En effektiv kommun

Happy co-workers
Kalmar kommun, politiker och tjänstemän tjänar medborgarna. Det får aldrig råda någon tvekan om att vi är till för dem, inte tvärtom.

Som en följd av detta så är det en självklarhet att alla människor som kommer i kontakt med kommunen ska bli bemött med kunskap, respekt och engagemang. Det innebär också att vi har ett ansvar att hushålla med de skattepengar som medborgarna har anförtrott åt oss att förvalta.

Under senare år har vi sett hur både kommunens administration och den politiska organisationen har svällt. Det måste vi råda bot på. Liksom ett träd ibland måste beskäras för att bli starkt och bära frukt, måste också kommunens organisation ibland beskäras.

Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med en stark och effektiv kommun. Därför vill vi:

• Tillsätta en oberoende utredning för att genomlysa kommunens verksamhet och organisation och presentera konkreta, mätbara och genomförbara effektiviseringsförslag för att sänka kommunens kostnadsläge.
• Avskaffa 2:e vice ordföranden i samtliga nämnder.
• Eftersträva en resursförskjutning på minst 1 procent från administration till direkt operativ verksamhet vid samtliga förvaltningar.
• Ge samtliga förvaltningar i uppdrag att införa ett belöningssystem, likt det som finns i Södermöre kommundel, som uppmärksammar och belönar nytänkande och goda förslag och bidrar till att verksamheten utvecklas.
• Ge samhällsbyggnadskontoret i uppgift att, vid stadsplanering, tillse att all nybyggnation anpassas efter den kringliggande bebyggelsen. Detta för att låta områden bevara sin egen särpräglade karaktär.