Huddinge namnger gata efter Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad var en fantastisk entreprenör som betytt väldigt mycket för Huddinge. Redan 2016 skrev Kristdemokraterna i Huddinge om att namnge en gata i Kungens kurva efter honom. Nu blir det verklighet.

Vår insändare i Mitt i Huddinge 2 mars 2016 

Kungens kurva står inför en spännande utveckling. Ett nytt Ikea-varuhus ska byggas, liksom ett stort nytt shoppingcenter och ett spännande spahotell. Området kommer, om kommunen, Kristdemokraterna och Sverigeförhandlarna får som de vill, trafikförsörjas med en nybyggd spårväg. Ambitionen är att omvandla det femtio år gamla externhandelsområdet till en modern, attraktiv stadskärna.

Jag tycker att det inför denna framtid är dags att se över de gamla gatunamnen.

Ersätt de intetsägande geometrinamnen som Diagonalvägen och Tangentvägen med namn som berättar om platsens historia.

En Gustav V-aveny, ett 28 september-torg, en Ingvar Kamprad-boulevard, en Nils Eliasson-allé och en Gösta Zetterqvists park, för att hedra de händelser och människor som satte Kungens kurva på kartan.

Framtiden byggs bäst på en grund av tradition och historia.

Karl Henriksson (KD), kommunalrådHuddinge vill vara med i Sverigeförhandlingen

Huddinge kommun prioriterar Spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser i den preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande.

Läs mer


Kungens kurva får en gång- och cykelbro

Huddinges ambition att förbättra trafiken för gång- och cykeltrafikanter fortsätter. Nu byggs en gång- och cykelbro mellan Kungens kurva och Skärholmen i samband med att arbetet Förbifart Stockholm börjar.
– Vi vill se fler alternativa gång- och cykelvägar för att öka framkomligheten i området, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Spårväg syd en nödvändighet i ett växande Stockholm

Planerna på att bygga Spårväg Syd står och trampar vatten. Från att ha varit högaktuell med en inledd fördjupad förstudie som ska möjliggöra en snabb byggnation riskerar projektet nu att avbrytas helt.
– Stockholm skulle förlora mycket på det här. Tusentals bostäder och arbetsplatser står på spel, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


IKEA vill satsa ytterligare i Kungens kurva

IKEA i Kungens kurva planerar att bygga nytt alldeles i närheten av möbelföretagets nuvarande lokaler. Tanken är att bygga ihop det nya varuhuset med Kungens kurva Shoppingcenter samtidigt som shoppingcentret också byggs ut och blir tre gånger så stort som i dag.

Läs merByggstart för Förbifart Stockholm i sommar?

– Äntligen! Förbifart Stockholm behövs redan nu, så jag blir förstås väldigt glad om man kommer igång med bygget under nästa sommar.  Vi har ju väntat väldigt länge på att det här vägbygget ska få spaden i jorden.

Så kommenterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplanen för Förbifart Stockholm, den nya motorväg som ska förbinda Kungens kurva med Häggvik i en lång tunnel under Ekerö. Tidigare beräknades byggstarten till senhösten 2014, men nu har den tidigarelagts till sommaren 2014.

– Stockholmsregionen växer så det knakar. Det behövs både nya vägar och nya spår. För oss i södra delen av regionen är det oerhört viktigt att få bättre förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet, eftersom många jobbar norr om stan. Stockholmstrafiken är oerhört känslig idag, eftersom det bara finns fyra vägar mellan norra och södra Stockholm, som alla går genom Stockholms innerstad, konstaterar Tomas Hansson.

– För Huddinges del betyder byggstarten också att ett antal spännande projekt i Kungens kurva ska kunna komma igång. Vi vill utveckla Kungens kurva till en modern stadsdel med mycket handel, men också upplevelser och bostäder. Förbifart Stockholm är en viktig del i planeringen, berättar Tomas Hansson.


Satsning på snabbare bostadsplaner i Huddinge

– Huddinge växer väldigt snabbt, men bostadsbyggandet håller inte samma takt som befolkningsutvecklingen. Därför satsar vi i budgeten för år 2014 en miljon kronor extra för att snabba på planeringen av nya bostäder. Vi kan inte forcera fram nya bostäder, men långsamma kommunala plan- och bygglovsprocesser ska inte vara ett hinder för byggherrar som vill bygga i Huddinge, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I kommunens projektplan för de kommande åren planeras för cirka 740 bostäder per år, vilket är en väsentlig ökning jämfört med tidigare.

Bostäder i Kungens kurva

En nyhet i Mål och Budget 2014 är att den politiska majoriteten i kommunen öppnar för bostadsbyggande i Kungens kurva. Kungens kurva är Nordens största handelsområde och utpekas tillsammans med Skärholmen som en framtida regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län.

– Vi vill att Kungens kurva på sikt ska få mer av stadskaraktär, men handeln kommer att fortsätta att vara områdets drivkraft. Med bostäder kan miljön bli mer levande och attraktiv. Först vill vi öppna för bostäder i området närmast Segeltorp. Där kan man skapa en bra miljö för barn att växa upp i, med närhet till andra bostäder, natur och redan befintliga skolor och idrottsanläggningar, säger Tomas Hansson.


Nej till exploatering av Gömmarens naturreservat

Uttalande från Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet och Kristdemokraterna i Huddinge

Vi vill göra följande kommentar till centerpartiets förslag om exploatering i naturreservatet Gömmarskogen i anslutning till Kungens kurva.

”Vi säger nej till centerpartiets förslag eftersom det förstör värdefull natur och går emot vår strävan att skapa tätare och levande stadsmiljö i Kungens kurva. Det finns andra förslag om bostadsbyggande i Kungens kurva som betydligt bättre stämmer överens med vår inriktning att i första hand förtäta och planera för ett effektivare markutnyttjande i redan exploaterade områden. Problemet med Kungens kurva är inte att det är för mycket natur – snarare för mycket markparkeringar.

Vi noterar att centerpartiet inte berättar att hela den planerade bebyggelsen är tänkt att ske på mark som är skyddad som naturreservat. Gömmarens naturreservat är en grön lunga i västra Huddinge och ett mycket välbesökt område för friluftsliv och rekreation. De gröna värdena är högt prioriterade av våra partier och en av de starkaste drivkrafterna att flytta till Huddinge.”

Fakta Kungens kurva

Det pågår för närvarande ett omfattande arbete i kommunen med att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Förslaget innebär att Kungens kurva ges en tätare och mer stadslik gatu- och bebyggelsestruktur. Utgångspunkten är att handeln ska vara drivkraften men att området ska kompletteras med upplevelser, kultur, kontor och andra verksamheter så att det tillsammans med Skärholmen blir en komplett stadskärna. Vi vill skapa ett trivsamt område att besöka såväl till fots som med bil och spårvagn för de 30 miljoner människor som besöker området årligen. En utbyggnad enligt planförslaget innebär att mellan 10 000 och 15 000 nya arbetsplatser kan bli verklighet i Kungens kurva. På sikt föreslås en överdäckning av motorvägsområdet för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen.