99. Hemlösa får SL-biljetter

SL-buss i vintertrafik. Foto: Melker Larsson/SL

Det är inte självklart för alla att stå upp för dem som har det svårast i samhället. För Kristdemokraterna är det dock en grundläggande värdering. I höstas ledde den till att hemlösa fick möjlighet att resa med SL-trafiken till vård, hjälpverksamheter och myndigheter.

– Vi har nåtts av rapporterna om att många frivilligorganisationer har lämnat sina lokaler i innerstan och flyttat till förorten. Den som är hemlös har inte längre gångavstånd för att få hjälp. Därför behöver SL stödja kostnaden för biljetter ekonomiskt. Det blir en liten kostnad för trafikförvaltningen, men en stor hjälp för de som är mest utsatta, sa Michael Stjernström (KD), ledamot i trafiknämnden, när han presenterade förslaget.

Redan den 12 november hade Kristdemokraterna fått med sig övriga Allianspartier på förslaget, så att trafiknämnden kunde besluta om 6 000 biljetter till hemlösa.

– Vi är jätteglada över att ha fått med oss resten av Alliansen på en möjlighet att underlätta tillvaron för människor som saknar hem. Trafikförvaltningen ska omgående börja samarbeta med organisationerna, vilket är viktigt när vädret blir allt kallare och vintern närmar sig, sa Michael Stjernström.

Frivilligorganisationer har sedan dess berättat om vilken positiv skillnad biljetterna har gjort för att hjälpa utsatta människor. Tyvärr uppskattade inte alla initiativet, men Michael Stjernström gav svar på tal i en debattartikel i Länstidningen Södertälje:

Vår människosyn utgår från att alla människor är lika mycket värda, att vi alla är ofullkomliga och att vi mår bra av att leva i ett samhälle som präglas av omtanke om varandra. Solidariteten och omtanken går bortom familj, grannskap, vänner, intresseföreningar och handlar om en strävan att jämna ut orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. En strävan att underlätta tillvaron för dem som har det svårt.

Ingen ska behöva vara hemlös i Stockholms län. Människor som av olika anledningar är hemlösa möter stora och viktiga insatser från frivilligorganisationer och kyrkor. Vi står på föreningarnas och de naturliga sammanslutningarnas sida och ser dem som en stomme i samhället.

94. SL blir fossilbränslefritt till år 2020

SL-buss som drivs av biogas. Foto: Wikimedia Commons

Att resa tillsammans med kollektivtrafik är bättre, för det ger en mindre påverkan på miljön än som att resa med egen bil. Därför lovade Kristdemokraterna redan inför valet 2006 att till år 2020 ska all SL-trafik vara fossilbränslefri till år 2020.

Kristdemokraterna vill inte bara att kollektivtrafiken skall ge mindre påverkan än den egna bilen. Kristdemokraterna vill att kollektivtrafiken ska vara det bästa alternativet som är hållbart över tiden.

Spårtrafiken har det sedan länge varit miljömärkt och därmed producerats av förnyelsebar energi. För busstrafiken har dock läget varit ett helt annat. De flesta SL-bussarna gick 2006 på diesel, vilket inte är hållbart på sikt. Kristdemokraterna har därför bland annat arbetat fram målet att fasa ut alla dieselbussar till år 2020.

År 2010 drevs endast 33 procent av SL-bussarna med förnyelsebar energi. Vid utgången av 2012 hade den siffran ökat till 63 procent. Numera är det ingen som tvekar på att busstrafiken kan bli fossilbränslefri till år 2020.

Genom ett aktivt miljöarbete från Kristdemokraterna och de andra partierna i Alliansen är SL som Sveriges största aktör inom busstrafiken med och sätter en ny och mer miljövänlig standard för kollektivtrafiken.

92. Färdtjänstens resenärer får resa utan kostnad i skärgården

Waxholmsbolagets båt M/S Saxaren i skärgården. Foto: Kenneth Hallman/Waxholmsbolaget

Från och med i år kan äldre och personer med funktionsnedsättning som har rätt till färdtjänst resa med sitt SL Access-kort på Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar. Det innebär att de inte behöver betala extra för att resa i Stockholms skärgård.

Kristdemokraternas målsättning är att fler personer med funktinsnedsättning ska kunna resa med kollektivtrafiken. Därför har exempelvis alla bussar utrustats med låggolv/låginsteg. Resultatet av kollektivtrafikens tillgänglighetsarbete är att resenärer med färdtjänsttillstånd gör allt fler resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Även tillgängligheten ombord på skärgårdsbåtarna har avsevärt förbättrat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningars att resa i skärgården. Numera är alla skärgårdsfartyg tillgänglighetsanpassade, vilket möjliggör en god tillgänglighet för alla.

Från den 1 januari år gäller även färdtjänstkortet ombord på Waxholmsbolagets fartyg. På samma sätt som färdtjänstresenärerna utan extra kostnad får resa ombord i SL-trafiken får de nu resa med båtarna i skärgården. Beslutet var ett viktigt steg i att ge alla resenärer med funktionsnedsättning samma möjlighet att resa med kollektivtrafiken oavsett om färdmedel.

Karl Henriksson (KD)Kristdemokraten Karl Henriksson är ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting och är den som har varit ansvarig för beslutet. Kristdemokraterna vill nu gå vidare och låta övriga resenärers SL-kort gälla på skärgårdsbåtarna. I och med beslutet för färdtjänstresenärerna finns nu inga formella hinder.

87. Resecoacher till äldre och funktionsnedsatta

Tunnelbanor i SL-trafiken. Foto: Wikimedia Commons

Sedan 2013 får personer som har behov av färdtjänst hjälp med att komma i kontakt med SL-trafiken. De resecoacher som införts under Kristdemokraternas ansvar hjälper resenärer att köpa biljetter, med handledning och med information.

Genom satsningen på resecoacher får resenärer handgriplig hjälp för att få ökade möjligheter att åka med kollektivtrafiken. Många färdtjänstresenärer har otillräcklig kunskap om kollektivtrafiken, trots de stora satsningar som genomförts i Stockholm på tillgänglighet, såväl på stationer som fordon.

På det här sättet minskar behovet av färdtjänst, vilket både minskar utanförskapet för de som berörs och har positiva effekter för ekonomin. Att öka tillgängligheten och integrationen i samhället för personer med rörelsehinder är en process, men med resecoacherna tar vi ett viktigt steg i den processen.

Nu vidareutvecklar vi projektet. Resecoacherna ska bland annat bli mer personliga. De informerar i dag i bland annat föreningar. Målet är att alla som är behov av färdtjänst och som vill också ska få det stöd de behöver för att få ökad tillgång till kollektivtrafiken i Stockholm.

 

Här kan du läsa mer om hur SL arbetar med resecoacher (sidan 21) >>

86. Mystery shoppers för färdtjänsten i Stockholm

Taxi i Stockholm. Foto: عبد المؤمن (CC BY-SA)

Bemötandet inom färdtjänsten i Stockholm kan förbättras. Därför har Kristdemokraterna och färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) arbetat för åtgärder för att se hur färdtjänsten fungerar i praktiken.

Karl Henriksson (KD)– Färdtjänsten måste bli tuffare när det uppdagas fel och måste stänga av taxichaufförer i fler fall än man gjort hittills. Vi måste visa att vi verkligen menar allvar med de bemötandekrav vi faktiskt ställer, sa Karl Henriksson (KD) till Dagens Nyheter i februari.

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att följa upp trafiken så att taxibolagen lever upp till en god service och ett gott bemötande. För några veckor sedan hade vi fått med oss Alliansen i landstinget, så att trafiknämnden kunde besluta att utreda möjligheten att införa ”mystery shoppers”, spökresenärer, inom färdtjänsten.

– Vi planerar att börja jobba med ”mystery shoppers” som är ute i hemlighet och provåker i trafiken för att se hur det är. Egentligen vill ju vi att varje resenär är en ”mystery shopper” och anmäler varje gång det inte fungerar, sa Karl Henriksson till DN.

81. En möjlig pendeltågslinje norr om Stockholm

SL:s pendeltåg. Foto: "DavidArthur"/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna i Stockholm är det mest drivande partiet för Norrortsbanan, en pendeltågssträcka som bland annat går till Kista och Täby. SL utreder nu frågan.

I början av 2012 diskuterade politikerna det nya förslag för kollektivtrafiken som de två studenterna David Tiberg och Alexander Pikosz vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, tagit fram. Kristdemokraterna var det enda partiet som gav sitt tydliga stöd med en gång.

– Det kan vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby, samt ett alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. Norrortsbanan måste bli föremål för grundlig analys, sa Michael Stjernström (KD), gruppledare i trafiknämnden till Mitt i Kista.

Senare har Kristdemokraterna drivit opinion för Norrortsbanan genom debattartiklar och arbete i trafiknämnden i landstinget. Vi fick med oss Alliansen på att undersöka Norrortsbanan som en möjlighet i en idéstudie om hur nordöstra Stockholm ska få en kollektivtrafik med högre kapacitet.

– Att SL nu ska utreda Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby centrum, Sollentuna och Kista är positivt. Med pendeltåg från Täby till Stockholms centralstation kan restiden halveras till omkring 15 minuter utan att resenärerna behöver göra något påfrestande byte, kommenterade Michael Stjernström, i juni 2012.

75. Pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm

Snabbgående pendelbåt. Konceptbild: Magnus Forsberg, SSPA

Pendelbåtslinjer på Stockholms inre vattenvägar var ett tydligt vallöfte från Kristdemokraterna i Stockholms län inför valet 2010. Inte minst har vi velat införa en pendelbåt till Ekerö. Sedan dess har vi fått med oss den övriga Alliansen i landstinget på pendelbåt på sträckan Ekerö-Gamla stan.

Framför allt hände det mycket under 2013. Kristdemokraterna berättade inför Alliansens budgetförhandlingar om förslaget. Det möttes av visst gillande från flera håll. Alliansen enades och pendelbåtarna till Ekerö skrevs med i landstingets budget. Vi försvarade samhällsnyttan med linjen och förespråkade pendelbåtar som en del av ett helt nytt tänk när det gäller arbetspendling.

I slutet av augusti fattade trafiknämnden beslut om att förbereda en upphandling av snabba, miljövänliga båtar och inleda förhandlingar med bland andra Ekerö kommun.

Karl Henriksson (KD)– Med tanke på renoveringen av Slussen och att delar av Ekerövägen stängs av under byggandet av Förbifart Stockholm är det nödvändigt att avlasta bussarna och tunnelbanan. Vi behöver utnyttja de vattenvägar som finns i Stockholm för snabba tvärförbindelser, säger Karl Henriksson (KD), som sitter i trafiknämnden.

Nu pågår arbetet med att förbereda starten av rutten. Enligt beslutet i augusti ska den trafikera sträckan Ekerö – Hägerstenshamnen – Kungsholmstorg – Gamla stan.

– Restiden skulle åtminstone bli densamma som med annan kollektivtrafik, men förmodligen skulle det gå snabbare. Fördelarna är att man slipper ett byte och att man får ett bekvämt, miljövänligt sätt att åka in till stan, sa Karl Henriksson till Metro i samband med beslutet.

73. Stockholm får ett modernt nät av spårväg

Spårväg City. Foto: "Kaffeeinstein"/Flickr (CC BY-SA)

Spårväg City, Tvärbanan, Spårväg syd och projektet att göra om busslinje 4 till spårväg är bara de första stegen. Kristdemokraterna arbetar för att Stockholm i framtiden kommer att ha ett nät av spårväg.

Karl Henriksson (KD)– Vi vill att spårvägsutbyggnaden börjar i etapper så snart som möjligt. Det är glädjande att fler partier nu vill vara med och genomföra Kristdemokraternas trafikförslag, så att restiderna blir kortare, nya tvärförbindelser blir till och människor får lättare att få ihop sina liv, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

I den nya stomnätsplanen för kollektivtrafiken i Stockholms län ska arbetet med att ersätta linje 4 med spårväg prioriteras. De redan beslutade planerna på att koppla ihop Spårväg city med Lidingöbanan, förlänga Tvärbanan till Sickla och där skapa en bytespunkt med Saltsjöbanan är viktiga delar i att underlätta människors vardagsresor.

– Mycket har hänt sedan Stockholm sade adjö till spårvagnsnätet på 1960-talet. Nu har vi hög komfort, jämn gång, hög kapacitet och möjlighet att lätt ta sig ombord. De moderna spårvagnarna har gjort succé över hela världen, sa Michael Stjernström (KD) när spårväg city invigdes 2010.

Vi vet att resenärerna uppskattar spårväg. Kristdemokraterna fortsätter att driva sin spårvägspolitik för Stockholm, så att kollektivtrafiken kan bli ännu mer effektiv och miljövänlig.

Som av en händelse skriver Metro i dag: Alliansen har bestämt sig – 4:an ska bli spårväg >>

69. Färdtjänsten i Stockholm får en värdighetsgaranti

Taxiskylt. Foto: "Al Fed"/Flickr (CC BY-SA)

I morgon beslutar trafiknämnden i Stockholms läns landsting att huvudstaden kommer att bli först i landet med en värdighetsgaranti för färdtjänsten. Resenärerna ska få kompensation om färdtjänsten inte lever upp till garantin.

Karl Henriksson (KD)– Den som behöver färdtjänst ska precis som den som behöver äldreomsorg bli bemött på ett värdigt sätt. Därför vill vi införa en värdighetsgaranti, där det tydligt deklareras vad som är en god kvalitet och ett gott bemötande inom färdtjänsten, så att vi kan upptäcka och arbeta bort missförhållanden, sa Kristdemokraternas gruppledare i trafiknämnden Karl Henriksson i februari.

Sedan dess har det gått fort, och nu är Alliansen överens. Taxibranschen, brukarorganisationerna och landstingets färdtjänstberedning, där Karl Henriksson är ordförande, ska enligt beslutet samarbeta för att ta fram en gemensam värdegrund, som ska resultera i en värdighetsgaranti. Kristdemokraterna har sedan tidigare infört en sådan värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.

Så här skrev Karl Henriksson i en debattartikel i Dagens Samhälle den 24 februari:

”Etik, moral och gemensamma värden behövs för att samspelet mellan olika parter ska fungera. Precis som i äldreomsorgen ska en värdighetsgaranti inom färdtjänsten därför ta upp vad som är en god kvalitet och vad som är ett gott bemötande. Det kan handla om god lokalkunskap, hjälp att ta sig i och ur taxibilen och att resenären blir kontaktad om det uppstår en försening. Det handlar också om ett inkännande bemötande från beställningscentralen, med lokalkännedom och goda språkkunskaper.”

 

Här kan du läsa mer om beslutet >>

67. Alla fordon i SL-trafiken får alkolås

Alkolås. Foto: "Rsheram"/Wikimedia Commons

Vi har tidigare berättat om alkolåsen i alla SL-bussar, men den här typen av trafiksäkerhetsarbete är värd att uppmärksamma igen. Stockholm är nämligen på god väg att som första land i världen ha alkolås i hela kollektivtrafiken – helt och hållet tack vare Kristdemokraterna.

Karl Henriksson (KD)– Arbetet med att utrusta samtliga fordon i SL-trafiken med alkolås startade med en motion från Kristdemokraterna 2005. Redan i dag finns alkolås i alla SL:s bussar och nu inför vi det även i tunnelbanan. Det är förmodligen ovanligt med tunnelbaneförare som kör alkoholpåverkade, men alkoholmissbruk är en hemlighet som många bär på i vårt samhälle och ibland gör folk dumma saker. Ifall omdömet sviktar ska tekniken sätta stopp, säger Karl Henriksson (KD), som nu är gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

I början av mandatperioden fattades beslutet som innebär att all SL-trafik ska ha alkolås år 2020. Det införs i tunnelbanan, på Roslagsbanan och på lokalbanor. När pendeltågen byts ut finns alkolås även där. När det gäller sjötrafiken införs alkolås när man köper nya båtar.

Kristdemokraterna kommer att fortsätta att kämpa för att få bort rattfylleriet. Inom den trafik som upphandlas av landstinget är det självklart att onykterhet inte ska förekomma.