76. De mest sjuka äldre får bättre vård

Sjukhuskorridor.

En av regeringens stora vårdsatsningar sedan valet 2010 har varit den på de mest sjuka äldre. Totalt satsar äldreministern Maria Larsson (KD) och övriga Alliansen 4,3 miljarder kronor på en bättre vård och omsorg för den här gruppen.

Det handlar alltså om personer över 65 år som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Antalet ökar allteftersom befolkningen i Sverige blir äldre.

Maria Larsson (KD)Satsningen kom till 2011 eftersom Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund (KD) såg att stat, kommuner och landsting inte hade lyckats ge de mest sjuka äldre tillräckligt bra vård och omsorg.  Målet var bättre samverkan, att använda resurserna effektivt och att utgå från patienternas behov.

Det är viktigt att se varje person som kommer till sjukvården för sig, och speciellt viktigt för den här gruppen. Varje patient har sin livssituation, sina behov, sina symtom och sina besvär. Kraven är höga på kontinuitet, överblick och samverkan.Till sin hjälp har regeringen ekonomiska incitament, som styrs genom årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Under 2014 omfattar överenskommelsen drygt en miljard kronor.

– På fem års sikt ska det arbete som bedrivits inom ramen för satsningen vara en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Detta är inget tidsbegränsat projekt – det är ett centralt budskap. Jag hoppas också att man kommer att se tillbaka på den här tidsperioden som att det var då Sverige tog avgörande utvecklingssprång inom vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, sa Maria Larsson i ett tal när satsningen nyss hade dragit igång.

 

Läs mer: Informationsblad om arbetet för de mest sjuka äldre >>

59. Stor satsning på psykiatri inom äldrevården

Äldre kvinna.

Kristdemokraterna är ansvariga för geriatriken i Stockholms landsting och har därför kunnat arbeta för att uppfylla vallöftet från 2010: En större satsning på den geriatriska psykiatrin.

Under de senaste fyra åren har Kristdemokraterna och övriga Alliansen arbetat för att få in fler fler äldrepsykiatriska vårdtjänster inom både bedömnings- och behandlingsarbetet. Alla sektorer som arbetar med psykiatri har fått pengar som speciellt ska användas för äldreinsatser. Dessutom har vi satsat på en bättre samverkan mellan vårdgivarna, så att vården blir mer effektiv.

Genom satsningen finns numera också en vårdavdelning med heldygnsplatser, en öppenvårdsmottagning och ett konsultteam som ska stötta psykiatrin i landstinget med specialistkunskaper om äldre. Vi satsar på utbildning och utveckling.

Det finns också ett mobilt team som stöttar sjukhem och geriatriska kliniker kring patienter som kan vara både dementa och ha psykisk sjukdom.

Kristdemokraterna anser att vården ska ha en helhetssyn på människan och ta hänsyn även till själsliga behov. Runtom i landet märks det i att Kristdemokraterna satsar på psykiatrin. Målet är att alla som vårdas inom psykiatrin ska få ett liv i delaktighet och gemenskap.

37. Äldre med flera sjukdomar får en mer sammanhållen vård

Äldre multisjuka får mer sammanhållen vård. Foto: Pixabay (Public domain)

Multisjuka äldre har ofta stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. För Kristdemokraterna är det här en grupp som vi vill ge stärkt stöd. Vi har därför arbetat för att underlätta för dem genom att göra vården mer sammanhållen, ett behov som patientföreningar har uppmärksammat.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har infört att det vid 30 dagars återinläggningsfrekvens inom slutenvården för patienter över 65 år blir en vårduppföljning. Om patienter kommer till sjukhusen och läggs in ofta kan det nämligen betyda att det finns brister i antingen hälso- och sjukvården eller den kommunala omsorgen.

Genom att följa upp hur lång tid det går mellan inläggningarna, analysera och ta tag i de brister som upptäcks kan vi få en bättre kvalitet i vården av äldre multisjuka.

Stockholms läns landsting har också infört åtgärder (”vårduppdrag för stödjande vård”) som ska förebygga att de äldre skrivs in i onödan på geriatriska kliniker och akutsjukhus.

25. 400 nya vårdplatser i Stockholm

Sjukhussäng på Södersjukhuset.

Ett av de viktigaste vallöftena som Kristdemokraterna lyfte fram inför valet 2010 var att skapa 400 nya vårdplatser. Hur många är beslutade i dag? 850 stycken.

Stockholms län växer rekordsnabbt. Dessvärre hade antalet vårdplatser inte ökat nämnvärt på lång tid. Det här har skapat problem i sjukvården. Om det inte finns tillräckligt många vårdplatser riskerar patienter att skickas hem när de egentligen borde få stanna på sjukhus. En alltför tidig hemgång innebär dock ofta att patienten inom kort läggs in igen.

Inte minst gäller det här äldre personer. Kristdemokraterna lovade därför 400 nya vårdplatser, så att den som behöver vård inte ska behöva skickas hem.

I landstingets budget för 2013 beslutade Alliansen om en upprustning som innebär 850 nya vårdplatser i Stockholms län. Den geriatriska vården (äldrevården) byggs ut över länet med ökad tillgång till diagnostik, behandling, och andra specialistkompetenser. Dessutom inrättar vi nya sjukhus, bland annat med äldreprofil, där vi samlar kompetens inom äldrerelaterade sjukdomar och skador. Den palliativa vården och den avancerade sjukvården i hemmet breddar sina uppdrag så att de kan ta emot fler patienter. Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus och Sollentuna sjukhus får tillsammans 350 nya vårdplatser och planeras vara färdigrenoverade 2015–2016.

Framöver kommer arbetet med att möta behovet hos Stockholms växande befolkning att behöva handla om mer än att enbart öka antalet vårdplatser. Det behöver ske planerat och det behöver ske i relation till identifierat och väl beskrivet vårdbehov. Kristdemokraterna arbetar vidare för att stockholmarna ska få god tillgång till vård utifrån sina behov.

11. Guldkort i vården för de mest sjuka äldre

De mest sjuka äldre får ett guldkort i vården.

Tack vare Kristdemokraterna kommer sköra äldre patienter i Stockholms län att slippa vänta på vård på akuten utan få bättre tillgång till den vård de behöver.

En arbetsgrupp för äldrepolitiken, ledd av nuvarande äldreministern Maria Larsson, tog inför valet 2010 fram förslaget om ett ”guldkort” till multisjuka äldre patienter. I Stockholms läns landsting har Kristdemokraterna arbetat för att införa förslaget och nu finns det med i budgeten för 2014.

De patienter som ingår i gruppen och som har varit inskrivna minst fyra gånger ska kunna träffa sin läkare utan att behöva vänta på akutmottagningen, med allt vad det innebär av smittorisker och påfrestningar. Detaljerna utreds nu av landstingets förvaltning inför att reformen införs för Stockholms patienter.

Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman har jämfört guldkortet med SL:s biljettsystem i tunnelbanan:

– Vi har i mitt part i ett valmanifest lovat ett guldkort för äldre. Det innebär att vi ska öka tillgängligheten. Jag använder bilden av ett accesskort. Vet ni vad som händer? När man lägger det där kortet på en platta i spärren så öppnas den plötsligt och tjänsten blir omedelbart tillgänglig. Tänk om det vore så på vårdcentralen att en gammal människa som har ett antal vårdbehov kunde lägga sitt guldkort på den här plattan, sade han i en debatt i landstingsfullmäktige 2010, och konstaterade att ”om det är något område där det borde vara på det sättet så är det naturligtvis inom vårdområdet”.