46. Provköp för att kolla om butiker tar leg blir tillåtet

Öl. Foto: John Blyberg/Wikimedia Commons

Från och med 1 maj i år får kommuner genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel för att se om butiker kontrollerar åldern på den som köper. Den nya lagen är ett led i Maria Larssons och övriga regeringens arbete för att skydda barn och unga från skador av alkohol och tobak.

Sverige är ett av de första länderna att ha en lag för så kallade ”mystery shoppers”. Kommunerna får nu lagstöd för att skicka fram personer (18 år och uppåt) som handlar läkemedel, alkohol eller tobak. Butiker som inte sköter sig vet att de har ögonen på sig.

Maria Larsson (KD)– Det är mycket välkommet att vi nu fått detta arbete gjort. Tillsynsmyndigheten behöver verktyg för att kunna fullgöra sin tillsyn av att 18-årsgränsen upprätthålls vid inköp av tobak och folköl samt av icke receptbelagda läkemedel, sa barn- och äldreminister Maria Larsson när förslaget presenterades.

Åldersgränsen för de här varorna är 18 år. Att upprätthålla åldersgränserna har alltid varit en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Vi vet att barn och unga löper stor risk att skadas av alkohol och tobak. Även värktabletter och andra typer av receptfria läkemedel är ett utbrett problem bland ungdomar. Med kontrollköp har man därför ett sätt att begränsa tillgången till alkohol, tobak och läkemedel i butiker.

38. Äldre på särskilda boenden får dricka vin till maten

Maria Larsson (KD)

Från och med juni 2012 har Kristdemokraterna sett till att människor får mer valfrihet på ålderns höst. Äldreminister Maria Larsson har nämligen tagit fram en lag som innebär att särskilda boenden får servera vin eller sprit.

– Personer ska på ålderns höst kunna behålla sina vanor och kunna ta ett glas, även när man flyttat in på omsorgsboende. Det handlar om respekt och värdighet, sa Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson till Drugnews när förslaget presenterades.

38 snapsglasTidigare var regelverket oklart och kommuner hanterade frågan om alkohol på boenden på olika sätt. Efter att ha utrett frågan stod det klart att en ändring av lagen inte innebär några negativa konsekvenser för folkhälsan.

– Förslaget ska ses som ett stöd för personalen. Det ska inte finnas någon osäkerhet om det är tillåtet eller inte att servera alkohol, sa äldreminister Maria Larsson till DN i april 2011.

23. En samlad myndighet för folkhälsa

Grönt äpple. Folkhälsa. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

I dag den 23 januari är Folkhälsomyndigheten 23 dagar gammal. Den ansvarar sedan årsskiftet för hälsofrågor på nationell nivå.

– Genom att skapa en samlad myndighet för folkhälsofrågor på nationell nivå stärker vi insatserna för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare, säger socialminister Göran Hägglund.

Kristdemokraterna ser gärna att antalet myndigheter blir färre. På så sätt blir statens arbete ofta effektivare. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, och tar samtidigt över en del uppgifter från Socialstyrelsen. Uppgifterna handlar bland annat om smittskydd, frågor om icke smittsamma sjukdomar, levnadsvanor och ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

22. Krafttag i politiken för alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol. Foto: "MichaelGG"/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

– Cirka 15 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på skadeverkningar som kan kopplas till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Därför satsar regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under mandatperioden för att få ett långsiktigt förebyggande arbete.

Så sa Kristdemokraternas minister Maria Larsson, som har ansvar för många av folkhälsofrågorna, när hon lanserade regeringens strategi för det så kallade ANDT-området 2011. Sedan dess har strategin omsatts i en rad åtgärder. De handlar om att begränsa tillgängligheten, bekämpa narkotika, ge vård och behandling, ha bra kontroller av tobak och alkohol samt arbeta förebyggande.

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter.

– Vi måste ha en långsiktighet och uthållighet i de här frågorna, sa barn- och äldreminister Maria Larsson när strategin förbereddes.

Här kan du läsa vilka insatser regeringen gjorde under 2013 (sida 55) >>

 

12. Primärvårdscentraler utvecklas till hälsocentraler

Vårdcentral. Foto: "Hangsna"/Wikimedia Commons CC BY-SA

Vårdcentralerna ska arbeta mer med folkhälsa. Det har varit en kristdemokratisk fråga sedan valet 2010. Vi gick till val på att primärvården ska erbjuda lättillgänglig och effektiv livsstilsrelaterad rådgivning. I dag kan vi se att nationella riktlinjer finns på plats.

Frågan ligger egentligen hos de enskilda landstingen. De ansvariga ministrarna för sjukvården och folkhälsan Göran Hägglund och Maria Larsson har dock betonat vikten av folkhälsoarbetet. Det finns nu nationella riktlinjer för det här arbetet, liksom för hur det preventiva arbetet ska utföras. Samtidigt finns stimulansåtgärder som ska göra att fler landsting har riktlinjerna som en naturlig del av sitt arbete.

En annan viktig bit är den ökade mångfald av vårdcentraler som kommer av vårdvalet. Med valfrihetsreformen finns större möjligheter att etablera sig för den vårdgivare som vill arbeta förebyggande och med betoning på folkhälsa.

Inte bara den enskilde invånaren i Sverige har ansvar för hälsan. Kristdemokraterna anser att skolan och andra myndigheter i större utsträckning måste stötta människor till bättre levnadsvanor som att sluta röka, minska sitt alkoholintag, äta nyttigare och röra sig mer. Resultatet blir att människor mår bättre, med allt vad det innebär i form av välbefinnande och ett rikare liv samtidigt som samhället slipper stora vårdkostnader.

8. En effektivare lag mot dopning

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till dopningsmedel måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter.

Anabola steroider. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

I november 2010 lade Maria Larsson, ansvarig minister för dopningsfrågorna, fram en proposition med förslag på ändrade lagar för att bekämpa dopningen i Sverige. Riksdagen beslutade i februari 2011 att göra förslagen till lag och den 1 april samma år trädde ändringarna i kraft. Sedan dess har landet en skärpt dopningslag med höjd maxgräns till sex år i fängelse. Lagen gäller också för substanser som ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron eller tillväxthormon.

En av anledningarna till att lagändringarna behövdes var att det har blivit lättare att komma över dopningsmedel via internet. Nya substanser som inte hunnit bli dopningsklassade sprids snabbt. Med den nya lagen har polis och tull nu möjlighet att beslagta substanser som kan användas i missbrukssyfte. Samtidigt har Statens folkhälsoinstitut fått ökade befogenheter.