Mer samhällsgemenskap

midsommar3
Kristdemokraterna har sedan partiet bildades haft en vision om samhällsgemenskap. En vision om att gör alla människor delaktiga i samhällets utveckling. En vision om ett samhälle där folk känner gemenskap med varandra, och inte bara tar ansvar för sig själva, utan också bryr sig om och känner solidaritet med sina medmänniskor.

I ett samhälle där integrationen inte fungerar riskerar invandringen att bli något som äventyrar samhällsgemenskapen och skapar en vi- och-dom mentalitet. I Sverige har inte integrationen av nyanlända fungerat fullt ut, vilket riskerar att skapa en ond spiral i samhället där invandringen i hög grad associeras med problem. Så får det inte bli i Kalmar!

Därför är det viktigt de nyanlända får rätt nycklar för att ta sig in i det svenska samhället. En god utbildning i svenska språket genom SFI och språkpraktik är den första nyckeln. En annan, minst lika viktig nyckel är att förstå hur det svenska samhället fungerar och hur vi i Sverige tänker och beter oss. Det lär man sig lättast genom att lära känna och umgås med svenskar, det vill vi uppmuntra.

Vi har inte bara ett ansvar gentemot tidigare generationer att bevara och föra vidare vårt materiella och immateriella kulturarv till våra barn. För att stärka samhällsgemenskapen behövs också tydliga traditioner och en gemensam värdegrund som ett sammanhållande kitt.

Vårt samhälle bör även i framtiden präglas av kristen etik och västerländsk humanism. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett pluralistiskt samhälle, där många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.

Vi ser ingen konflikt mellan ett samhälle med god förmåga till integration och ett samhälle med nationell själskänsla och tydliga normer och värderingar. Dessa är tvärtom en förutsättning för en god integration. Den som känner sin egen historia och kultur står också tryggare i mötet med andra kulturer.

Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med mer samhällsgemenskap. Därför vill vi:

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera de offentliga och ideella integrationspolitiska projekten och verksamheterna som finns i kommunen för att kunna uppnå en bättre samordning och en effektivare integrationsprocess.
• Inrätta ett faddersystem för samtliga flyktingar som tas emot i Kalmar kommun.
• Uppmuntra kommunens skolor att även fortsättningsvis arrangera traditionella jul- och sommaravslutningar i kyrkan.
• Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att instifta en kulturarvsfond från vilken olika organisationer, som till exempel hembygdsföreningar och folkdanslag, kan söka pengar till projekt som syftar till att förvalta och levandegöra den lokala historien och det lokala kulturarvet.
• Fortsatt stöd till samhällsbyggnadskontorets projekt att lyfta fram Kalmars unika historiska arv och det medeltida Kalmars stadskärna i kvarteret Valnötsträdet.
• Ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att lyfta fram Kalmars unika historiska arv genom ett fortsatt stöd till arbetet med att lyfta fram Befästningsstaden Kalmar.
• Ge kommunens skolor i uppdrag att arbeta för att alla elever ska besöka Kalmar slott och Kronanutställnigen samt medverka vid minst en s.k.upplevelsedag under sin grundskoletid.
• Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att presentera en tillgänglighetsguide över Kalmar kommun som innehåller offentliga toaletter och de mest välbesökta turistmålen och presentera denna i god tid innan sommaren 2014.