93. Hälsofrämjande insatser får stort fokus i Stockholm

 Hälsosamma grönsaker. Foto: Pixabay/Public Domain

Kristdemokraterna har sedan 2010 arbetat för vårt vallöfte att ha ett starkt fokus på hälsofrämjande insatser. Genom insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskolan, skolan, arbetslivet och fritidsverksamheter arbetar vi tillsammans med övriga Alliansen i Stockholms läns landsting för att påverka människors hälsa i en positiv riktning.

Det finns starka samband mellan ohälsa och sjukdom och olika faktorer i samhället. Miljö, levnadsvanor och relationer är några exempel på faktorer som har betydelse för vår hälsa. Därför arbetar vi förebyggande med folkhälsoinsatser i Stockholm.

I Stockholms läns landsting finns dels en Folkhälsopolicy och inte minst en omfattande forskning på området vars resultat hela landet sen kan få ta del av. Policyn uppdaterades senast 2012 och har fem delmål: Ojämlikheten i hälsa ska minska, den miljörelaterade hälsan ska förbättras, den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras, ohälsa på grund av livsstil ska minska och den psykiska ohälsan ska minska.

Forskningen bedrivs främst inom tre forskningscentrum: Centrum för arbets- och miljömedicin, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och vårdforskning.