100. Barn och unga i Stockholm får glasögonbidrag

Barn med glasögon. Foto: Pixabay (Public domain)

Många har säkert märkt att majblommeförsäljningen är igång. I år är ett av föreningens krav, att föräldrar ska få pengar för glasögon till sina barn, uppfyllt. Det är Kristdemokraternas långvariga engagemang i frågan som har gjort att familjer med ansträngd ekonomi får hjälp.

Socialdemokraterna tog bort glasögonbidraget för barn i Stockholm 2004. I linje med Alliansens politik för en mer jämlik hälso- och sjukvård införs det nu igen.

– Vi har fram till nu varit det enda landstinget som inte gett glasögonbidrag till barn. De barn som har synfel riskerar att få problem med synutveckling och svårt att hänga med i skolan. Det här är ett stort framsteg för att ge barn i Stockholm bättre uppväxtvillkor utan att föräldrarnas ekonomiska situation behöver avgöra, sa Stig Nyman (KD), landstingsråd för Kristdemokraterna, när formerna blev klara.

Sedan länge har Kristdemokraterna drivit frågan. Trots att medierna velat måla upp en negativ bild har de goda argumenten segrat. När Stig Nyman och övriga Alliansledningen presenterade landstingets budget i maj 2012 fanns glasögonbidraget med. Nu under det andra kvartalet 2014 införs det. Som Stig Nyman sa till TT:

– Förut var vi sämst i landet, nu ska vi bli bäst i landet!

 

 

 Pojke med doktorskläder.

Med den här framgången med glasögonbidraget har vår 100-dagarskampanj gått i mål! Tack till dig som har följt oss under våren. Välkommen tillbaka under valåret för att se hur Kristdemokraterna får genomslag för vår politik. Det finns ju faktiskt tid för oss under den här mandatperioden att få igenom ännu fler förslag…

Efter valet den 14 september vill vi fortsätta göra Stockholm och Sverige bättre. Med din röst kan vi påverka mer!

Här kan du läsa mer om vad vi vill göra på alla olika politikområden >>

Här kan du läsa mer om vad vi vill göra för vården och trafiken i Stockholm >>

Här kan du bli medlem i Kristdemokraterna >>

Hjälp oss att göra skillnad!

 

93. Hälsofrämjande insatser får stort fokus i Stockholm

 Hälsosamma grönsaker. Foto: Pixabay/Public Domain

Kristdemokraterna har sedan 2010 arbetat för vårt vallöfte att ha ett starkt fokus på hälsofrämjande insatser. Genom insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskolan, skolan, arbetslivet och fritidsverksamheter arbetar vi tillsammans med övriga Alliansen i Stockholms läns landsting för att påverka människors hälsa i en positiv riktning.

Det finns starka samband mellan ohälsa och sjukdom och olika faktorer i samhället. Miljö, levnadsvanor och relationer är några exempel på faktorer som har betydelse för vår hälsa. Därför arbetar vi förebyggande med folkhälsoinsatser i Stockholm.

I Stockholms läns landsting finns dels en Folkhälsopolicy och inte minst en omfattande forskning på området vars resultat hela landet sen kan få ta del av. Policyn uppdaterades senast 2012 och har fem delmål: Ojämlikheten i hälsa ska minska, den miljörelaterade hälsan ska förbättras, den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras, ohälsa på grund av livsstil ska minska och den psykiska ohälsan ska minska.

Forskningen bedrivs främst inom tre forskningscentrum: Centrum för arbets- och miljömedicin, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och vårdforskning.

91. Barn med rörelsehinder kan välja träningsform

Barn med cp-skada tränar. Foto: EasyStand/Flickr (CC BY-SA)

Från och med i dag kan barn och unga med rörelsenedsättning välja träningsform i Stockholms läns landsting. Det är Kristdemokraterna med landstingsrådet Stig Nyman som har ansvar för habilitering och rehabilitering.

− Det här gör att det här är mer ett långtgående avtal än det tidigare. Här ingår inte bara CP-skadade barn utan också ”CP-liknande” sjukdomar eller funktionshinder, och barn och unga med ryggmärgsbråck, sa Stig Nyman i en radiointervju för någon vecka sedan.

Beslutet fattades i höstas. Vårdval införs för barn och unga upp till 19 år som har varaktiga nedsättningar i sin rörelseförmåga på grund av cerebral pares (CP) och en del andra funktionsnedsättningar. Beskedet togs emot med glädje av föräldrar till den här gruppen.

Nu får fler barn och unga möjlighet att välja metod och vårdgivare för sin intensivträning. På så sätt ökar tillgängligheten.

 

85. Fler fristående vårdgivare inom psykiatrin i Stockholm

Stockholm sett från luften. Foto: Benoit Derrier/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna i Stockholm lovade inför valet 2010 att ytterligare psykiatri skulle drivas av fristående vårdgivare. Sedan dess har detta uppfyllts. Alliansen i Stockholms läns landsting har gett möjlighet för fler aktörer inom psykiatrin och beroendevården.

Under 2011 gav hälso- och sjukvårdsnämnden uppdraget att upphandla psykiatrin och beroendevården i Upplands-Bro, Järfälla, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen. Totalt fick ungefär 200 000 invånare därmed nya vårdgivare.

Upphandlingar är till för att öka konkurrensen, vilket leder till högre kvalitet till lägre kostnad. I det här fallet var det uttalade syftet att stärka integrationen mellan psykiatrin och beroendevården. Mellan 40 och 60 procent av patienterna beräknades ha både psykiatriska problem och missbruksproblem.

Tillgängligheten till psykiatrin i Stockholm har sedan dess ökat. Som vi tidigare har berättat har vi infört vårdval inom psykiatrin. Genom att låta andra än bara landstinget ge vård ger vi plats för fler idéer och höjer kvaliteten.

79. ME/CFS-patienter i Stockholm får bättre vård

Smärta.

Kristdemokraterna är i Stockholms län ett parti som kämpar för rehabilitering och inte minst behandling för ME/CFS-patienter. Arbetet kommer resultera i en mottagning för patientgruppen under hösten 2014.

ME/CFS brukar benämnas ibland som kroniskt trötthetssyndrom och drabbar 40 000 personer i landet. Vi har tidigare nämnt att ME/CFS kommer att ingå i vårdvalet för rehabilitering för långvarig smärta och utmattningssyndrom (vilket för övrigt är andra frågor som Kristdemokraterna har ansvar för).

Kristdemokraterna har tidigare också kämpat för den ME/CFS-klinik som infördes 2011 på Danderyds sjukhus och det finns även en mottagning på Karolinska Sjukhuset. Nu ska vi sluta behandla patienterna i olika projekt och ge dem en fast vårdkontakt inom ramen för vårdvalet.

77. Alla barn i Stockholm får vaccination mot hepatit B

Vaccination av barn. Foto: Pascal Dolémieux/Sanofi Pasteur (CC BY-SA)

Under 2013 införde Stockholms läns landsting vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Initiativet kom från Kristdemokraterna.

När Alliansen presenterade sin budget under våren året före var vaccinationen med. Kristdemokraterna, som sätter barn och unga i fokus, drev frågan, inte minst för att skydda barn som reser utomlands.

– Det är en viktig folkhälsoinsats, liksom att vi för några år sedan införde pneumokockvaccination så att alla föräldrar som ville kunde ge sina barn det. Båda reformerna har varit på initiativ av mitt eget parti. Det här är angelägna folkhälsoinsatser, och jag tror att de kommer att betyda mer än mycket annat som vi diskuterar i dag därför att det får en långsiktig verkan, sa Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman (KD) när budgeten debatterades.

Nu är hepatit B med i vaccinationsprogrammet för barn. Alla barn födda efter 1 oktober 2012 får gratis vaccination på barnavårdscentralen.

71. Nya grupper av patienter får vårdcoacher

Barn leker läkarundersökning. Vårdcoacher lotsar patienter genom vårdens instanser.

Under mandatperioden 2010–2014 har Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetat för att fler grupper ska få tillgång till vårdcoacher. Sedan 2012 har det här genomförts.

Vårdcoacher är erfarna, specialutbildade sjuksköterskor som erbjuder stöd till enskilda patienter med omfattande behov av vård under en begränsad tid. De ger råd, stöd och lotsar mellan vårdkontakterna. I Stockholms län har projektet med vårdcoacher varit framgångsrikt. Vårdcoacherna hjälper de svårast sjuka patienterna, ofta äldre och multisjuka, till ökad livskvalitet och rätt vårdnivå.

Därför har Kristdemokraterna, som är ansvariga för äldre och multisjuka, och övriga Alliansen i landstinget byggt ut satsningen på vårdcoacher, från att de från början införts på försök. Under 2013 började psykiatrin att omfattas.

Förutom att vårdcoacherna underlättar för patienterna förbättrar de och effektiviserar vården. Tidigare stod 1 procent av befolkningen i Stockholms län för 30 procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården i landstinget. I genomsnitt hade åtta olika diagnoser och 65 vårdkontakter per år. 65 procent av dessa patienter var över 65 år. Vi fortsätter arbetet med vårdcoacherna, för att stegvis utveckla satsningen och göra den ännu mer effektiv.

70. En utveckling av mobila team inom psykiatrin

Landstingshuset i Stockholm.

När det gäller den psykiatriska vården i Stockholm har landstinget länge använt sig av mobila team. Kristdemokraterna lovade inför förra valet att utveckla de mobila teamen, så att människor inte behöver återfalla så att de behöver läggas in. 

Vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting har fått i uppdrag att ha mobila team. Sådana finns nu på alla kliniker utom vid Psykiatricentrum i Södertälje, som anses ha för små volymer.

De mobila teamen inom psykiatrin är en länk mellan olika instanser. I det mobila teamet finns mångårig erfarenhet och kompetens inom beroendevård och psykiatri. Teamet består av mentalskötare, sjuksköterskor och specialistläkare.

När det saknas möjligheter att etablera och upprätthålla en stadig kontakt med den som behöver vård finns det mobila teamet där för att stötta där patienten befinner sig. Teamet kan komma ut för att göra bedömningar på plats klockan 8–22 alla dagar.

65. Utmattade och ME/CFS-patienter får välja vård

Patient med smärta. Foto: Wikimedia Commons

I tisdags blev det klart. Patienter med långvarig smärta och utmattningssyndrom i Stockholms läns landsting ska själva få välja vårdgivare. ME/CFS, det vill säga kroniskt trötthetssyndrom, kommer att ingå i det vårdvalet.

Kristdemokraterna har länge drivit politiken att vårdvalet i Stockholm ska utökas med ME/CFS-patienterna. Stig Nyman (KD) är ansvarigt landstingsråd för rehabilitering av kroniska sjukdomar, och han räknar med att de patienter som nu kommer att omfattas av vårdvalet ska få bättre behandling.

Stig Nyman (KD)– De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman.

Innan beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden i tisdags fanns 28 vårdvalsområden i Stockholms län. Nu införs vårdval enligt Lag om valfrihetssystem, LOV, för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Vårdvalet startar i oktober. När det gäller ME/CFS ska landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör ta fram ett förslag på hur vårdvalet ska utformas.

59. Stor satsning på psykiatri inom äldrevården

Äldre kvinna.

Kristdemokraterna är ansvariga för geriatriken i Stockholms landsting och har därför kunnat arbeta för att uppfylla vallöftet från 2010: En större satsning på den geriatriska psykiatrin.

Under de senaste fyra åren har Kristdemokraterna och övriga Alliansen arbetat för att få in fler fler äldrepsykiatriska vårdtjänster inom både bedömnings- och behandlingsarbetet. Alla sektorer som arbetar med psykiatri har fått pengar som speciellt ska användas för äldreinsatser. Dessutom har vi satsat på en bättre samverkan mellan vårdgivarna, så att vården blir mer effektiv.

Genom satsningen finns numera också en vårdavdelning med heldygnsplatser, en öppenvårdsmottagning och ett konsultteam som ska stötta psykiatrin i landstinget med specialistkunskaper om äldre. Vi satsar på utbildning och utveckling.

Det finns också ett mobilt team som stöttar sjukhem och geriatriska kliniker kring patienter som kan vara både dementa och ha psykisk sjukdom.

Kristdemokraterna anser att vården ska ha en helhetssyn på människan och ta hänsyn även till själsliga behov. Runtom i landet märks det i att Kristdemokraterna satsar på psykiatrin. Målet är att alla som vårdas inom psykiatrin ska få ett liv i delaktighet och gemenskap.