82. Sverige får en tydlig, sammanhållen patientlag

Jämlikhet och lag. Foto: Pixabay/Public Domain

Ett av Kristdemokraternas vallöften 2010 var en ny lag som skulle ta upp patienternas rättigheter och ge alla tillgång till en jämlik sjukvård. Den 6 mars lade socialminister Göran Hägglund (KD) fram regeringens förslag och vid nyår 2015 träder den i kraft.

Göran Hägglund (KD)– Det här är en lag som sätter den enskilde individens behov över sjukvårdens strukturer, säger Göran Hägglund till Dagens Medicin om lagen.

Den stora förändringen med den nya lagen är att det blir möjligt att välja primärvård och öppen specialistvård i hela landet, oavsett var man bor. Landstingen blir skyldiga att erbjuda öppen vård för patienter som andra landsting har ansvar för.

– På det sättet gör vi det enklare för patienten att söka vård i andra landsting än där man är bosatt, säger Göran Hägglund.

Dessutom ska patienten få mer och tydligare information. Möljigheten att få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion, ökar också.

– Många gånger skulle konflikter mellan patienter och sjukvården kunna undvikas om patienten fick möjlighet att få en andra medicinsk bedömning, säger Göran Hägglund.

 

57. Patienter i Stockholm får ett bättre bemötande

Vågskål som visar jämställdhet mellan män och kvinnor. Foto: Pixabay (Public Domain)

Alla som kommer till hälso- och sjukvården i Stockholms län har rätt till jämlik vård av god kvalitet. Kristdemokraterna har sedan valet 2010 arbetat för vårt vallöfte att alla ska bli bemötta på samma sätt.

Kristdemokraternas och övriga Alliansens arbete för jämlikhet och jämställdhet i Stockholms läns landsting har resulterat i en rad styrdokument och överenskommelser med andra aktörer. Vi har nu en personalpolicy, en jämställdhetspolicy och en regional jämställdhetsstrategi. Vi har också undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen.

Ett gott bemötande handlar om att sträva efter att jämna ut olikheter som uppstått genom att vi behandlas olika. Det handlar om alltifrån kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, och sexuell läggning till var man bor.

Enligt den kristdemokratiska ideologin ska hälso- och sjukvården utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Vården ska vara tillgänglig på lika villkor för hela befolkningen.

6. En strategi för ökad jämlikhet i vården

Jämlikhet i vården.

Människor bemöts ibland på olika sätt i vården utan att några skillnader är motiverade. Deras vård får olika resultat. Så ska det inte vara. Enligt Kristdemokraternas människosyn är varje människa unik och vi har alla samma okränkbara värde.

Det här synsättet präglar hälso- och sjukvårdsarbetet i regeringen, där arbetet för jämlikhet och kvalitet i vården har lett fram till en samlad strategi. Regeringen kommer fram till 2016 arbeta enligt strategin för att synliggöra de skillnader som finns, undanröja dem och följa utvecklingen. Strategin låg klar i december 2012.

En jämlik vård innebär att bemötandet, vården och behandlingen ska erbjudas på lika villkor. Saker som ålder, kön, sexuell läggning, personliga egenskaper, bostadsort, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet eller religion ska inte spela någon roll.

För att ytterligare underlätta arbetet för en jämlik vård har socialminister Göran Hägglund talat om att göra sjukvården statlig i stället för landstingsstyrd. För att kunna erbjuda en jämlikt fördelad vård kan landstingen vara för små och för svaga. Här finns erfarenheter att ta efter från närliggande länder.

I dag finns strategin på plats. Man ger stöd och stimulerar till utveckling av vården, man arbetar för samverkan och dialog mellan aktörer och patienter, man sätter in åtgärder inom särskilda områden där jämlikheten behöver förbättras, man arbetar för att förbättra system och stödstrukturer och man analyserar de skillnader som finns samt resultatet av arbetet.

Här finns mer information om strategin >>

Här kan du läsa strategin i sin helhet >>