Huddinge satsar på barn, unga och äldre

På måndagen godkände kommunfullmäktige den politiska ledningens budget. Lärarsatsningar, åtgärder för att motverka hemlöshet och fler förskoleplatser var några av förslagen som nu ska bli verklighet.
– Tuffa tider skapar stora utmaningar. Men jag är stolt över vår prioritering att barnen, unga och äldre får stå i fokus i vår budget, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

Läs mer


Elever ska garanteras tillgång till kulturlivet

Kulturen ska vara till för alla, inte endast för några få. Det menar Jack Bassus (KD), ersättare i kultur- och fritidsnämnden, som deltog i mötet när nämnden godkände förvaltningens förslag om en kulturgaranti för Huddinges barn och ungdomar.
– Kulturen spelar en viktig roll för barns utveckling och inlärningsförmåga. Att en kulturgaranti införs kommer ge barnen en större förståelse för både dem själva och sin samtid, säger han.

Läs mer


Betyg i årskurs 4 sätts på prov

I förra veckan stod det klart att den rödgröna regeringen tillsammans med Alliansen har nått en överenskommelse om att låta 100 skolor i landet prova på betyg från och med årskurs 4, med start år 2017.
Vi kristdemokrater är positiva till uppgörelsen, säger Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson.

Läs mer


Två nya friskolor i Huddinge

Vid terminsstarten drog två nya friskolor igång i Huddinge. I Flemingsberg startade Internationella Engelska Skolan och i Glömsta öppnade Skapaskolan.

– Vi kristdemokrater är väldigt glada över de här nyetableringarna. Det finns förhållandevis få friskolor i Huddinge, vilket gör att många elever söker sig till friskolor i grannkommunerna. De nya skolorna blir välkomna nytillskott, säger Lasse Reuterberg (KD), ledamot i grundskolenämnden.

Skapaskolan börjar som F-4-skola, med sikte på att så småningom bli en F-9-skola med 300 elever.  Internationella Engelska Skolan har drygt 20 skolor runt om i landet. Skolan i Flemingsberg är en 6-9-skola.


Här spränger vi för framtidens skola!

20130625_10275720130625_10275920130625_102811

Idag var det äntligen dags för den första sprängningen för den nya skolan och förskolan i Kästa i Flemingsberg. Det blir den första helt nya skolan i Huddinge på mer än tio år. När den väl står på plats lagom till höstterminsstarten år 2015 kommer den att ha plats för 100 förskolebarn och 400 barn från förskoleklass till sexan – även om den ska vara så flexibelt utformad att lokalerna för skolans lägre årskurser även ska kunna användas som förskola.

Skolan kommer att vara unik i sitt slag genom sitt starka miljötänk. Den kommer att bli Sveriges största passivhusförskola och dessutom miljöklassad med märkningen Miljöbyggnad från Sweden Green Building Council, som förutom energianvändningen också reglerar materialval och kemikalieanvändning. Skolan kommer också att förses med   sedumtak av levande gröna växter, vilket förbättrar dagvattenhanteringen, och solceller som bidrar med elektricitet.

– Kästa förskola och skola är på många sätt ett visionärt och spännande skolbygge, med smarta lösningar både för att öka skolans användbarhet och för att minska dess miljöpåverkan. Bra arkitektur kan bidra till att skapa bra miljöer för lärandet och göra det lättare att rekrytera riktigt bra lärare, som ju är den viktigaste faktorn för en bra skola, säger Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter som är fastighetsägare och byggherre.

 


Satsningar på lärare och äldreomsorg i Huddinges budget

Huddinges lärare, äldre och jobbsökande är de grupper som särskilt prioriteras i den budget för 2014 som majoriteten i Huddinge presenterat i veckan.

– Ekonomin är kärv, men vi har valt att prioritera lärarlönerna och kvaliteten i våra äldreboenden, frågor som ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat. Barns och ungas uppväxtvillkor löper som ett tema genom budgeten, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd.

Majoriteten i Huddinge presenterade idag kommunens budget för 2014. Det ekonomiska utrymmet är mindre än tidigare år beroende på en svagare utveckling av skatteintäkterna i riket i kombination med införandet av det nya skatteutjämningssystemet i vilket Huddinge är en av de stora förlorarna.

Trots det satsas 6 miljoner extra på att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga pedagoger. Ytterligare 6 miljoner satsas på jobbreformen ”100 Huddingejobb” som under 2014 kommer att erbjudas 150 unga och vuxna Huddingebor. Även äldreomsorgen ges ett särskilt tillskott. För att förstärka kvaliteten på särskilda boenden satsas 4 miljoner kronor extra. För att öka takten i bostadsbyggandet tillsätts 1 miljon extra och 3 miljoner extra avsätts för att förbättra gatuunderhållet. För att möjliggöra dessa satsningar och klara överskottsmålet om en procent av kommunens omsättning föreslås effektiviseringar på 0,36 procent generellt för alla nämnder.

Sammantaget stärks nämndernas budgetar med 199 mnkr, varav den största delen går till skola och omsorg.

– Vi väljer att prioritera kommunens kärnuppgifter och ge mer resurser där. Vi behöver öka volymerna när befolkningen växer och ge full pris- och lönekompensation till skolor, förskolor och äldreboenden. För att ha råd med det måste vi effektivisera i kommunens administration, avslutar Tomas Hansson.


Ny skola och förskola byggs i Kästa

En ny grundskola inklusive förskola ska byggas i korsningen Hälsovägen/Katrinebergsvägen i Kästa i Flemingsberg. Kommunfullmäktige beslutade igår att godkänna beställningen av den nya skolbyggnaden, med en tänkt inflyttning till höstterminen 2015. Byggnaden uppförs i två plan och dimensioneras för 400 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt en förskola för 100 barn.

– Kästa och hela Flemingsberg växer och det finns ett stort behov av både nya skolor och förskolor. Samtidigt vet vi att årskullarnas storlek varierar över åren och jag är därför glad att planerna ger ett stort utrymme för flexibilitet så att verksamheterna enkelt kan växla mellan skola och förskola utifrån behoven, säger Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson.

Den totala investeringen beräknas till 262 miljoner kronor, vilket motsvarar en årshyreskostnad på 15 miljoner kronor. Den planerade anläggningen ska certifieras enligt klassningen Miljöklassad byggnad, miljöklassning silver, och klara minst passivhusstandard enligt FEBY 12 (Forum för energieffektiva byggnader). Skolan ska dessutom förses med solcellspaneler för att ytterligare reducera byggnadens energiförbrukning.


Höj lärarlönerna och antagningskraven till lärarutbildningen

– Vi kristdemokraterna är måna om att barn och ungdomar i vår kommun får bästa möjliga utbildning. Det kräver en satsning på utbildning, rekrytering och fortbildning av lärarna. Läraryrket måste bli attraktivt.

Det säger Pia Berkman, ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge i ett uttalande efter partiavdelningens årsmöte, som hade ett skoltema. Två konkreta förslag är att höja lönerna för de skickligaste lärarna och att höja antagningskraven till lärarutbildningen.

Om vi ska kunna bryta den negativa utveckling som läraryrket befinner sig i Sverige, måste lönerna höjas. Framför allt behövs en satsning på de skickligaste lärarna och en tydlig löneutveckling under yrkeskarriären. Kompetens och resultat måste premieras, konstaterar Pia Berkman.

Frånvaron av konkurrens om platserna på lärarutbildningen har lett till att många som inte är lämpade för läraryrket kan komma in på utbildningen. Därför bör antagningskraven på lärarutbildningen skärpas kraftigt. Det bör även införas någon form av antagningsprov eller lämplighetsprov på lärarutbildningen. Tillsammans med högre löner bidrar det till att lärarnas status höjs, säger Pia Berkman.


Hörningsnässkolan får nytt kök

Hörningsnässkolans kök och matsal ska renoveras. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 28 januari. Hörningsnässkolan byggdes 1954, medan kök- och matsalsbyggnaden är från 1979. Nu finns det ett stort behov av upprustning och modernisering.

De planerade åtgärderna innefattar bland annat ny maskinutrustning och nytt diskrum i köket och nya akustikundertak och ny belysning i både kök och matsal. Dessutom förbättras logistik och kommunikation mellan kök och matsal med en ny lösning för in- och utpassering, vilket ger en effektivare användning av lokalerna.

– Det känns bra att vi samtidigt som nödvändiga investeringar görs också kan förbättra ljudmiljön och belysningen i matsalen och skapa en bättre måltidsmiljö för eleverna, säger Lasse Reuterberg (KD), ledamot i grundskolenämnden.


Smyg inte bort julens traditioner från Sveriges skolor!

Precis som de senaste åren har det även i år blossat upp en debatt kring skolavslutning i kyrkan, adventsfirande och Luciatåg. Kristdemokraternas ställningstagande är tydligt.

– Vi lever i ett land där kristendomen har präglat vårt svenska samhälle i tusen år. Kyrkan och kristendomen har skapat våra värderingar och är kulturbärare även för dem som inte tror på Gud. Att eleverna får gå till kyrkan och prästen berättar om varför vi firar jul och att man tillsammans sjunger psalmer kan inte rimligtvis vara stötande för någon, säger Pia Berkman, ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge och ledamot i förskolenämnden.

– Jag tror att det är ett stort misstag och missriktad hänsyn att förbjuda elever att komma till kyrkan och det är naturligt att de kristna traditionerna integreras i skolans undervisning. Smyg inte bort julens traditioner från Sveriges skolor! säger Pia Berkman.

Och det är väl bäst att påpeka att Kristdemokraterna också tycker att pepparkaksgubbar passar utmärkt i Luciatågen…