6. En strategi för ökad jämlikhet i vården

Jämlikhet i vården.

Människor bemöts ibland på olika sätt i vården utan att några skillnader är motiverade. Deras vård får olika resultat. Så ska det inte vara. Enligt Kristdemokraternas människosyn är varje människa unik och vi har alla samma okränkbara värde.

Det här synsättet präglar hälso- och sjukvårdsarbetet i regeringen, där arbetet för jämlikhet och kvalitet i vården har lett fram till en samlad strategi. Regeringen kommer fram till 2016 arbeta enligt strategin för att synliggöra de skillnader som finns, undanröja dem och följa utvecklingen. Strategin låg klar i december 2012.

En jämlik vård innebär att bemötandet, vården och behandlingen ska erbjudas på lika villkor. Saker som ålder, kön, sexuell läggning, personliga egenskaper, bostadsort, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet eller religion ska inte spela någon roll.

För att ytterligare underlätta arbetet för en jämlik vård har socialminister Göran Hägglund talat om att göra sjukvården statlig i stället för landstingsstyrd. För att kunna erbjuda en jämlikt fördelad vård kan landstingen vara för små och för svaga. Här finns erfarenheter att ta efter från närliggande länder.

I dag finns strategin på plats. Man ger stöd och stimulerar till utveckling av vården, man arbetar för samverkan och dialog mellan aktörer och patienter, man sätter in åtgärder inom särskilda områden där jämlikheten behöver förbättras, man arbetar för att förbättra system och stödstrukturer och man analyserar de skillnader som finns samt resultatet av arbetet.

Här finns mer information om strategin >>

Här kan du läsa strategin i sin helhet >>