80. Barn får högre säkerhet när det gäller läkemedel

Nallebjörn på sjukhus. Foto: Christiaan Trebert (CC BY-SA)

Att Kristdemokraterna sätter barns och unga i fokus märks i statens budget. Under 2014 satsar regeringen på att förskrivningen av läkemedel till barn ska bli säkrare.

Alliansregeringen satsar i budgeten 5 miljoner kronor 2014 och 10 miljoner kronor 2015 för att stödja den utveckling som pågår inom hälso- och sjukvården med att förbättra läkemedelsbehandlingen för barn. Det handlar om att förbättra informationen, och göra den samlad och strukturerad.

Vården av barn ska vara baserad på vad som bevisat fungerar. Tyvärr har det inte varit så hittills. Hälften av alla läkemedel som barn får på sjukhus är inte godkända för användning på barn. Därför är det viktigt med mer kunskap, så att barnens patientsäkerhet kan bli bättre.

Arbetet  genom samlad, strukturerad information som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Syftet med satsningen är att öka patientsäkerheten.

79. ME/CFS-patienter i Stockholm får bättre vård

Smärta.

Kristdemokraterna är i Stockholms län ett parti som kämpar för rehabilitering och inte minst behandling för ME/CFS-patienter. Arbetet kommer resultera i en mottagning för patientgruppen under hösten 2014.

ME/CFS brukar benämnas ibland som kroniskt trötthetssyndrom och drabbar 40 000 personer i landet. Vi har tidigare nämnt att ME/CFS kommer att ingå i vårdvalet för rehabilitering för långvarig smärta och utmattningssyndrom (vilket för övrigt är andra frågor som Kristdemokraterna har ansvar för).

Kristdemokraterna har tidigare också kämpat för den ME/CFS-klinik som infördes 2011 på Danderyds sjukhus och det finns även en mottagning på Karolinska Sjukhuset. Nu ska vi sluta behandla patienterna i olika projekt och ge dem en fast vårdkontakt inom ramen för vårdvalet.

78. Alla i Sverige får själva välja vårdcentral

Vårdcentral. Foto: Jacob Christensen (CC BY-SA)

Vi har varit inne på valfrihet tidigare i den här bloggen. En avgörande reform för att ge människor större möjligheter att påverka sin egen vård trädde i kraft 1 januari 2010. Tack vare valfriheten i primärvården har 180 nya vårdcentraler startat sedan dess.

Göran Hägglund (KD)– Det borde vara en självklarhet för varje patient att själv får välja vilken vårdcentral man vill gå till – eller att välja bort vård som inte fungerar. Nu ser vi till att det blir verklighet. Införandet av vårdvalsmodellen stärker patientens ställning, ökar mångfalden i vården och gör primärvården till en mer attraktiv arbetsplats, sa socialminister Göran Hägglund (KD) inför regeringens beslut.

Landstingen är i dag skyldiga att införa ett vårdvalssystem som ger patienterna rätt att välja privata eller offentliga vårdcentraler. Alla vårdföretag som lever upp till landstingens krav kan starta en vårdcentral.

Redan tidigare fanns vårdval i flera landsting. Vid årsskiftet 2010 infördes det alltså i hela landet. Enligt Göran Hägglund fanns en bred majoritet i flera landsting för att införa vårdval. Systemet följs upp hela tiden, bland annat av Konkurrensverket och Socialstyrelsen.

77. Alla barn i Stockholm får vaccination mot hepatit B

Vaccination av barn. Foto: Pascal Dolémieux/Sanofi Pasteur (CC BY-SA)

Under 2013 införde Stockholms läns landsting vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Initiativet kom från Kristdemokraterna.

När Alliansen presenterade sin budget under våren året före var vaccinationen med. Kristdemokraterna, som sätter barn och unga i fokus, drev frågan, inte minst för att skydda barn som reser utomlands.

– Det är en viktig folkhälsoinsats, liksom att vi för några år sedan införde pneumokockvaccination så att alla föräldrar som ville kunde ge sina barn det. Båda reformerna har varit på initiativ av mitt eget parti. Det här är angelägna folkhälsoinsatser, och jag tror att de kommer att betyda mer än mycket annat som vi diskuterar i dag därför att det får en långsiktig verkan, sa Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman (KD) när budgeten debatterades.

Nu är hepatit B med i vaccinationsprogrammet för barn. Alla barn födda efter 1 oktober 2012 får gratis vaccination på barnavårdscentralen.

76. De mest sjuka äldre får bättre vård

Sjukhuskorridor.

En av regeringens stora vårdsatsningar sedan valet 2010 har varit den på de mest sjuka äldre. Totalt satsar äldreministern Maria Larsson (KD) och övriga Alliansen 4,3 miljarder kronor på en bättre vård och omsorg för den här gruppen.

Det handlar alltså om personer över 65 år som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Antalet ökar allteftersom befolkningen i Sverige blir äldre.

Maria Larsson (KD)Satsningen kom till 2011 eftersom Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund (KD) såg att stat, kommuner och landsting inte hade lyckats ge de mest sjuka äldre tillräckligt bra vård och omsorg.  Målet var bättre samverkan, att använda resurserna effektivt och att utgå från patienternas behov.

Det är viktigt att se varje person som kommer till sjukvården för sig, och speciellt viktigt för den här gruppen. Varje patient har sin livssituation, sina behov, sina symtom och sina besvär. Kraven är höga på kontinuitet, överblick och samverkan.Till sin hjälp har regeringen ekonomiska incitament, som styrs genom årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Under 2014 omfattar överenskommelsen drygt en miljard kronor.

– På fem års sikt ska det arbete som bedrivits inom ramen för satsningen vara en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Detta är inget tidsbegränsat projekt – det är ett centralt budskap. Jag hoppas också att man kommer att se tillbaka på den här tidsperioden som att det var då Sverige tog avgörande utvecklingssprång inom vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, sa Maria Larsson i ett tal när satsningen nyss hade dragit igång.

 

Läs mer: Informationsblad om arbetet för de mest sjuka äldre >>

75. Pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm

Snabbgående pendelbåt. Konceptbild: Magnus Forsberg, SSPA

Pendelbåtslinjer på Stockholms inre vattenvägar var ett tydligt vallöfte från Kristdemokraterna i Stockholms län inför valet 2010. Inte minst har vi velat införa en pendelbåt till Ekerö. Sedan dess har vi fått med oss den övriga Alliansen i landstinget på pendelbåt på sträckan Ekerö-Gamla stan.

Framför allt hände det mycket under 2013. Kristdemokraterna berättade inför Alliansens budgetförhandlingar om förslaget. Det möttes av visst gillande från flera håll. Alliansen enades och pendelbåtarna till Ekerö skrevs med i landstingets budget. Vi försvarade samhällsnyttan med linjen och förespråkade pendelbåtar som en del av ett helt nytt tänk när det gäller arbetspendling.

I slutet av augusti fattade trafiknämnden beslut om att förbereda en upphandling av snabba, miljövänliga båtar och inleda förhandlingar med bland andra Ekerö kommun.

Karl Henriksson (KD)– Med tanke på renoveringen av Slussen och att delar av Ekerövägen stängs av under byggandet av Förbifart Stockholm är det nödvändigt att avlasta bussarna och tunnelbanan. Vi behöver utnyttja de vattenvägar som finns i Stockholm för snabba tvärförbindelser, säger Karl Henriksson (KD), som sitter i trafiknämnden.

Nu pågår arbetet med att förbereda starten av rutten. Enligt beslutet i augusti ska den trafikera sträckan Ekerö – Hägerstenshamnen – Kungsholmstorg – Gamla stan.

– Restiden skulle åtminstone bli densamma som med annan kollektivtrafik, men förmodligen skulle det gå snabbare. Fördelarna är att man slipper ett byte och att man får ett bekvämt, miljövänligt sätt att åka in till stan, sa Karl Henriksson till Metro i samband med beslutet.

74. Krafttag för barns och ungas psykiska hälsa

Barn ska må bra. Foto: "Ranveig"/Wikimedia Commons

– För mig är frågan om psykisk ohälsa bland barn och unga prioriterad. Vi måste arbeta för att förbättra situationen, i allt från attityder och bemötande till tillgänglig vård. Det här är en av de viktigaste framtidsfrågorna för den unga generationen.

Göran Hägglund (KD)Så sade socialminister Göran Hägglund (KD) när han presenterade regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om barns och ungas psykiska hälsa. Satsningen handlar om att pröva nya idéer i de kommuner och landsting som vill delta i utvecklingsarbete. Beslutet togs under 2011.

Regeringens arbete för barn och unga med psykisk ohälsa handlar också om att förbättra tillgängligheten till vården. Där har man satsat 214 miljoner kronor på att förkorta väntetiderna. Pengarna används ungefär som kömiljarden, det vill säga att landstingen kan få del av medlen genom att nå upp till vissa mål. Hälften av pengarna handlar om att 90 procent av de barn och unga som ska få en första bedömning får den inom 30 dagar. Den andra hälften handlar om att minst 80 procent av de barn och unga som ska få en fördjupad utredning eller behandling ska ha påbörjat den inom 30 dagar.

Kristdemokraterna tycker att vi i förebyggande syfte behöver stärka de strukturer och gemenskaper som våra barn och unga finns i, såsom familj och skola, och underlätta etablering på arbetsmarknaden. Men vi behöver också stärka tillgången till vård för de unga som drabbas av psykisk ohälsa. Vi prioriterar arbetet med barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

– Vi ser en stor utvecklingspotential inom nästan alla områden vad gäller ungas psykiska hälsa, och det är det vi ska arbeta vidare med nu, säger Göran Hägglund. Det krävs krafttag och målmedvetet arbete både på nationell och lokal nivå, säger Göran Hägglund.

73. Stockholm får ett modernt nät av spårväg

Spårväg City. Foto: "Kaffeeinstein"/Flickr (CC BY-SA)

Spårväg City, Tvärbanan, Spårväg syd och projektet att göra om busslinje 4 till spårväg är bara de första stegen. Kristdemokraterna arbetar för att Stockholm i framtiden kommer att ha ett nät av spårväg.

Karl Henriksson (KD)– Vi vill att spårvägsutbyggnaden börjar i etapper så snart som möjligt. Det är glädjande att fler partier nu vill vara med och genomföra Kristdemokraternas trafikförslag, så att restiderna blir kortare, nya tvärförbindelser blir till och människor får lättare att få ihop sina liv, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

I den nya stomnätsplanen för kollektivtrafiken i Stockholms län ska arbetet med att ersätta linje 4 med spårväg prioriteras. De redan beslutade planerna på att koppla ihop Spårväg city med Lidingöbanan, förlänga Tvärbanan till Sickla och där skapa en bytespunkt med Saltsjöbanan är viktiga delar i att underlätta människors vardagsresor.

– Mycket har hänt sedan Stockholm sade adjö till spårvagnsnätet på 1960-talet. Nu har vi hög komfort, jämn gång, hög kapacitet och möjlighet att lätt ta sig ombord. De moderna spårvagnarna har gjort succé över hela världen, sa Michael Stjernström (KD) när spårväg city invigdes 2010.

Vi vet att resenärerna uppskattar spårväg. Kristdemokraterna fortsätter att driva sin spårvägspolitik för Stockholm, så att kollektivtrafiken kan bli ännu mer effektiv och miljövänlig.

Som av en händelse skriver Metro i dag: Alliansen har bestämt sig – 4:an ska bli spårväg >>

72. Ordning och reda när nya läkemedel införs

Läkemedel. Foto: "Entetha"/Wikimedia Commons

Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Smaka på de orden. De betyder nämligen att det tack vare Kristdemokraterna har blivit mer ordning och reda på hur läkemedel används i Sverige.

Landstingen har olika förutsättningar för att hantera när nya läkemedel dyker upp. Man vet ofta inte så mycket om vilka effekter de nya läkemedlen har i den kliniska verkligheten. Det betyder att det finns en risk för att patienter får tillgång till medicin i olika hög grad och vid olika tidpunkter, beroende på var de bor.

Göran Hägglund (KD)Kristdemokraterna med den ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) i spetsen har, tillsammans med övriga regeringen, arbetat fram en samlad introduktionsprocess för hela landet. Projektet startade 2013 och förstärks under 2014.

Ambitionen är att nya läkemedel som forskas fram ska införas för patienterna så tidigt som möjligt. Ett viktigt steg för detta är att följa upp den läkemedelsbehandling som har ordinerats till patienter på landets sjukhus. Genom att göra sådana studier kan man få en helhetsbild av hur den svenska befolkningen använder läkemedel.

Förutom de 40 miljoner som regeringen satsar på nya samarbetsformer när det gäller läkemedel går 10 miljoner kronor till Läkemedelsverket och 10 miljoner till E-hälsomyndigheten per år från och med 2014. Satsningen handlar om att de båda myndigheterna ska fungera som nav i arbetet med uppföljningen av nya läkemedel.

71. Nya grupper av patienter får vårdcoacher

Barn leker läkarundersökning. Vårdcoacher lotsar patienter genom vårdens instanser.

Under mandatperioden 2010–2014 har Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetat för att fler grupper ska få tillgång till vårdcoacher. Sedan 2012 har det här genomförts.

Vårdcoacher är erfarna, specialutbildade sjuksköterskor som erbjuder stöd till enskilda patienter med omfattande behov av vård under en begränsad tid. De ger råd, stöd och lotsar mellan vårdkontakterna. I Stockholms län har projektet med vårdcoacher varit framgångsrikt. Vårdcoacherna hjälper de svårast sjuka patienterna, ofta äldre och multisjuka, till ökad livskvalitet och rätt vårdnivå.

Därför har Kristdemokraterna, som är ansvariga för äldre och multisjuka, och övriga Alliansen i landstinget byggt ut satsningen på vårdcoacher, från att de från början införts på försök. Under 2013 började psykiatrin att omfattas.

Förutom att vårdcoacherna underlättar för patienterna förbättrar de och effektiviserar vården. Tidigare stod 1 procent av befolkningen i Stockholms län för 30 procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården i landstinget. I genomsnitt hade åtta olika diagnoser och 65 vårdkontakter per år. 65 procent av dessa patienter var över 65 år. Vi fortsätter arbetet med vårdcoacherna, för att stegvis utveckla satsningen och göra den ännu mer effektiv.