Trygga familjer

Adorable father and son reading a book to their family

För att ett samhälle ska fungera så är det viktigt att alla medborgare får en bra start i livet. Vi vet att barn som får växa upp i en trygg familjemiljö med värme och ramar har bättre förutsättningar att klara livets utmaningar.

Vi ser, trots en ökad materiell standard, att allt fler unga mår dåligt och faller ner i kriminalitet, rotlöshet och missbruk. Multiarenor, storslagna kulturprojekt och fina ord duger föga. Det främsta sättet att förebygga detta är att ge föräldrar ett kraftfullt stöd i sin föräldraroll. För den som exempelvis är ensamstående föräldrar så har man ofta ett ett tufft livspussel och ofta ont om pengar, för dessa innebär pekpinnar och höjda skatter mindre pengar i plånboken och mindre trygghet.

Kristdemokraterna vill skapa ett Kalmar med trygga familjer. Därför vill vi:

• Ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna för att minska barngruppernas storlek inom förskolan.
• Prioritera förskole- och skolbyggnationerna i Hagby och Halltorp i investeringsbudgeten.
• Inrätta familjecentraler i Kalmar och Lindsdal.
• Ge Socialförvaltningen utökade resurser för en ambitionshöjning av familjestödjande insatser genom föräldrastödsprogrammen COPE och KOMET.
• Ge Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld.
• Ge Socialförvaltningen i uppdrag att utreda vilka olika familjerådgivningsstöd som finns i kommunen samt vad som kan göras för att stödja dessa.
• Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka öppettiderna på kommunens fritidsgårdar på kvällar och helger genom bland annat föräldramedverkan.
• Ge Kalmarsunds gymnasieförbund utökade resurser till en ambitionshöjning med syfte att korta köer och ta emot fler killar på ungdomsmottagningen i Kalmar.
• Ge miljöenheten i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att göra Kalmars skolor och förskolor kvicksilverfria.
• Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna att erbjuda reducerade priser på kommunens kollektivtrafik under lågtrafik.
• Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna att under viss lågtrafik erbjuda gratis kollektivtrafik för ungdomar och barnfamiljer.