17. Bättre patientsäkerhet i Stockholm

Patient och läkare. Foto: "wr5251"/Flickr CC BY-SA

Kristdemokraterna i Stockholm gick 2010 till val på att skapa en första klassens sjukvård. Att skapa en så säker vård som möjligt genom ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete har högsta prioritet för alla engagerade: vårdpersonal, chefer, ledare och politiker. Och inget parti har haft patientsäkerheten högre än Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna har varit påtryckande för att Stockholms läns landsting 2010–2011 utvecklade ett elektroniskt stödverktyg för journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Tool, en metod för att hitta avvikande händelser). Genom det elektroniska stödverktyget automatiseras de inledande stegen i GTT-metoden.

Det här innebär att sjukhusledningen på ett effektivt sätt kan söka igenom ett slumpmässigt urval eller samtliga journaler på kliniknivå efter områden där det kan finnas brister i patientsäkerheten. Den frigjorda arbetstiden kan användas till att åtgärda identifierade patientsäkerhetsbrister och följa upp effekterna av de insatta åtgärderna.

Patienterna har rätt att kräva att den vård som är avsedd att hjälpa inte leder till skador och lidande, som hade kunnat undvikas. Deras främsta behov är en ”säker och trygg vård”. Patientsäkerhetsarbetet är till för detta. Det omfattar insatser som inte har någon lång historia utan har uppmärksammats först de senaste decennierna.

Sedan mitten av 1990-talet när Kristdemokraterna tog plats i landstingspolitiken har patientens säkerhet i vården dock fått en alltmer framträdande plats. Vi vill att vården ska ha så säkra system att riskerna för patientskador genom fel och misstag minimeras.