Skateparken vid Nytorps Mosse byggs ut

Skateparken i parkområdet Nytorps mosse i Trångsund ska byggas ut med ytterligare två enheter vilket innebär att den blir cirka tre gånger större än i dagsläget. Investeringskostnaden för att bygga den nya delen beräknas till totalt 5 mnkr. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december utökas samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för att möjliggöra byggandet av parken.

– Vi vill prioritera spontanidrotten i samhällsplaneringen i Huddinge. Att bygga en ordentlig skatepark i Skogås-Trångsund har länge stått högt upp på agendan, och Nytorps mosse ligger perfekt i hjärtat av området, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Redan då tjälen går ur marken vill vi börja arbetet – delvis under den kommande våren! Tillsammans med bland andra Stockholm Subsurfers kommer vi att kunna få en park som fungerar för alla våra skejtare, säger Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.


Ny förskola byggs på Nytorps mosse

Kommunfullmäktige fattade under måndagkvällen beslut att godkänna beställningen av en ny förskola på Nytorps mosse i Trångsund. Förskolan är enplans femavdelningsförskola med en planlösning inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Den har eget tillagningskök för att barnen ska få fräsch, nylagad mat, och ska uppnå kraven för miljöbyggnad klass guld, med en mycket hög energieffektivitet och grönt tak. Den totala investeringskostnaden är 43 miljoner kronor och förskolan beräknas stå färdig i augusti 2015.

– Huddinge är en snabbväxande kommun. Det är viktigt att utbyggnaden av nya förskolor håller jämna steg med befolkningsutvecklingen. Den här nya förskolan lever upp till våra högt ställda krav och kommer att ha alla förutsättningar att erbjuda såväl god miljö och god mat som god pedagogik åt barnen, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.


Tomas Hansson tog första spadtag med grävskopa

Tomas grävskopa

Nu har det första spadtaget tagits för Brf Fållan i Trångsund. Och Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson tog det meddelst grävskopa.

Brf Fållan är den andra etappen i HSB:s nya bostadsprojekt väster om järnvägen vid Trångsunds station. Det blir 54 nya lägenheter, varav 36 var sålda vid byggstart. Inflyttning beräknas ske i juni-juli 2014. I bakgrunden syns den första etappen, Brf Hammartorp, med 69 lägenheter, som blev färdigt för ungefär ett år sedan.

Tomas invigningstalar

I sitt tal framhöll Tomas Hansson, som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, att Brf Fållan är ett bra exempel på hur vi vill att Huddinge kommun ska bebyggas, med nya bostäder i centrala, kollektivtrafiknära lägen, så att vi både kan få fram fler bostäder i vår snabbväxande kommun och bevara kommunens stora naturområden.

Under de närmaste åren planeras det för ungefär 780 nya lägenheter per år i kommunen.


Nya hyresrätter planeras i Trångsund

Cirka 165 nya lägenheter planeras i centrala Trångsund. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari godkändes planprogrammet för del av Bonden 1 samt del av Hammartorp 1:1 och samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att upprätta detaljplaner för områdena.

I området mellan Trångsundsvägen och järnvägen planeras cirka 90 lägenheter i 5-6 våningar. På höjden ovanför, vid Korpstigen, möjliggörs uppförandet av cirka 75 ungdomsbostäder i ett nio våningar högt hus. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter AB.

– Vi vill gärna förtäta bebyggelsen i centrala, kollektivtrafiknära lägen. Trångsund är ett område med blandad bebyggelse och en bra balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. De här projekten kommer ytterligare att vitalisera området genom att det också tillförs ungdomsbostäder, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Med tanke på läget vore det bra om antalet bostäder kunde öka ytterligare något, men det kommer att ställa stora krav på utformningen av den nya bebyggelsen, eftersom fastigheterna är bullerutsatta både från väg och järnväg och det finns ett antal gammelekar i området som ska bevaras, konstaterar Tomas Hansson.


Nya bostäder planeras i Trångsund

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i torsdags fattades beslut om ett planprogram för nya hyresbostäder i centrala Trångsund. De nya husen ska ligga på ett område vid Trångsundsvägen där det idag är boendeparkering samt vid Korpstigen på höjden ovanför. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter, som bland annat planerar att bygga 50-75 ungdomsbostäder.

– Ur trafik- och servicesynpunkt är det här läget nära Trångsunds centrum och Trångsunds station väldigt bra. Jag tror att det kommer att bli väldigt populärt, inte minst bland unga, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi kristdemokrater vill ha bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Trångsund har en bra mix av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem och det här projektet bidrar till att den balansen fortsätter att upprätthållas.

Hur många bostäder som kan byggas avgörs bland annat av hur man lyckas lösa problemen med buller och parkeringsplatser.

– Läget nära järnvägen och flera stora vägar gör att det är svårt att få bullernivåer utomhus som motsvarar lagens krav, men tillsammans med Huge försöker vi hitta bra lösningar. Det ska självklart gå att bygga bostäder även i centrala, kollektivtrafiknära lägen där folk gärna vill bo! säger Tomas Hansson.

Nästa steg efter att planprogrammet antas är att detaljplaner ska tas fram.