59. Stor satsning på psykiatri inom äldrevården

Äldre kvinna.

Kristdemokraterna är ansvariga för geriatriken i Stockholms landsting och har därför kunnat arbeta för att uppfylla vallöftet från 2010: En större satsning på den geriatriska psykiatrin.

Under de senaste fyra åren har Kristdemokraterna och övriga Alliansen arbetat för att få in fler fler äldrepsykiatriska vårdtjänster inom både bedömnings- och behandlingsarbetet. Alla sektorer som arbetar med psykiatri har fått pengar som speciellt ska användas för äldreinsatser. Dessutom har vi satsat på en bättre samverkan mellan vårdgivarna, så att vården blir mer effektiv.

Genom satsningen finns numera också en vårdavdelning med heldygnsplatser, en öppenvårdsmottagning och ett konsultteam som ska stötta psykiatrin i landstinget med specialistkunskaper om äldre. Vi satsar på utbildning och utveckling.

Det finns också ett mobilt team som stöttar sjukhem och geriatriska kliniker kring patienter som kan vara både dementa och ha psykisk sjukdom.

Kristdemokraterna anser att vården ska ha en helhetssyn på människan och ta hänsyn även till själsliga behov. Runtom i landet märks det i att Kristdemokraterna satsar på psykiatrin. Målet är att alla som vårdas inom psykiatrin ska få ett liv i delaktighet och gemenskap.

58. Narkolepsidrabbade barn får ersättning från staten

Vaccination av svininfluensa. Foto: Wikimedia Commons

2009 och 2010 erbjöds alla svenskar att vaccinera sig med Pandemrix. Därmed hindrades spridningen av svininfluensan A(H1N1). Antalet dödsfall var lägre i Sverige än i de flesta andra länder.

Tyvärr har det sedan dess kommit fram att unga som vaccinerades med Pandemrix löpte en ökad risk att drabbas av narkolepsi. Ungefär 200 personer som vid vaccinationstillfället var 19 år eller yngre anmälde att de hade utvecklat narkolepsi.

– Det är förfärligt med varje enskild människa som drabbats, på ett sätt som ingen kunde förutse, sa den ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) i en intervju med Svenska Dagbladet i höstas.

Göran Hägglund, Maria Larsson och övriga regeringen har efter att uppgifterna blev kända arbetat fram en överenskommelse med Socialdemokraterna som säger att de som har drabbats av narkolepsi ska få ersättning. Staten ska stå som garant om Läkemedelsförsäkringen inte ger tillräckligt mycket pengar.

Så här skrev Göran Hägglund och Lena Hallengren i en debattartikel i Dagens Nyheter i juni 2012:

Förutom det rent mänskliga lidandet av sjukdomen narkolepsi, så känner de drabbade barnen och ungdomarna, samt deras anhöriga, av förklarliga skäl en oro för framtiden. Kommer de här barnen och ungdomarna att kunna studera? Kommer de att kunna arbeta fullt ut? Med den här artikeln vill regeringen och Socialdemokraterna därför tillsammans ge ett tydligt besked om att de drabbade barnen och ungdomarna, samt deras familjer, inte ska behöva ägna framtiden åt segdragna rättsprocesser.

 

Det som hänt de här barnen och ungdomarna är djupt beklagligt. Ett hot om en pandemi innebär svåra avvägningar. Kristdemokraterna har öppnat för att ge dem en offentlig ursäkt, men kommer även på andra sätt att ta ansvar för de drabbade.

57. Patienter i Stockholm får ett bättre bemötande

Vågskål som visar jämställdhet mellan män och kvinnor. Foto: Pixabay (Public Domain)

Alla som kommer till hälso- och sjukvården i Stockholms län har rätt till jämlik vård av god kvalitet. Kristdemokraterna har sedan valet 2010 arbetat för vårt vallöfte att alla ska bli bemötta på samma sätt.

Kristdemokraternas och övriga Alliansens arbete för jämlikhet och jämställdhet i Stockholms läns landsting har resulterat i en rad styrdokument och överenskommelser med andra aktörer. Vi har nu en personalpolicy, en jämställdhetspolicy och en regional jämställdhetsstrategi. Vi har också undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen.

Ett gott bemötande handlar om att sträva efter att jämna ut olikheter som uppstått genom att vi behandlas olika. Det handlar om alltifrån kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, och sexuell läggning till var man bor.

Enligt den kristdemokratiska ideologin ska hälso- och sjukvården utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Vården ska vara tillgänglig på lika villkor för hela befolkningen.

56. Ett starkare skydd mot förfalskade läkemedel

Medicin. Foto: Pixabay (Public Domain)

Genom att regeringen med Göran Hägglund i spetsen har infört tydligare definitioner är det i dag svårare att sälja förfalskade läkemedel i Sverige. Dessutom har det införts nya krav på säkerhetsdetaljer för medicinernas märkning.

En stor orsak till de lagändringar som EU har tagit fram och som nu är anpassade till det svenska regelverket är handeln med förfalskade läkemedel på internet.

Göran Hägglund (KD)– Denna handel kan angripas från två håll, dels genom internationellt samarbete för att komma produktionen, dels nationellt genom att patienter informeras om förekomsten av förfalskade läkemedel samt risken med dessa, sa socialminister Göran Hägglund under förra mandatperioden, när regelverket arbetades fram.

Enligt uppskattningar på EU-nivå är omkring en procent av alla läkemedel som säljs i unionen förfalskade. De nya bestämmelserna beslutades av riksdagen i januari förra året och infördes i mars.

55. Tunnelbanans linje till Hagsätra blir blå

Karl Henriksson (KD) talar på presskonferensen om den nya tunnelbanan.

I tisdags beslutade landstingsfullmäktige om den historiska utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Alliansen bygger nio nya stationer och 19 nya kilometer tunnelbana. För Kristdemokraternas del innebär den här så kallade Stockholmsöverenskommelsen att vår linje om att göra Hagsätragrenen blå får gehör.

– Jag är speciellt glad för att det här kommer att leda till en femtioprocentig kapacitetsökning på de tre gröna linjerna söder om innerstan. Det här är en oerhört viktig del av lösningen på Stockholms trafikproblem och en historisk satsning, sa Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson när överenskommelsen presenterades i november.

Kristdemokraternas prioriteringar när det gäller att bygga ut tunnelbanan har varit att bygga tunnelbana till Nacka och att konvertera en av de gröna linjerna söder om innerstan till blå linje. Genom att låta den blå linjen fortsätta söder om innerstan och grena ut sig till Nacka och Hagsätra blir det både bra trafik med hög kapacitet till Nacka och en avlastning av de gröna linjerna. Kapaciteten från Hagsätra, Farsta och Skarpnäck kan höjas med 50 procent. Och det behövs – människor reser i dag som packade sillar på den gröna linjen söder om T-centralen.

Med den här lösningen kan tågen gå i treminuterstrafik i Söderort. Kristdemokraterna har därför bildat opinion för en blå Hagsätralinje. När regeringens förhandlingspersoner hade med lösningen i sitt besked i somras välkomnade Kristdemokraterna detta.

Nu vill vi ta nästa steg. Tunnelbanan behöver byggas ut mer, så det är dags att gå tillbaka till planeringsbordet. Ett sätt att gå vidare är att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.

54. Sjukvården och läkemedelsindustrin stimuleras att samarbeta mer

Medicin. Foto: Sponge/Wikimedia Commons

När medicin ska föras in i användning behöver samarbetet mellan läkemedelsindustrin och sjukvården bli bättre. Det här har regeringen med Kristdemokraterna på socialdepartementet upptäckt. Från och med 2015 satsar man på nya samarbetsformer.

I statens budget för 2014 presenterade det ansvariga statsrådet Göran Hägglund och övriga regeringen satsningen som innebär att 40 miljoner kronor per år ska gå till det här förbättrade samarbetet. Det handlar om introduktion och uppföljning av nya läkemedel.

Fokus ligger på innovativa läkemedel. Satsningen gäller från 2015, men är tänkt att fortsätta kommande år.

53. Förbifart Stockholm

Essingeleden. Foto: Olsin/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna gick 2010 till val på att Förbifart Stockholm skulle byggas. Sedan dess har debattvågorna stundtals gått höga, men vi har konsekvent velat underlätta för Stockholmstrafiken genom att bygga den nödvändiga förbifarten. I sommar ser det ut att bli byggstart.

Förbifart Stockholm är en ny sträcka för E4 väster om Stockholm. Planen är att den ska underlätta för Stockholms utveckling och göra så att bilar och lastbilar slipper åka in till centrala Stockholm lika mycket som i dag. Kristdemokraterna i Stockholm har hela tiden sett behovet av den här lösningen, men har också framfört krav på bland annat kollektivtrafikkörfält. Så här sade exempelvis dåvarande gruppledaren i trafiknämnden Michael Stjernström (KD) i landstingets budgetfullmäktige 2012:

– Vi vill göra det möjligt att pendla mellan länets två halvor utan att behöva drabbas av förseningar i vardagen. Förbifart Stockholm ger faktiskt en möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken och på det sättet få en mera framkomlig region och stad. För att det ska bli attraktivt att åka kollektivt på Förbifart Stockholm krävs att restiden blir lika kort med kollektivtrafik som med bil, så få byten som möjligt, så att trafiken kan erbjuda standard, trygghet och komfort.

 

52. Alla landsting har lokala stramagrupper

Bakterie i förstorning. Foto: Pixabay/Public Domain

Vad är nu detta, undrar den icke läkemedelsinsatta läsaren. Frågan är befogad utifrån hur mycket uppmärksamhet den här verksamheten har fått, men faktum är att Strama gör ett oerhört viktigt arbete för att möta ett av de största hoten som sjukvården har: Bakterier som är resistenta mot antibiotika.

När regeringen i slutet av 2012 följde upp den nationella läkemedelsstrategin (som vi får anledning att återkomma till i den här bloggen) kunde man konstatera att alla landsting nu har lokala stramagrupper.

Göran Hägglund (KD)– Det är glädjande att se att hårt arbetet ger resultat. Jag ser fram emot fler förbättringar på området som är av stor betydelse för såväl den enskilda patienten som samhället, sa socialminister Göran Hägglund som ansvarar för läkemedelsstrategin.

Strama betyder Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens. Från början var det ett nätverk som arbetade utifrån övertygelsen att myndigheter och organisationer måste ta ett gemensamt ansvar för att hantera hotet om resistenta bakterier. I och med Göran Hägglunds läkemedelsstrategi kom staten och Sveriges kommuner och landsting överens om att varje landsting skulle inrätta en lokal stramagrupp med ett tydligt uppdrag och den finansiering som krävdes.

Resistenta bakterier är ett hot mot patientsäkerheten och kan orsaka ödeläggande smittspridning. Kristdemokraterna anser att kampen mot multiresistenta bakterier måste intensifieras, enklast genom att minska förskrivningarna av antibiotika. Vi satsar därför på att minska användningen av antibiotika, inom ramen för det pågående arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Här kan du läsa mer om Strama >>

51. Tunnelbanan får toaletter

Toalettstol.

Att få bort hisskisset är ingen skitfråga. Kristdemokraterna har drivit igenom att Stockholms tunnelbana ska få toaletter, vilket kommer att underlätta för många nödiga resenärer. Inte minst är det här viktigt för personer med funktionsnedsättningar.

Karl Henriksson (KD)– Egentligen är det uppseendeväckande att det nästan aldrig finns kundtoaletter på tunnelbanestationerna. Bristen på toaletter är ett problem inte minst för många barnfamiljer, funktionshindrade och äldre personer. Vi kristdemokrater anser att tunnelbanans stationer ska utrustas med toaletter i samband med att stationer byggs om, rustas upp eller då nya stationer tillkommer, sa Karl Henriksson (KD) när Kristdemokraterna berättade om planerna 2012.

Sedan dess har frågan hanterats av landstingets politiska organ. Trafikförvaltningen sade nej till det förslag som fanns om att införa toaletter i tunnelbanan, men färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, där Karl Henriksson är ordförande, föreslog för trafiknämnden att utrusta tunnelbanans stationer med toaletter. Man måste se frågan ur resenärernas perspektiv, konstaterade Karl Henriksson. En effekt av att införa nya toaletter skulle också vara att urinstanken i tunnelbanans hissar minskade.

– Bristen på toaletter i tunnelbanan, samt bristen på information om var offentliga toaletter finns i anslutning till kollektivtrafiken, är ett problem för många resenärer. För människor med funktionsnedsättning, äldre personer och barnfamiljer är det viktigt att ha information om vart närmsta offentliga toalett finns i anslutning till kollektivtrafiken, sa han när beredningen lade fram sitt förslag.

När stationer byggs om eller nya stationer byggs kommer SL att bygga toaletter. Först ut blir Hallunda och Norsborg.

– Det är egentligen konstigt att ingen tunnelbanestation redan har offentliga toaletter. Det här en relativt enkel åtgärd när stationerna ändå byggs om, men den kommer att innebära en stor lättnad för resenärerna när behoven uppstår, säger Karl Henriksson.

50. Alla i Sverige får bidrag för att besöka tandvården

 Tandläkarbesök. Foto: Erik Christensen/Wikimedia Commons

En av de viktigaste reformerna som Göran Hägglund sjösatt under sin tid som socialminister är att det statliga bidraget till tandvården har blivit dubbelt så högt. Med regelbundna besök till tandläkaren blir munhälsan bättre för personer i Sverige.

Göran Hägglund (KD)Från och med den 1 juli 2008 får alla mellan 20 och 29 års ålder eller 75 år och äldre 600 kronor vartannat år. De som är mellan 30 och 74 år får 300 kronor vartannat år. Det här var det första steget i den tandvårdsreform som regeringen sjösatte, och som hittills har genomförts i tre steg. (Det andra steget var ett högkostnadsskydd och det tredje extra stöd för personer med funktionsnedsättning.)

Kristdemokraterna anser att tandhälsan inte ska vara beroende av vilken inkomst man har. Genom att regelbundet gå till tandvården minskar både den enskilde patientens och statens kostnader eftersom behovet av stora och kostsamma åtgärder minskar.

Sedan prissättningen på tandvård blev fri 1999 hade kostnaderna ökat. 20 procent av den vuxna befolkningen uppgav att de avstod från tandvård, och ekonomin var den främsta orsaken. Alliansregeringen har därför satsat sex miljarder per år på tandvården, vilket är dubbelt så mycket som det tidigare socialdemokratiska systemet.

Läs mer om Kristdemokraternas politik för tandvården >>