88. Äldre patienter får läkemedelsgenomgångar

Äldreminister Maria Larsson (KD) har genomfört ett av Kristdemokraternas vallöften som kommer att ge utsatta patienter en säkrare och mer effektiv vård: Äldre som har många läkemedel får numera särskilda läkemedelsgenomgångar.

Behovet var inte svårt att se. Minst 10 procent av alla över 65 år i Sverige får fel medicin. Det är fler än 160 000 personer. Orsaken som pekas ut är just bristande samordning inom vården.

marialarsson-3– Vi vet att av olika skäl tas inte alltid full hänsyn till de äldre patienternas särskilda behov och riskfaktorer vid läkemedelsbehandling. Det kan leda till en slags föreställning om att ”alla skall ha allt”. Det ligger alltid nära till hands att leta efter en åtgärd, ett beslut, som löser alla problem. Läkemedelsgenomgångar och regelbundna läkemedelsavstämningar kan vara ett sätt att komma åt dessa problem när de gäller mest sjuka äldre, sa Maria Larsson i ett tal om äldres läkemedel 2012.

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre har sedan i höstas en internetbaserad utbildning. Metoden kan bland annat hindra att patienterna tar läkemedel som de inte behöver, som är olämpliga för äldre patienter, som påverkar varandra negativt eller som orsakar biverkningar.

76. De mest sjuka äldre får bättre vård

Sjukhuskorridor.

En av regeringens stora vårdsatsningar sedan valet 2010 har varit den på de mest sjuka äldre. Totalt satsar äldreministern Maria Larsson (KD) och övriga Alliansen 4,3 miljarder kronor på en bättre vård och omsorg för den här gruppen.

Det handlar alltså om personer över 65 år som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Antalet ökar allteftersom befolkningen i Sverige blir äldre.

Maria Larsson (KD)Satsningen kom till 2011 eftersom Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund (KD) såg att stat, kommuner och landsting inte hade lyckats ge de mest sjuka äldre tillräckligt bra vård och omsorg.  Målet var bättre samverkan, att använda resurserna effektivt och att utgå från patienternas behov.

Det är viktigt att se varje person som kommer till sjukvården för sig, och speciellt viktigt för den här gruppen. Varje patient har sin livssituation, sina behov, sina symtom och sina besvär. Kraven är höga på kontinuitet, överblick och samverkan.Till sin hjälp har regeringen ekonomiska incitament, som styrs genom årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Under 2014 omfattar överenskommelsen drygt en miljard kronor.

– På fem års sikt ska det arbete som bedrivits inom ramen för satsningen vara en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Detta är inget tidsbegränsat projekt – det är ett centralt budskap. Jag hoppas också att man kommer att se tillbaka på den här tidsperioden som att det var då Sverige tog avgörande utvecklingssprång inom vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, sa Maria Larsson i ett tal när satsningen nyss hade dragit igång.

 

Läs mer: Informationsblad om arbetet för de mest sjuka äldre >>

71. Nya grupper av patienter får vårdcoacher

Barn leker läkarundersökning. Vårdcoacher lotsar patienter genom vårdens instanser.

Under mandatperioden 2010–2014 har Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetat för att fler grupper ska få tillgång till vårdcoacher. Sedan 2012 har det här genomförts.

Vårdcoacher är erfarna, specialutbildade sjuksköterskor som erbjuder stöd till enskilda patienter med omfattande behov av vård under en begränsad tid. De ger råd, stöd och lotsar mellan vårdkontakterna. I Stockholms län har projektet med vårdcoacher varit framgångsrikt. Vårdcoacherna hjälper de svårast sjuka patienterna, ofta äldre och multisjuka, till ökad livskvalitet och rätt vårdnivå.

Därför har Kristdemokraterna, som är ansvariga för äldre och multisjuka, och övriga Alliansen i landstinget byggt ut satsningen på vårdcoacher, från att de från början införts på försök. Under 2013 började psykiatrin att omfattas.

Förutom att vårdcoacherna underlättar för patienterna förbättrar de och effektiviserar vården. Tidigare stod 1 procent av befolkningen i Stockholms län för 30 procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården i landstinget. I genomsnitt hade åtta olika diagnoser och 65 vårdkontakter per år. 65 procent av dessa patienter var över 65 år. Vi fortsätter arbetet med vårdcoacherna, för att stegvis utveckla satsningen och göra den ännu mer effektiv.

37. Äldre med flera sjukdomar får en mer sammanhållen vård

Äldre multisjuka får mer sammanhållen vård. Foto: Pixabay (Public domain)

Multisjuka äldre har ofta stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. För Kristdemokraterna är det här en grupp som vi vill ge stärkt stöd. Vi har därför arbetat för att underlätta för dem genom att göra vården mer sammanhållen, ett behov som patientföreningar har uppmärksammat.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har infört att det vid 30 dagars återinläggningsfrekvens inom slutenvården för patienter över 65 år blir en vårduppföljning. Om patienter kommer till sjukhusen och läggs in ofta kan det nämligen betyda att det finns brister i antingen hälso- och sjukvården eller den kommunala omsorgen.

Genom att följa upp hur lång tid det går mellan inläggningarna, analysera och ta tag i de brister som upptäcks kan vi få en bättre kvalitet i vården av äldre multisjuka.

Stockholms läns landsting har också infört åtgärder (”vårduppdrag för stödjande vård”) som ska förebygga att de äldre skrivs in i onödan på geriatriska kliniker och akutsjukhus.

11. Guldkort i vården för de mest sjuka äldre

De mest sjuka äldre får ett guldkort i vården.

Tack vare Kristdemokraterna kommer sköra äldre patienter i Stockholms län att slippa vänta på vård på akuten utan få bättre tillgång till den vård de behöver.

En arbetsgrupp för äldrepolitiken, ledd av nuvarande äldreministern Maria Larsson, tog inför valet 2010 fram förslaget om ett ”guldkort” till multisjuka äldre patienter. I Stockholms läns landsting har Kristdemokraterna arbetat för att införa förslaget och nu finns det med i budgeten för 2014.

De patienter som ingår i gruppen och som har varit inskrivna minst fyra gånger ska kunna träffa sin läkare utan att behöva vänta på akutmottagningen, med allt vad det innebär av smittorisker och påfrestningar. Detaljerna utreds nu av landstingets förvaltning inför att reformen införs för Stockholms patienter.

Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman har jämfört guldkortet med SL:s biljettsystem i tunnelbanan:

– Vi har i mitt part i ett valmanifest lovat ett guldkort för äldre. Det innebär att vi ska öka tillgängligheten. Jag använder bilden av ett accesskort. Vet ni vad som händer? När man lägger det där kortet på en platta i spärren så öppnas den plötsligt och tjänsten blir omedelbart tillgänglig. Tänk om det vore så på vårdcentralen att en gammal människa som har ett antal vårdbehov kunde lägga sitt guldkort på den här plattan, sade han i en debatt i landstingsfullmäktige 2010, och konstaterade att ”om det är något område där det borde vara på det sättet så är det naturligtvis inom vårdområdet”.