• En fritidscheck till Järfällas barn

  Annoons om fritidschecken, två barn övar karate på bilden

  Ett fritidsintresse stärker och utvecklar barn. I Järfälla har Kristdemokraterna under lång tid arbetat för att alla barn skall få en fritidscheck. I höst kommer checken!

  Järfällas barn och unga ska utöver en god utbildning ha en meningsfull fritid. Inget barn i Järfälla ska växa upp och välja en kriminell livsstil eller hamna på fel bana i livet. Kriminella gäng ska motarbetas och positiva alternativ ska kunna erbjudas.

  – Därför kommer vi 2021 starta en satsning där varje barn och ungdom kommer att erbjudas en fritidscheck. Checken kan sedan användas för fritidsaktiviteter inom Järfällas föreningsliv. Vår förhoppning är att se en positiv effekt på ungas hälsa tillsammans med en förbättrad integration som ett resultat av denna satsning, säger Lennart Nilsson (KD)
  Studier från Island visar att en fritidscheck för unga ger mångdubbelt tillbaka. Där sjönk alkohol- och droganvändning från Europas högsta nivå till lägsta nivå när fritidscheck infördes. Höjt självförtroende hos barnen och minskat utanförskap ledde till bättre skolresultat.
  En fritidscheck är en lönsam investering både för enskilda barn och för samhället i stort. En fritidsaktivitet kan ge så mycket mer än bara motion; nya vänner, nya sammanhang, ökad självkänsla samt positiva bieffekter till övriga samhället. Se vår sammanställning i punktform.
  Personliga effekter
  • Att vara dansare, fotbollsspelare, violinist, rappare eller cirkusartist ger självförtroende och identitet.
  • Att få goda vuxna förebilder i ett föreningssammanhang är viktigt. Värderingar formas i tonåren.
  • Träning och motion ökar förmågan att orka med studier och bygger fysisk och psykisk styrka inför yrkeslivet.
  • Meningsfull och berikande fritidssysselsättning förhindrar tidig alkoholdebut, droganvändning och kriminalitet.

  Samhälleliga effekter

  • Arbetet för ett jämställt samhälle stärks, flickors fritid får stöd på samma villkor som pojkars.
  • Ett föreningsliv tillsammans med andra barn med skiftande bakgrund stärker integrationsarbetet.
  • Satsningen stimulerar barnkonventionsarbetet, att bli sedd och lyssnad till är en viktig del av barnrätten.
  • Fritidschecken öppnar en ny arbetsmarknad. Mindre företag kan startas i den sektor som kallas kreativa näringar.
  • Minskad kriminalitet och därmed färre brottsoffer ger lägre samhälleliga kostnader för kriminalitet.
  • Minskade sociala kostnader i form av placeringar av barn och missbrukarvård.

  – Det är min absoluta övertygelse att Järfälla om 5–10 år har en betydligt lägre andel ungdomar som missbrukar, är kriminella, eller mår psykiskt dåligt. Lika stark är min övertygelse att skolresultaten i vår kommun kommer förbättras! Om vi dessutom utbildar några olympiska guldmedaljörer eller nya världsartister, så är det bara en bonus. Järfälla skall bli Europas bästa kommun att växa upp i, säger Lennart Nilsson (KD).