34. Sverige får en nationell strategi mot cancer

Bröstcancer (tumör vid pilen). Foto: NIH Senior Health/Wikimedia Commons Att stegvis utveckla och förbättra den svenska cancervården. Så gick tankegångarna inför den nationella cancerstrategi som Göran Hägglund drog igång 2009.

– Syftet är att stimulera landsting och regioner att möta den kraftiga ökning av antalet cancerfall som vi tyvärr har framför oss, sa socialministern till TT när han berättade om satsningen.

Antalet personer med cancer kommer att vara dubbelt så många 2030 som de var 2007. Det beror på att befolkningen ökar, att befolkningen blir allt äldre och att fler cancersjukdomar förekommer oftare.

Totalt har regeringen satsat 287 miljoner kronor på strategin. Under 2013 handlade det om 60 miljoner kronor. Åtgärderna i strategin handlar i första hand om att ändra det strategiska arbetssättet, inte att öka kostnaderna. Insatserna som strategin tar upp är bland andra:

  • Cancercentrum på sex platser i landet. På så sätt sprids kunskaper samtidigt som kunskap inhämtas på fler platser. Det gör att vi får veta mer om hur cancer ska botas.
  • Förebyggande arbete, det vill säga exempelvis att verka för minskad tobaksrökning och undersökningar för att upptäcka cancer på så tidigt stadium som möjligt.
  • Bättre organisation.
  • Mer samarbete mellan landstingen och i hela landet.
  • Minska skillnaderna mellan olika grupper av befolkningen.

24. Unga som skadar sig själva får bättre vård

Rakblad och hand. Foto: Scott Feldstein (CC BY-SA)

För Kristdemokraterna är det ytterst viktigt att insatserna mot självskadebeteende förstärks. Vi vet att allt fler unga speciellt flickor, vårdas för att de skär sig eller på annat sätt tenderar att skada sig själva.

Under hösten 2011 enades Göran Hägglund, Maria Larsson och övriga regeringen med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en överenskommelse med ett handlingsprogram som ska utveckla kunskapen om unga med självskadebeteende och förbättra vården av dem. Målsättningen med handlingsprogrammet är att förebygga självskadebeteenden och skapa ett bättre tidigt omhändertagande. Det gör man genom att skapa en bättre struktur av vården och på så sätt minska antalet unga med självskadebeteende.

Redan före valet kunde regeringen konstatera att patienter med självskadebeteende var en grupp som var svår att ge bra vård. Ofta förekom tvångsvård och tvångsåtgärder. Nu arbetar regeringen med att sprida det man vet och de erfarenheter man har till hela landet, så att arbetet mot självskadebeteende, från norr till söder, kan vara förebyggande i stället.

Unga med självskadebeteende är en stor grupp inom psykiatrin för barn och unga. Kristdemokraterna arbetar vidare för att färre barn, unga och familjer ska behöva drabbas av det lidande som detta innebär. Förutom insatserna för att förbättra vården handlar det om att stärka de miljöer som unga rör sig i – skolan och familjen.

22. Krafttag i politiken för alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol. Foto: "MichaelGG"/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

– Cirka 15 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på skadeverkningar som kan kopplas till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Därför satsar regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under mandatperioden för att få ett långsiktigt förebyggande arbete.

Så sa Kristdemokraternas minister Maria Larsson, som har ansvar för många av folkhälsofrågorna, när hon lanserade regeringens strategi för det så kallade ANDT-området 2011. Sedan dess har strategin omsatts i en rad åtgärder. De handlar om att begränsa tillgängligheten, bekämpa narkotika, ge vård och behandling, ha bra kontroller av tobak och alkohol samt arbeta förebyggande.

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter.

– Vi måste ha en långsiktighet och uthållighet i de här frågorna, sa barn- och äldreminister Maria Larsson när strategin förbereddes.

Här kan du läsa vilka insatser regeringen gjorde under 2013 (sida 55) >>

 

7. Stockholm får en nollvision mot självmord

Nollvision.

Ett av vallöftena från Kristdemokraterna i Stockholm inför den här mandatperioden var en nollvision mot självmord. En sådan nollvision antogs av landstinget redan 2008, men den behöver verktyg för att förverkligas. Glädjande nog beslutade landstinget 2011 om hur nollvisionen ska uppnås.

Omkring 300 personer begår självmord i Stockholms län varje år. Det är omkring 300 personer för mycket. Kristdemokraterna arbetar för att öka kunskaperna om hur man förebygger självmord. Handlingsplanen Nollvision Suicid som Stockholms läns landsting fattade beslut om våren 2011 fokuserar på hälso- och sjukvårdens ansvar i det förebyggande arbetet och innehåller en rad åtgärder för att förändra attityder, synsätt och arbetsinnehåll för personalen i vården.