Mer respekt för äldre

Frau spielt mit Seniorin im Seniorenheim Karten
De äldres situation är alltid en prioriterad fråga för oss kristdemokrater. Vi tycker att det är en självklarhet att de som har byggt upp och format vårt land till vad det är idag, förtjänar både respekt och ett värdigt åldrande.

Diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden sker alldeles för ofta och bristen på respekt för all den erfarenhet som äldre besitter tycks glömmas bort. Därför är det viktigt att ständigt hålla igång diskussionen om attityder och värdegrund och ständigt söka naturliga mötesplatser över generationsgränserna.

Det första vi kan göra är att låta dagens omyndigförklarande av äldre upphöra, givetvis måste de själva få välja vem som ska sköta deras omsorg. Vi måste också agera mot alla tendenser på nedskärning av de äldres aktivering på boenden och träffpunkter. Och givetvis måste även äldre, som vill, få vara med och laga sin egen mat. Mat som luktar, smakar och ser god ut.

Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med mer respekt för äldre. Därför vill vi:

• Inrätta ett äldreombud på kommunledningskontoret, en tjänsteman med ett särskilt ansvar för att ta tillvara äldres intressen, på samma sätt som med kommunens ungdomsombud.
• Ge Serviceförvaltningen i uppgift att flytta produktionen av mat till kommunens vård- och omsorgsboenden, från storkök ut till avdelningarna, där personalen lagar maten tillsammans med de boende.
• Tillsätta en oberoende utredning för att genomlysa Omsorgsnämndens verksamhet och presentera konkreta, mätbara och genomförbara åtgärdsförslag för att sänka verksamhetens kostnadsläge.
• Ge de äldre möjlighet att själva bestämma vem som utför deras hemtjänst genom att införa LOV (lagen om valfrihet) i Kalmar.
• Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå per timme så att privata och kommunala utförare får likvärdiga förutsättningar att verka utifrån.
• Ge miljöenheten i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att göra Kalmars äldreboenden kvicksilverfria.
• Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna att under viss lågtrafik erbjuda gratis kollektivtrafik för pensionärer.