Byggstart för Förbifart Stockholm i sommar?

– Äntligen! Förbifart Stockholm behövs redan nu, så jag blir förstås väldigt glad om man kommer igång med bygget under nästa sommar.  Vi har ju väntat väldigt länge på att det här vägbygget ska få spaden i jorden.

Så kommenterar Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, Trafikverkets beslut att fastställa arbetsplanen för Förbifart Stockholm, den nya motorväg som ska förbinda Kungens kurva med Häggvik i en lång tunnel under Ekerö. Tidigare beräknades byggstarten till senhösten 2014, men nu har den tidigarelagts till sommaren 2014.

– Stockholmsregionen växer så det knakar. Det behövs både nya vägar och nya spår. För oss i södra delen av regionen är det oerhört viktigt att få bättre förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet, eftersom många jobbar norr om stan. Stockholmstrafiken är oerhört känslig idag, eftersom det bara finns fyra vägar mellan norra och södra Stockholm, som alla går genom Stockholms innerstad, konstaterar Tomas Hansson.

– För Huddinges del betyder byggstarten också att ett antal spännande projekt i Kungens kurva ska kunna komma igång. Vi vill utveckla Kungens kurva till en modern stadsdel med mycket handel, men också upplevelser och bostäder. Förbifart Stockholm är en viktig del i planeringen, berättar Tomas Hansson.


”Vinter-OS kräver trafiksatsningar”

– Förslaget om hur man ska utveckla Flottsbro är oerhört spännande. Men det krävs en snabb utbyggnad av Södertörnsleden och Spårväg syd för att det ska bli möjligt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, i en kommentar till idrottsrörelsens utredare Jöran Hägglunds rapport om ett eventuellt vinter-OS i Stockholm år 2022.

I förslaget kommer en stor del av tävlingarna vara förlagda till södra Stockholm. Flottsbrobacken i Huddinge föreslås få en fördubblad fallhöjd till 210 meter. I Flottsbro ska slalom, snowboardens boardcross, slopestyle och storslalom samt freestylens skicross och slopestyle gå av stapeln enligt förslaget. Utredarens tanke är att även backhoppningen skulle kunna byggas in i den förhöjda backen i Flottsbro.

– Det är naturligtvis lockande med en förstklassig alpin anläggning i Huddinge, men vi måste också titta närmare på hur realistiska och genomförbara förslagen i Hägglunds utredning är. Logistiken måste fungera både när man ska bygga den nya backen och när själva tävlingarna ska genomföras och då behöver  infrastrukturen vara på plats. Flottsbro ligger också i ett viktigt stadsnära naturområde som vi är måna om, konstaterar Tomas Hansson.

Skidanläggningen i Flottsbro ägs av kommunala Huge Fastigheter AB.


Ny trafikstrategi för hållbara transporter i Huddinge

På måndagskvällen antog kommunfullmäktige i Huddinge en ny övergripande trafikstrategi. Kommunen ska nu i planeringen utgå från gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Tillsammans med bland annat en kollektivtrafikplan, cykelplan och parkeringsplan ska trafikstrategin ge ett tydligt och välfungerande transportsystem i Huddinge kommun.

– Huddinge har under många decennier planerats med bilen som utgångspunkt och bilen kommer att vara ett viktigt transportmedel även i framtiden. Men inriktningen måste vara att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där man ska kunna klara sig bra även utan bil. Huddingeborna kommer att märka hur kommunen steg för steg blir mer kollektivtrafik-, gång- och cykelvänlig. Bebyggelse- och trafikplanering måste hänga ihop, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtidigt som trafikstrategin antogs fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en gångplan, vägtrafikplan, trafik- och miljöplan, godstrafikplan och plan för mobility management för kommunen.


2 000 nya bostäder planeras i Huddinge centrum

2 000 nya bostäder, 11 000 kvm ny handel och 21 000 kvm nya kontor. Det planprogram för Huddinge centrum som samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte vid torsdagens sammanträde kommer att innebära en storsatsning på att utveckla området runt Huddinge centrum.

– Vi har höjt ambitionsnivån för bostadsbyggandet ytterligare. Det här planprogrammet innehåller nästan dubbelt så många bostäder som det ursprungliga förslag som skickades ut på samråd. Det finns behov av nya bostäder och området runt Huddinge centrum är väldigt attraktivt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Planerna innebär också en rejäl utökning av handelsytorna i Huddinge centrum. Vi vill ha en mix av bostäder och handel, så att det blir en levande stadsdel även efter stängningsdags. Vi arbetar också med att utveckla parkerna och den offentliga miljön runt centrum, berättar Tomas Hansson.

– Det stora hindret för utvecklingen i Huddinge centrum är förseningen av Södertörnsleden. Mycket är beroende av att den tunga trafiken försvinner från Storängsleden, som ligger alldeles intill centrumområdet. För att alla de nya bostäderna ska kunna komma till stånd behöver Trafikverket ta sitt ansvar, konstaterar Tomas Hansson.

Planprogrammet ska nu behandlas av kommunstyrelsen, som fattar det slutgiltiga beslutet.


Senarelagd Södertörnsled hindrar utvecklingen i södra Stockholm

Arbetet med utbyggnaden av Södertörnsleden skulle startat i år men Trafikverket har nu begärt hos regeringen att få göra om planeringen. Tvärförbindelsen ska binda samman E4/E20 vid Vårby med väg 73 vid Jordbro.

– Det här kom som en blixt från klar himmel och jag är oerhört besviken, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor.

– Södertörnsleden är en nödvändig förutsättning för många av de nya bostäder och arbetsplatser som planeras i Huddinge. Att Södertörnsleden nu försenas i flera år innebär stora negativa konsekvenser för utvecklingen i hela den södra delen av regionen, säger Tomas Hansson.

De nuvarande planerna har tagits fram, planerats och bedömts i omgångar sedan 1990-talet av Trafikverket. Nu, när ärendet ligger hos regeringen för prövning, har Trafikverket kommit till slutsatsen nuvarande projekt inte kommer att hålla vid en juridisk prövning.

– Det är egentligen en skandal att det gått så här långt i processen innan Trafikverket insåg bristerna i sitt eget arbete. Nu är det oerhört viktigt att få till bra miljölösningar och en snabb och effektiv process så att Södertörnsleden kan bli verklighet så snart som möjligt. Det får inte bli några fler långbänkar hos Trafikverket i Borlänge, säger Tomas Hansson.


Smartare trafiksatsningar för ett hållbart Huddinge

Så här skriver Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson i veckans nummer av tidningen Vårt Huddinge:

”Huddinge har en imponerande tillväxt. Det är bra – men det sätter också press på vårt redan hårt belastade transportsystem. Frågan som hela tiden måste ställas är hur vi kan bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart.

I den trafikstrategi som kommunen tagit fram står att vi ska utveckla samhället med gång-, cykel- och kollektivtrafik som grund. Det innebär en gigantisk omställning för en kommun som i mer än ett halvsekel har byggts utifrån privatbilismen. Naturligtvis måste vi även fortsättningsvis inse att bilen är ett oerhört viktigt redskap för många huddingebor, men vi måste skapa bra förutsättningar för andra transportslag och därmed minska bilberoendet.

En viktig del i arbetet handlar förstås om var och hur man bygger. Men det handlar också om att se till att det känns tryggt och säkert att ta sig fram till fots eller på cykel i kommunen.

Huddinge har ju sedan tidigare sänkt hastigheterna till 30 på lokalgator i bostadsområden och vid skolor och förskolor. Nu sänker vi också hastigheterna från 50 till 40 och från 70 till 60 på övriga kommunala vägar. Det bidrar till att öka trafiksäkerheten och göra Huddinge till en mer barnvänlig kommun. I kombination med en fortsatt satsning på separata gång- och cykelvägar ökar det tryggheten.

I ett växande Huddinge är det också oerhört viktigt att utveckla kollektivtrafiken. Pulsådern i trafiksystemet är förstås pendeltågen. Med Citybanan, som invigs 2017, kommer vi att kunna få en tätare trafik. Sedan ett par månader tillbaka går pendeltåg hela vägen från Tumba till Uppsala via Arlanda i högtrafik på morgnar och eftermiddagar. Vi är glada över det, men kommer att fortsätta att arbeta för att de ska gå under hela trafikdygnet.

En stor utmaning är tvärförbindelserna. Nyligen fattade landstinget beslut om att gå vidare med Spårväg syd som kopplar samman tre av södra Stockholms viktigaste tillväxtmotorer, Flemingsberg, Kungens kurva/Skärholmen och Älvsjö. Även busstrafiken i kommunen behöver utvecklas. Med rakare och smartare linjer, ökad turtäthet och bättre framkomlighet kan bussen bli mer attraktiv än idag. Vi måste tänka om och tänka nytt för att göra Huddinge mer kollektivtrafikvänligt!

De senaste åren har vi satsat en hel del extraresurser för att komma till rätta med eftersatt underhåll i det kommunala vägnätet. Vi har också drivit på för att viktiga infrastrukturprojekt som Södertörnsleden och Förbifart Stockholm äntligen ska få spaden i jorden. Nu börjar vi se resultat och förhoppningsvis blir det byggstart för Södertörnsleden i år. Det är viktigt både för huddingebornas behov och för utvecklingen av det lokala näringslivet.”


Huddinge snabbväxare 2012

Idag publicerade Statistiska Centralbyrån (SCB) befolkningsstatistiken för år 2012. Huddinge växte med 1 961 invånare till 101 010 invånare, vilket innebär att kommunen växte femte snabbast i landet, efter Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Det är ingen tvekan om att Huddinge är en attraktiv kommun, som år efter år växer snabbt. Det välkomnar vi och vill fortsätta utveckla kommunen för en växande befolkning, men det kräver också satsningar på infrastrukturen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Vi behöver tätare pendeltågstrafik när Citybanan öppnar, fler pendeltåg till Arlanda och Uppsala och bättre tvärförbindelser med Spårväg syd från Flemingsberg till Kungens kurva-Skärholmen och Älvsjö. Huddingevägen borde uppgraderas med planskilda korsningar och vi behöver en snabb byggstart för vägförbindelserna Södertörnsleden och Förbifart Stockholm, som kommer att binda samman Huddinge med andra regionala kärnor runt Stockholm, konstaterar Tomas Hansson.Nya hastighetsgränser ger tryggare trafik

Huddinge kommun ändrar hastighetsgränserna på kommunens huvudgator och vissa lokalgator i fem etapper under januari och februari för att skapa tryggare och säkrare gatumiljöer för alla. Först ut den 21 januari är Trångsund och Skogås därefter följer Stuvsta, Sjödalen, Glömsta, Fullersta, Flemingsberg, Snättringe och Segeltorp.

– De nya hastigheterna ökar trafiksäkerheten och ger ett bättre samspel mellan trafikanterna. Vi vill göra Huddinge tryggare för våra barn. Förändringen gynnar också framkomligheten och miljön, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hur vägen ser ut och vad det ska vara för hastighet hänger nära ihop. Hastigheten kan därför sänkas på vissa gator medan den höjs på andra. Vägens standard och säkerhet tillsammans med kunskap om skaderisker vid kollision i olika hastigheter är en annan viktig faktor som avgör om hastighetsgränsen justeras uppåt eller nedåt.

– De flesta av våra 50-vägar blir 40-vägar men en del kan komma att bli 60-sträckor så det gäller att vara extra uppmärksam på hastighetsbegränsningarna, säger Tomas Hansson.

Hastigheten har stor betydelse för skador och dödsfall vid trafikolyckor. Risken för allvarliga skador på oskyddade trafikanter är avsevärt mindre vid en hastighet på 40 kilometer i timmen än vid 50 kilometer i timmen.

– Hastighetsförändringarna genomförs i fem etapper under januari och februari. Inför varje etapp håller vi ett informationstillfälle i området där invånare kan ställa frågor, säger Tomas Hansson.

Successivt ska även hastighetsdämpande åtgärder göras för att främja att hastigheterna hålls. De nya hastigheterna är en del i arbetet med utveckla Huddinge för att vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.