Ny industrimark i Länna ger plats för nya företag

Upplagsområdet Gräsvreten i Länna ska omvandlas till ett industriområde och utökas för att ge plats åt nya företag. Det fattade kommunstyrelsen beslut om på onsdagen.
– Huddinge ska vara en företagsvänlig kommun. Genom det här beslutet underlättar vi för nya entreprenörer att etablera sig i kommunen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Huddinge – först ut i Stockholms län med jämställd snöröjning

Huddinge är nu inne på sin andra säsong av jämställd snöröjning och alltfler kommuner väljer att ansluta sig. Senast i raden är Stockholm kommun som från och med nästa vinter börjar använda sig av konceptet.
– Det finns många fördelar med den här prioriteringen, säger Tomas Hansson (KD), tidigare ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs merFörseningar orsak till det långsamma bostadsbyggandet

Det byggs för lite i Sverige. 96 av de 100 kommuner som ökat mest i antal invånare sedan 2006 möter inte bostadsmarknadens behov. Det skriver Dagens Nyheter om i dag, onsdag. Och enligt undersökningen gjord av Statistiska centralbyrån (SCB) hamnar Huddinge näst längst ner på listan i Stockholms län på hur mycket kommuner bygger för att överensstämma med sin befolkningsökning.

– Det här är ju såklart inga roliga siffror. De första åren under den undersökta perioden hade vi stora problem med platsbrist i förskolor och skolor efter tidigare dålig planering, vilket tvingade oss att hålla tillbaka bostadsbyggandet för att komma ikapp med den kommunala servicen. Vi har dock de senaste åren skruvat upp planeringstakten rejält och våra prognoser visar nu att många nya bostadsprojekt påbörjas redan i år, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Han vill dock poängtera att det kommunala ansvaret i första hand är att ta fram detaljplaner och att upplåta mark men att det inte är kommunen som bygger. Den i övrigt viktigaste faktorn för vad som byggs är marknadsförutsättningarna. Ett tydligt exempel på det är HSB:s projekt vid Trångsund station som nyligen färdigställts trots att detaljplanen var klar redan 2008.

– Finanskrisen slog till med Lehman Brother-kraschen precis då HSB skulle påbörja sin lägenhetsförsäljning och allting avstannade. Det var först efter fem år som HSB kunde få klart allt och lägenheterna gick att sälja. Motsvarande exempel finns också vid Kvarnbergsplan där ett omtag nu görs efter några år av bristande marknadsförutsättningar. Bägge dessa exempel är dessutom i centrala och bra lägen. Att sådant inträffar är ingenting som kommunen kan styra över även om vi gör vad vi kan för att planera långsiktigt, förklarar Tomas Hansson.


Största lekplatssatsningen på decennier

Huddinge kommun genomför en storsatsning på lekplatser. I kommunens lekplatsprogram har befintliga lekplatser och dagens och framtida behov analyserats och förslag till åtgärder under perioden 2013–2020 tagits fram.rådsparkens lekplats

– Vi har för första gången på många decennier tagit ett helhetsgrepp kring kommunens lekplatser. Det handlar både om att rusta upp dem som finns idag och om att bygga helt nya i områden som idag saknar lekplats. Huddinge är en av landets barnrikaste kommuner, vi vill att den också ska vara en av de barnvänligaste, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I kommunfullmäktige den 9 december 2013 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra lekplatsprogrammet, men också att samverka med förskolor och skolor för att möjliggöra ett ökat samutnyttjande av lekplatser i de olika verksamheternas regi.

– Vi måste använda skattemedlen på ett klokt sätt. Istället för att bygga två olika anläggningar nära varandra kan vi satsa på att bygga en som är riktigt bra. Det behövs bra lekplatser runt om i hela kommunen – och till våren kan vi komma igång med att förverkliga lekplatsprogrammets idéer, säger Tomas Hansson (KD).

Genomförandet kommer att ske utifrån budgetförutsättningarna för varje år. Investeringsbudgeten tas årligen tillsammans med övriga budgetposter i kommunfullmäktige i juni.


Student- och forskarbostäder byggs på campus i Flemingsberg

Cirka 500 nya student- och forskarlägenheter planeras utmed Alfred Nobels allé, som går genom campusområdet i Flemingsberg. På sitt sammanträde den 14 november beslutade samhällsbyggnadsnämnden om s.k. granskning av detaljplan för del av Embryot 1. Detaljplanen bedöms ge möjlighet till cirka 320 studentlägenheter (både enrums- och tvårumslägenheter, totalt cirka 450 studenter) samt cirka 180 större bostäder för forskare alternativt studenter. Fastighetsägare är Akademiska Hus Stockholm AB.

– Inom ett par år siktar vi på att cirka 1 000 nya studentlägenheter ska byggas i Flemingsberg, en fördubbling jämfört med idag. Vår förhoppning är att byggstart i det här projektet ska bli redan nästa vår, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är väldigt positivt att regeringen gett Akademiska Hus ett tydligt, nytt uppdrag att verka för att fler studentbostäder ska byggas, det bidrar till att våra höga ambitioner ska kunna bli verklighet, säger Tomas Hansson (KD).

I Flemingsberg finns tre lärosäten, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Sammanlagt studerar cirka 16 000 studenter i området. I anslutning till campusområdet finns också en forskningspark och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som bedriver avancerad forskning på det medicinska området.


Nya bostäder byggs i Flemingsberg

Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge har nu fattat beslut om en ny detaljplan för Visättra Ängar II, ett område nära Visättra centrum i Flemingsberg. I området planeras sammanlagt cirka 670 bostäder, varav minst 250 studentbostäder. Byggrätten är på totalt cirka 40 000 kvm BTA. Byggstart för den första etappen beräknas ske nästa år.

– Det här är ett viktigt steg i byggandet av framtidens Flemingsberg. Jag är glad över att vi med den här snabba detaljplaneprocessen har kunnat bidra till att Flemingsbergs studenter snart kommer att få bättre bostadsmöjligheter, men också att Visättra kommer att få en mer blandad bebyggelse, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostäderna kommer att byggas av SW Projektutveckling AB, BoKlok Housing AB och Wäst-Bygg AB. Huvuddelen av bostäderna kommer att vara i flerfamiljshus, men även radhus kommer att byggas. Förutom studentbostäder planeras även ungdomsbostäder i området.

– Student- och ungdomsbostäder är prioriterade i kommunens planering. Vi siktar på att inom ett par år fördubbla det totala antalet studentbostäder i kommunen, säger Tomas Hansson.


Tomas Hansson hjälper Banda Aceh

Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ska åka till Banda Aceh i Indonesien för att hjälpa provinsen i samhällsplaneringsfrågor. Resan, som ingår i ett kommunalt partnerskapsprojekt, är inplanerad den 6-15 september och bekostas av Sida-medel.

– För mig som tidigare arbetat med internationellt bistånd kändes det naturligt att tacka ja när vi fick en sådan förfrågan. Jag är stolt över det samhällsplaneringsarbete som vi bedriver i Huddinge, där vi verkligen tar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna på allvar. Om mina kunskaper och erfarenheter kan bidra till att hjälpa en fattig provins i Indonesien vill jag självklart ställa upp. För oss kristdemokrater har biståndsfrågorna alltid varit viktiga, säger Tomas Hansson i en kommentar.

Med på resan är även Elinor Avsan (M), ordförande i miljönämnden, Sefkan Halbori (S) samt tre tjänstemän. Senare i höst ska besökare från Banda Aceh komma till Huddinge. Frågor som är aktuella är bland annat hållbar samhällsutveckling, avfallshantering och vattenplanering.

Kommunen har beviljats 275 000 kr från Sida för projektet. Anslaget ska täcka resa och uppehälle vid besöket i Banda Aceh samt resa och uppehälle vid det indonesiska besöket i Sverige. Dessutom ska anslaget täcka kostnader för kommunens nedlagda arbetstid med projektet.


Bygglov för biogasanläggning i Gladö

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för en ny biogasanläggning på SRV Återvinnings anläggning i Gladö i Huddinge. SRV Återvinning planerar att utvinna biogas ur matavfall som samlas in från hushåll och företag på Södertörn. Sedan tidigare finns en anläggning som gör slurry av matavfallet, men hittills har denna därefter transporterats till en anläggning utanför Linköping för vidarebearbetning till biogas.

– Det är positivt om vi kan få fram mer biogas lokalt som kan användas på Södertörn och i Stockholmsområdet, där det idag ofta råder brist. Genom tillverkning nära återvinningsanläggningen minskar man lastbilstransporterna och gör därmed bränslet ännu mer miljövänligt, konstaterar Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vid samma sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden även om att skicka ut ett förslag om utökning av Gladö industriområde på programsamråd.

– Det råder brist på bra industrimark i Huddinge. Högsta prioritet har företag som behöver flytta från Storängens industriområde i samband med att området omvandlas till modern kvartersstad, men jag skulle också gärna se att nya företag med inriktning mot återvinning, miljöteknik och att använda återvunna resurser etablerar sig i området. Gladö skulle kunna bli ett centrum inom kretsloppsindustrin, säger Tomas Hansson.


Huddinge investerar i parker och lekplatser

I den politiska majoritetens förslag till Mål och Budget 2014 utökas Huddinge kommuns investeringsbudget för samhällsbyggnadsprojekt med 10 miljoner kronor per år för 2014 och de kommande åren. Pengarna ska framför allt användas till att genomföra kommunens lekplatsprogram och parkprogram.

– Vi vill att Huddinge ska utvecklas till länets mest barnvänliga kommun. Lekplatsprogrammet innehåller en rad åtgärder för att rusta upp och utveckla befintliga lekplatser, men också ett antal förslag på helt nya lekplatser. Det handlar om att skapa attraktiva och unika miljöer som uppmuntrar barnens lek, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer vid torsdagens sammanträde att besluta att skicka ut parkprogrammet på remiss.

– Huddinge växer snabbt. När bebyggelsen förtätas ökar behovet av attraktiva parker. Huddinge är idag en fantastisk naturkommun, men vi behöver satsa på parkerna. Programmet innehåller både en parkstrategi och en plan för upprustning och utveckling av kommunens parker, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.