90. Vården i livets slutskede blir bättre

Blommor. Vården i livets slutskede.

Ett av Kristdemokraternas vallöften inför 2010 års val var att utveckla vården i livets slutskede. När ingen bot finns att få är människovärdet intakt. Då träder den palliativa vården in för att lindra smärta, och ge stöd socialt, psykologiskt och andligt.

Regeringen stöder i dag tack vare Kristdemokraterna användningen av Palliativregistret. Det är ett kvalitetsregister. Personalen som har vårdat en just avliden patient besvarar ett 30-tal frågor. Syftet är att alla som dör när det är väntat av sjukvården ska känna trygghet när det gäller de punkter som frågorna tar upp.

Utöver palliativregistret satsar regeringen på smärtlindring på hospice inom ramen för satsningen på äldre. Man stimulerar också till en ökad användning av metodiken brytpunktssamtal i den palliativa vården.

Enligt Kristdemokraternas synsätt behöver människor inte dödshjälp utan livshjälp. Alla har rätt till värdig vård i livets slutskede och en värdig död. Det handlar om att bemötas med värdighet i alla livets skeden.

89. Arbetet mot antibiotika förstärks

Antibiotika. Foto: Wikimedia Commons

Antalet bakterier som är resistenta mot antibiotika ökar. Utvecklingen av nya läkemedel som innehåller antibiotika går för långsamt. Den moderna sjukvården står inför stora problem om inget händer. Men tack vare Göran Hägglunds (KD) hårda arbete finns det hopp.

Socialmínister Hägglund och övriga regeringen har under sin tid vid makten haft antibiotikaresistens högt på dagordningen. I den senaste statsbudgeten, som gäller under 2014, förstärkte de därför satsningen mot de resistenta bakterierna. Folkhälsomyndigheten får 10 miljoner kronor som ett permanent tillskott från 2015 och framåt. Under 2014 är beloppet 5 miljoner och under åren 2015–2017 är det 15 miljoner.

De här pengarna går till att utvärdera de mediciner som finns i dag ur nya vinklar för att se om det går att få ut mer effekt ur dem. Utöver det går 5 miljoner kronor om året från och med 2015 till det nationella och internationella arbetet på området. Till detta kommer också landstingens Strama-grupper.

Så här skrev Göran Hägglund i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 2011:

Sverige ses i dag som ledande i det långsiktiga arbetet mot antibiotikaresistens. Som ett led i detta har regeringen i sin patientsäkerhetssatsning inkluderat antibiotikaanvändningen som en viktig fråga. Målet är att signifikant minska den onödiga förskrivningen av antibiotika.

 

 

88. Äldre patienter får läkemedelsgenomgångar

Äldreminister Maria Larsson (KD) har genomfört ett av Kristdemokraternas vallöften som kommer att ge utsatta patienter en säkrare och mer effektiv vård: Äldre som har många läkemedel får numera särskilda läkemedelsgenomgångar.

Behovet var inte svårt att se. Minst 10 procent av alla över 65 år i Sverige får fel medicin. Det är fler än 160 000 personer. Orsaken som pekas ut är just bristande samordning inom vården.

marialarsson-3– Vi vet att av olika skäl tas inte alltid full hänsyn till de äldre patienternas särskilda behov och riskfaktorer vid läkemedelsbehandling. Det kan leda till en slags föreställning om att ”alla skall ha allt”. Det ligger alltid nära till hands att leta efter en åtgärd, ett beslut, som löser alla problem. Läkemedelsgenomgångar och regelbundna läkemedelsavstämningar kan vara ett sätt att komma åt dessa problem när de gäller mest sjuka äldre, sa Maria Larsson i ett tal om äldres läkemedel 2012.

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre har sedan i höstas en internetbaserad utbildning. Metoden kan bland annat hindra att patienterna tar läkemedel som de inte behöver, som är olämpliga för äldre patienter, som påverkar varandra negativt eller som orsakar biverkningar.

87. Resecoacher till äldre och funktionsnedsatta

Tunnelbanor i SL-trafiken. Foto: Wikimedia Commons

Sedan 2013 får personer som har behov av färdtjänst hjälp med att komma i kontakt med SL-trafiken. De resecoacher som införts under Kristdemokraternas ansvar hjälper resenärer att köpa biljetter, med handledning och med information.

Genom satsningen på resecoacher får resenärer handgriplig hjälp för att få ökade möjligheter att åka med kollektivtrafiken. Många färdtjänstresenärer har otillräcklig kunskap om kollektivtrafiken, trots de stora satsningar som genomförts i Stockholm på tillgänglighet, såväl på stationer som fordon.

På det här sättet minskar behovet av färdtjänst, vilket både minskar utanförskapet för de som berörs och har positiva effekter för ekonomin. Att öka tillgängligheten och integrationen i samhället för personer med rörelsehinder är en process, men med resecoacherna tar vi ett viktigt steg i den processen.

Nu vidareutvecklar vi projektet. Resecoacherna ska bland annat bli mer personliga. De informerar i dag i bland annat föreningar. Målet är att alla som är behov av färdtjänst och som vill också ska få det stöd de behöver för att få ökad tillgång till kollektivtrafiken i Stockholm.

 

Här kan du läsa mer om hur SL arbetar med resecoacher (sidan 21) >>

86. Mystery shoppers för färdtjänsten i Stockholm

Taxi i Stockholm. Foto: عبد المؤمن (CC BY-SA)

Bemötandet inom färdtjänsten i Stockholm kan förbättras. Därför har Kristdemokraterna och färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) arbetat för åtgärder för att se hur färdtjänsten fungerar i praktiken.

Karl Henriksson (KD)– Färdtjänsten måste bli tuffare när det uppdagas fel och måste stänga av taxichaufförer i fler fall än man gjort hittills. Vi måste visa att vi verkligen menar allvar med de bemötandekrav vi faktiskt ställer, sa Karl Henriksson (KD) till Dagens Nyheter i februari.

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att följa upp trafiken så att taxibolagen lever upp till en god service och ett gott bemötande. För några veckor sedan hade vi fått med oss Alliansen i landstinget, så att trafiknämnden kunde besluta att utreda möjligheten att införa ”mystery shoppers”, spökresenärer, inom färdtjänsten.

– Vi planerar att börja jobba med ”mystery shoppers” som är ute i hemlighet och provåker i trafiken för att se hur det är. Egentligen vill ju vi att varje resenär är en ”mystery shopper” och anmäler varje gång det inte fungerar, sa Karl Henriksson till DN.

85. Fler fristående vårdgivare inom psykiatrin i Stockholm

Stockholm sett från luften. Foto: Benoit Derrier/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna i Stockholm lovade inför valet 2010 att ytterligare psykiatri skulle drivas av fristående vårdgivare. Sedan dess har detta uppfyllts. Alliansen i Stockholms läns landsting har gett möjlighet för fler aktörer inom psykiatrin och beroendevården.

Under 2011 gav hälso- och sjukvårdsnämnden uppdraget att upphandla psykiatrin och beroendevården i Upplands-Bro, Järfälla, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen. Totalt fick ungefär 200 000 invånare därmed nya vårdgivare.

Upphandlingar är till för att öka konkurrensen, vilket leder till högre kvalitet till lägre kostnad. I det här fallet var det uttalade syftet att stärka integrationen mellan psykiatrin och beroendevården. Mellan 40 och 60 procent av patienterna beräknades ha både psykiatriska problem och missbruksproblem.

Tillgängligheten till psykiatrin i Stockholm har sedan dess ökat. Som vi tidigare har berättat har vi infört vårdval inom psykiatrin. Genom att låta andra än bara landstinget ge vård ger vi plats för fler idéer och höjer kvaliteten.

84. Ny lag för att hantera mänskliga organ

Organdonation. Foto: Magnus D/Flickr (CC BY-SA)

Få saker är så känsliga att transportera som mänskliga organ vid en transplantation. För att skydda människors hälsa har EU tagit fram ett direktiv, som regeringen med Kristdemokraterna vid ansvaret har infört i Sverige.

Göran Hägglund (KD)När EU:s bestämmelser ska anpassas till svenska förhållanden krävs en noggrann översyn. I det här fallet införde ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) och övriga regeringen en ny lag. Den innebär bland annat att de sjukhus som är involverade vid en organtransplantation ska rapportera om händelser som kan leda till allvarliga biverkningar eller att smittsamma sjukdomar överförs.

Dessutom ska Socialstyrelsen upprätta ett register över de sjukhus som ansvarar för att ta tillvara organ och utföra transplantationer. På så sätt blir tillsyn, forskning och statistik bättre – och i förlängningen patientsäkerheten.

Kristdemokraterna arbetar för att fler ska kunna donera organ. För ett år sedan tillsatte Göran Hägglund en utredning som ska se över möjligheten till fler donationer. Han skrev om behoven i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Ett nytt hjärta innebär skillnaden mellan liv och död. Detta vet svenskarna. Det är säkerligen därför som så många som 80 procent enligt olika undersökningar är positivt inställda till att donera organ efter sin död. Hälften av dessa har dock inte aktivt tagit ställning i donationsfrågan, varken muntligt eller skriftligt.
Att så många som 800 personer står i kö för organtransplantation visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet för att om möjligt ge dessa patienter livsmöjlighet.

 

83. Sverige får en läkemedelsstrategi

Läkemedel. Foto: Wikimedia Commons

För första har läkemedelsbranschen, politiker, myndigheter och vården gemensamt bestämt vilka områden som ska vara prioriterade när det gäller läkemedel. Socialminister Göran Hägglunds ansvar i regeringen har bland annat lett fram till en nationell läkemedelsstrategi.

Vi har tidigare nämnt de lokala ”strama-grupperna” som en del av den nationella läkemedelsstrategin. Den är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting och beslutades 2011. Den gör bland annat klart vilka aktörer som har ansvar för vilka frågor. Syftet är att vården ska bli mer effektiv och patientsäker.

Göran Hägglund (KD)– Det behövs en bättre samordning, koordinering och prioritering på läkemedelsområdet. Därför är det viktigt att vi samlar alla de myndigheter som är berörda för att få förankring och tyngd men också för att markera startpunkten för det som i höst ska vara grunden för en läke­medels­strategi, sa Göran Hägglund till Dagens Apotek när han presenterade planerna på läkemedelsstrategin.

Totalt har strategin ett 30-tal punkter där man ska göra insatser. Under 2014 satsar man särskilt på ett större fokus på patientens perspektiv och på att stärka arbetet mot antibiotikaresistens.

 

82. Sverige får en tydlig, sammanhållen patientlag

Jämlikhet och lag. Foto: Pixabay/Public Domain

Ett av Kristdemokraternas vallöften 2010 var en ny lag som skulle ta upp patienternas rättigheter och ge alla tillgång till en jämlik sjukvård. Den 6 mars lade socialminister Göran Hägglund (KD) fram regeringens förslag och vid nyår 2015 träder den i kraft.

Göran Hägglund (KD)– Det här är en lag som sätter den enskilde individens behov över sjukvårdens strukturer, säger Göran Hägglund till Dagens Medicin om lagen.

Den stora förändringen med den nya lagen är att det blir möjligt att välja primärvård och öppen specialistvård i hela landet, oavsett var man bor. Landstingen blir skyldiga att erbjuda öppen vård för patienter som andra landsting har ansvar för.

– På det sättet gör vi det enklare för patienten att söka vård i andra landsting än där man är bosatt, säger Göran Hägglund.

Dessutom ska patienten få mer och tydligare information. Möljigheten att få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion, ökar också.

– Många gånger skulle konflikter mellan patienter och sjukvården kunna undvikas om patienten fick möjlighet att få en andra medicinsk bedömning, säger Göran Hägglund.

 

81. En möjlig pendeltågslinje norr om Stockholm

SL:s pendeltåg. Foto: "DavidArthur"/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna i Stockholm är det mest drivande partiet för Norrortsbanan, en pendeltågssträcka som bland annat går till Kista och Täby. SL utreder nu frågan.

I början av 2012 diskuterade politikerna det nya förslag för kollektivtrafiken som de två studenterna David Tiberg och Alexander Pikosz vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, tagit fram. Kristdemokraterna var det enda partiet som gav sitt tydliga stöd med en gång.

– Det kan vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby, samt ett alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. Norrortsbanan måste bli föremål för grundlig analys, sa Michael Stjernström (KD), gruppledare i trafiknämnden till Mitt i Kista.

Senare har Kristdemokraterna drivit opinion för Norrortsbanan genom debattartiklar och arbete i trafiknämnden i landstinget. Vi fick med oss Alliansen på att undersöka Norrortsbanan som en möjlighet i en idéstudie om hur nordöstra Stockholm ska få en kollektivtrafik med högre kapacitet.

– Att SL nu ska utreda Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby centrum, Sollentuna och Kista är positivt. Med pendeltåg från Täby till Stockholms centralstation kan restiden halveras till omkring 15 minuter utan att resenärerna behöver göra något påfrestande byte, kommenterade Michael Stjernström, i juni 2012.