikplan, trafik- och miljöplan, godstrafikplan och plan för mobility management för kommunen.


Smartare trafiksatsningar för ett hållbart Huddinge

Så här skriver Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson i veckans nummer av tidningen Vårt Huddinge:

”Huddinge har en imponerande tillväxt. Det är bra – men det sätter också press på vårt redan hårt belastade transportsystem. Frågan som hela tiden måste ställas är hur vi kan bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart.

I den trafikstrategi som kommunen tagit fram står att vi ska utveckla samhället med gång-, cykel- och kollektivtrafik som grund. Det innebär en gigantisk omställning för en kommun som i mer än ett halvsekel har byggts utifrån privatbilismen. Naturligtvis måste vi även fortsättningsvis inse att bilen är ett oerhört viktigt redskap för många huddingebor, men vi måste skapa bra förutsättningar för andra transportslag och därmed minska bilberoendet.

En viktig del i arbetet handlar förstås om var och hur man bygger. Men det handlar också om att se till att det känns tryggt och säkert att ta sig fram till fots eller på cykel i kommunen.

Huddinge har ju sedan tidigare sänkt hastigheterna till 30 på lokalgator i bostadsområden och vid skolor och förskolor. Nu sänker vi också hastigheterna från 50 till 40 och från 70 till 60 på övriga kommunala vägar. Det bidrar till att öka trafiksäkerheten och göra Huddinge till en mer barnvänlig kommun. I kombination med en fortsatt satsning på separata gång- och cykelvägar ökar det tryggheten.

I ett växande Huddinge är det också oerhört viktigt att utveckla kollektivtrafiken. Pulsådern i trafiksystemet är förstås pendeltågen. Med Citybanan, som invigs 2017, kommer vi att kunna få en tätare trafik. Sedan ett par månader tillbaka går pendeltåg hela vägen från Tumba till Uppsala via Arlanda i högtrafik på morgnar och eftermiddagar. Vi är glada över det, men kommer att fortsätta att arbeta för att de ska gå under hela trafikdygnet.

En stor utmaning är tvärförbindelserna. Nyligen fattade landstinget beslut om att gå vidare med Spårväg syd som kopplar samman tre av södra Stockholms viktigaste tillväxtmotorer, Flemingsberg, Kungens kurva/Skärholmen och Älvsjö. Även busstrafiken i kommunen behöver utvecklas. Med rakare och smartare linjer, ökad turtäthet och bättre framkomlighet kan bussen bli mer attraktiv än idag. Vi måste tänka om och tänka nytt för att göra Huddinge mer kollektivtrafikvänligt!

De senaste åren har vi satsat en hel del extraresurser för att komma till rätta med eftersatt underhåll i det kommunala vägnätet. Vi har också drivit på för att viktiga infrastrukturprojekt som Södertörnsleden och Förbifart Stockholm äntligen ska få spaden i jorden. Nu börjar vi se resultat och förhoppningsvis blir det byggstart för Södertörnsleden i år. Det är viktigt både för huddingebornas behov och för utvecklingen av det lokala näringslivet.”


Nu går pendeltågen till Arlanda och Uppsala

Från och med i söndags går SL:s pendeltåg ända till Arlanda och Uppsala. Och från och med idag går de hela vägen till och från Tumba i rusningstid, med stopp bland annat i Flemingsberg, Huddinge och för de flesta tågen även Stuvsta.

– Bra direktförbindelser till Arlanda och Uppsala är viktiga för utvecklingen på Södertörn. Nya pendeltåg som går direkt stärker Huddinge som företagarkommun och bostadsort. Det här är en välkommen förstärkning av trafiken, kommenterade Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge med ansvar för trafikfrågor.

Priset för en resa till Arlanda är 75 kronor för den som har ett SL-kort. Enkelresa utan SL-kort kostar 125 kronor. Tilläggsbiljetten för resor till Knivsta och Uppsala kostar 60 kronor. En enkelbiljett utan SL-kort kostar 110 kronor. Man kan även köpa 30-dagarskort som gäller för resor till Uppsala eller Arlanda.


Ja till Spårväg syd

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattade under tisdagen beslut om en fördjupad utredning av Spårväg syd för att möjligöra en snabb byggnation. Spårväg Syd är ett förslag till en ny regional spårväg som förbinda tre nyckelområden för tillväxten och företagandet i södra Stockholm, Flemingsberg, Kungens Kurva – Skärholmen och Älvsjö.

– Kristdemokraterna gick till val på att bygga Spårväg syd. Nu är vi på god väg att uppfylla det vallöftet, säger Karl Henriksson (KD) i trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterar Karl Henriksson trafiknämndens beslut om en fördjupad förstudie för att möjliggöra en snabb byggnation.

– Spårvägen är en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Huddinge. Vi planerar för ytterligare 11 300 bostäder och 12 850 arbetsplatser utmed Spårväg syds sträckning fram till år 2030, med tyngdpunkten i de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. Därför är det oerhört viktigt att också kommunikationerna byggs ut, konstaterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge.

– Med spårvägen skapas en tvärförbindelse på Södertörn som ger människor möjlighet att resa snabbt och klimatsmart. Det gynnar både företagen och miljön, säger Tomas Hansson.

– Nu är det viktigt att alla intressenter, såväl fastighetsägarna utmed sträckningen som kommuner och landsting, gör sitt yttersta för att Spårväg syd ska kunna byggas så fort som möjligt. Det gynnas alla av, avslutar Karl Henriksson.